Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

0812 - Influensaovervåking 2011-12, uke 8

Publisert Oppdatert


Forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 8 var omtrent på samme nivå som uken før. Alle landets regioner har aktivitet over utbruddsgrensen. Antallet laboratoriebekreftede influensatilfeller var høyt og fortsatt stigende. Influensavirus A(H3N2) dominerer.


Har du funnet en feil?

Epidemiologisk overvåking

I uke 8 var aktiviteten på omtrent samme nivå som uken før. Totalt i landet fikk 2,7 % av dem som gikk til lege diagnosen ”influensaliknende sykdom” (ILS) (figur 1 og tabell 2). Dette er over grensen for utbrudd, som er satt til 1,4 %.

Fig1ILI 2011-12 uke 8.
Fig1ILI 2011-12 uke 8.


Figur 1. Influensaliknende sykdom i Norge fra 2006 til i dag. Andel av pasienter som var til legekonsultasjon som fikk diagnosen influensa. Tallene kan bli justert opp eller ned ved neste rapport.

Influensapasienter på intensivavdeling

Folkehelseinstituttet har startet opp en frivillig registrering av antall intensivpasienter med påvist influensainfeksjon. Det registreres antall inneliggende pasienter med påvist influensainfeksjon hver tirsdag klokken 08. Dette er en punktprevalens og vil ikke gi det totale antallet pasienter som har vært innlagt i løpet av uken. Denne uke har tolv sykehus rapportert inn til Folkehelseinstituttet; blant 67 pasienter på intensivavdeling var det to pasienter med påvist influensa; disse var i aldergruppene 65+ og 4-15 år. For oppsummerte tall, se tabellen under.

I tillegg har Folkehelseinstituttet fått rapportert om flere utbrudd av influensa blant beboere på sykehjem.

Tabell 1: Totalt antall pasienter med influensa og inneliggende pasienter på intensivavdeling, fra og med uke 3. Overvåkingen gir et øyeblikksbilde av situasjonen og gir ikke et nøyaktig antall av sykdomsbyrden. Rapporteringen er basert på frivillighet og ikke alle sykehus rapporterer.
 

Totalt

0-4 år

5-14 år

15-64 år

Over 65 år

Antall pasienter med påvist influensa

13

0

1

2

10

Totalt inneliggende pasienter

401

6

5

151

239

Virologisk overvåking

Fig2_vir_u08-2012.
Fig2_vir_u08-2012.


Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 40/2011. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 4 lenger ned i rapporten.

Tilfeller av laboratoriebekreftet influensa har økt markant siden midten av desember, og har nå nådd et forholdsvis høyt nivå (figur 2 og tabell 4).

I uke 8/2012 ble det ved landets medisinsk mikrobiologiske laboratorier påvist 748 influensavirus A som ikke er subtypebestemt, 4 A(H1)pdm09, hittil 12 influensavirus som ved FHI er subtypebestemt som A(H3) og 15 influensavirus B. Antallet viruspåvisninger er nå høyt i alle deler av landet. Andelen av testede prøver der influensavirus påvises er også høy og stigende.

Fyrtårnlegene har i alt sendt inn 207 prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom siden uke 40, blant disse er det påvist 75 influensavirus A(H3), ett A(H1)pdm09 og ett influensavirus B. I uke 7 ble det påvist 16 A(H3)-virus, og andelen influensapositive prøver har vært høy (omkring to tredjedeler) siden midten av januar. Dette viser at en høy andel av pasienter med influensasymptomer i denne perioden faktisk har hatt influensa.

Samlet indikerer tallene fra virusovervåkingen at A(H3N2)-virus dominerer og gir utbrudd over hele landet, med fortsatt økende tendens.

Nesten alle virus som har blitt karakterisert det siste året har vist bra overensstemmelse med de virus som er i vinterens influensavaksine. De A(H3N2)-virusene som har blitt sekvensanalysert, viser stor likhet med kjente varianter som har bra antigen overensstemmelse med vaksinen. De fleste influensavirus B som vi har analysert tilhører den slektslinjen (B/Victoria/2/1987 lineage) som er representert i vaksinen, men virus fra den andre slektslinjen ( B/Yamagata/16/1988 lineage) forekommer også.

Verdens helseorganisasjon har kommet med nye retningslinjer for skrivemåten av pandemiviruset. Den nye benevnelsen er influensa A(H1N1)pdm09.

Influensavaksine

Kommunene tilbyr vaksine for personer som tilhører risikogruppene. Vaksinen inneholder A/California/7/2009 (H1N1)-liknende virus; et A/Perth/16/2009 (H3N2)-liknende virus; samt et a B/Brisbane/60/2008-liknende virus. Dette er de samme virustypene som forrige sesonginfluensavaksine, og samme som er anbefalt for vintersesongen 2012 på den sørlige halvkule.
I forrige uke utarbeidet en WHO-ekspertgruppe sin anbefaling for sammensetning av influensavaksinen som skal produseres for 2012/13-sesongen på den nordlige halvkule.

Etter flere år uten utskifting av vaksinestammer anbefaler nå WHO at to av komponentene byttes ut for neste vinters vaksine. Mens komponenten for influensa A(H1N1)pdm09 beholdes, byttes A(H3N2)-komponenten ut med et nyere virus, A/Victoria/361/2011, og influensavirus B- komponenten byttes til et virus tilhørende Yamagata-slektslinjen, B/Wisconsin/1/2010. Dette er ikke dramatiske endringer og indikerer ikke at vinterens vaksine gir mangelfull beskyttelse.

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler, se tabell 2. Ingen av de testede isolatene har vist resistens mot (Tamiflu®) eller zanamivir (Relenza®) så langt denne sesongen. De undersøkte A(H3N2) virusene viser som tidligere år resistens mot adamantaner (Amantadin og Rimantadin).

Tabell 2. Overvåking av resistens blant influensavirus i Norge, uke 40/2011 - uke 20/2012

pr. 28/02-12

Oseltamivir
(Tamiflu®)

Zanamivir
(Relenza®)

Adamantaner
(Amantadin, Rimantadin)

virus

Antall testet

Antall Oseltamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Zanamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Adamantan- resistente virus

H1

0

 

0

 

0

 

H3

30

0 / (0%)

23

0 / (0%)

46

46 / (100%)

B

2

0 / (0%)

1

0 / (0%)

   

H1 (2009)

13

0 / (0%)

0

 

0

 

Oseltamivir- og zanamivir-resistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.

Internasjonal influensaaktivitet

Verden over sirkulerer det nå hovedsakelig influensa A(H3N2) men med noen influensa B i tillegg, spesielt i Kina. I noen få områder er det mange påvisninger av det pandemiske viruset A(H1N1)pdm09; i Mexico er det dette viruset som dominerer. Det tidligere sesonginfluensaviruset A(H1N1) er ikke lenger i sirkulasjon.

Influensaaktiviteten i Europaregionen i uke 6 var økende, og over 40 % av prøvene som ble innsendt fra fyrtårn testet positiv for influensa. Også i sykehusovervåkingen er det en økende andel positive prøver. Influensaaktiviteten er spredt, og ser ut til å være høyest i sør- og nordvest-Europa. I Danmark var det i uke 7 fortsatt uvanlig lav influensaaktivitet. I Sverige har influensaaktiviteten økt drastisk, og det påvises flere influensavirus enn på flere år. I Sverige, som i Norge er det det dominans av influensa A(H3N2). På Island er det nå mange viruspåvisninger med A(H3N2).

Siden uke 40 har 94 % av alle påviste influensavirus i Europaregionen vært influensa A-virus, og 99 % av disse har vært av subtypen A(H3N2).

I Canada lå influensaaktiviteten i uke 7 på samme nivå som uken før, men med en økende andel av prøver som er positive for influensa. Flere utbrudd på institusjoner og skoler er registrert.

I USA øker aktiviteten og over 14 % av prøvene er positive for influensa; noe som indikerer at sesongen er i gang, selv om aktiviteten jevnt over er lav. California og Colorado rapporterer nå om utbredt influensaaktivitet. Ingen nye dødsfall blant barn med influensa ble rapportert forrige uke. USA påviser flest influensa A(H3N2)-virus, men med ca. 14 % influensa A(H1N1)pdm09, samt rundt 6 % influensa type B. Det pandemiske viruset er mest utbredt i sørstatene, noe som er naturlig, da Mexico påviser mest av dette viruset nå.

WHO rapporterte 17. februar at influensaaktiviteten i tropiske områder stort sett er lav, bortsett fra få land i Sør-Amerika og sørlige Asia. I Kina er det nå hovedsakelig påvisninger av influensa type B, men en økende andel influensa A(H3N2). Flertallet av B-virusene i Kina tilhører Victoria-slektslinjen men med en stor andel Yamagata-slektslinje som ikke er i årets influensavaksine.

Lenker

  • WHOs influensasider http://www.who.int/influenza/en/
  • European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS): http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/Pages/index.aspx
  • EuroFlu (dekker WHOs Europaregion) http://www.euroflu.org/

Tall fra influensaovervåkingen

Tabell 3. Tallene i tabellen under viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

40

0,4

0,4

0,5

0,5

0,3

0,5

41

0,4

0,4

0,4

0,5

0,4

0,5

42

0,5

0,4

0,5

0,7

0,6

0,7

43

0,5

0,5

0,4

0,6

0,3

0,6

44

0,5

0,4

0,5

0,5

0,7

0,6

45

0,5

0,5

0,5

0,6

0,4

0,6

46

0,5

0,5

0,5

0,6

0,5

0,7

47

0,6

0,5

0,4

0,6

0,8

0,7

48

0,6

0,5

0,7

0,6

0,6

0,6

49

0,7

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

50

0,7

0,5

0,5

1,0

0,7

0,5

51

0,6

0,4

0,5

0,8

0,7

0,9

52

0,9

0,5

0,6

1,1

0,7

2,8

1

0,9

0,8

0,8

1,3

0,6

1,4

2

1,0

0,8

1,0

1,2

0,8

1,3

3

1,0

0,8

1,1

1,5

0,7

1,0

4

1,1

1,0

1,1

1,7

0,9

0,8

5

1,5

1,3

1,6

2,1

0,9

1,3

6

1,9

2,1

2,0

2,6

0,8

1,4

7

2,6

2,7

3,0

3,2

1,3

2,1

8

2,7

2,9

3,3

3,2

1,6

2,0

 
Tabell 4. Analyser for influensavirus ved landets laboratorier, inkludert Folkehelseinstituttet. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.
 

Viruspåvisninger/Virus detections

 

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

40

208

0

0

1

0

0,5 %

52

2

0

41

422

0

0

1

1

0,5 %

43

0

0

42

527

0

0

1

0

0,2 %

67

0

0

43

618

0

0

2

1

0,5 %

32

0

0

44

705

0

0

3

1

0,6 %

80

1

0

45

677

0

0

1

2

0,4 %

98

3

0

46

689

0

0

7

0

1,0 %

28

1

0

47

677

0

0

3

0

0,4 %

96

0

0

48

754

2

0

15

1

2,4 %

30

4

0

49

683

8

0

13

1

3,2 %

81

6

0

50

648

6

1

14

2

3,5 %

28

3

0

51

850

32

0

25

0

6,7 %

72

4

0

52

708

28

1

40

0

9,7 %

113

8

0

1

1172

57

1

51

1

9,4 %

104

5

0

2

1432

54

1

53

1

7,6 %

97

7

1

3

1230

79

6

50

1

11,1 %

111

8

0

4

1402

133

5

45

7

13,6 %

153

11

0

5

1627

259

2

58

8

20,1 %

178

15

1

6

1789

395

2

49

0

24,9 %

120

14

0

7

2024

531

3

43

8

28,9 %

171

10

0

8

2275

748

4

23

15

34,7 %

147

6

0

Total

21117

2331

26

499

50

 

1901

108

2

UKE/
week

Prøver/
Specimens

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

   

2856