Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

0712 - Influensaovervåking 2011-12, uke 7

Publisert Oppdatert


Forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 7 fortsatte å øke, og alle landets regioner har nå aktivitet over utbruddsgrensen. Antallet laboratoriebekreftede influensatilfeller var høyt og stigende. Influensavirus A(H3N2) dominerer.


Har du funnet en feil?

Epidemiologisk overvåking

I uke 7 fortsatte aktiviteten å øke, og totalt i landet fikk 2,7 % av dem som gikk til lege diagnosen ”influensaliknende sykdom” (ILS) (figur 1 og tabell 2). Dette er over grensen for utbrudd, som er satt til 1,4 %.

Fig1ILI 2011-12 uke 7.
Fig1ILI 2011-12 uke 7.


Figur 1. Influensaliknende sykdom i Norge fra 2006 til i dag. Andel av pasienter som var til legekonsultasjon som fikk diagnosen influensa. Tallene kan bli justert opp eller ned ved neste rapport.

Influensapasienter på intensivavdeling

Folkehelseinstituttet har startet opp en frivillig registrering av antall intensivpasienter med påvist influensainfeksjon. Det registreres antall inneliggende pasienter med påvist influensainfeksjon hver tirsdag klokken 08. Dette er en punktprevalens og vil ikke gi det totale antallet pasienter som har vært innlagt i løpet av uken. Denne uke har fjorten sykehus rapportert inn til Folkehelseinstituttet; blant 72 pasienter på intensivavdeling var det to pasienter med påvist influensa, den ene i aldersgruppen 15-64 år, den andre pasienten var i aldergruppen over 65 år. For oppsummerte tall, se tabellen under.

Tabell 1: Totalt antall pasienter med influensa og inneliggende pasienter på intensivavdeling, fra og med uke 3 2012. Overvåkingen gir et øyeblikksbilde av situasjonen og gir ikke et nøyaktig bilde av sykdomsbyrden. Rapporteringen er basert på frivillighet og ikke alle sykehus rapporterer.
 

Totalt

0-4 år

5-14 år

15-64 år

Over 65 år

Antall pasienter med påvist influensa

11

0

0

2

9

Totalt inneliggende pasienter

334

6

3

125

200

Virologisk overvåking

Fig2_vir_u07-2012.
Fig2_vir_u07-2012.


Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 40/2011. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 4 lenger ned i rapporten.

Tilfeller av laboratoriebekreftet influensa har økt markant siden midten av desember, og har nå nådd et forholdsvis høyt nivå (figur 2 og tabell 4).

I uke 7/2012 ble det ved landets medisinsk mikrobiologiske laboratorier påvist 550 influensavirus A som ikke er subtypebestemt, 3 A(H1)pdm09, hittil 8 influensavirus som ved FHI er subtypebestemt som A(H3) og 8 influensavirus B. Antallet viruspåvisninger er nå høyt i alle deler av landet. Andelen av testede prøver der influensavirus påvises er økende og har nådd et forholdsvis høyt nivå.

Fyrtårnlegene har i alt sendt inn 190 prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom siden uke 40, blant disse er det påvist 64 influensavirus A(H3), ett A(H1)pdm09 og ett influensavirus B. I uke 7 ble det påvist 16 A(H3)-virus, og andelen influensapositive prøver har vært høy (omkring to tredjedeler) de fem siste ukene. Dette viser at en høy andel av pasienter med influensasymptomer nå faktisk har influensa.

Samlet indikerer tallene fra virusovervåkingen at A(H3N2)-virus dominerer og gir utbrudd over hele landet, med fortsatt økende tendens.

Nesten alle virus som har blitt karakterisert det siste året har vist god overensstemmelse med de virus som er i vinterens influensavaksine. De A(H3N2)-virusene som har blitt sekvensanalysert, viser stor likhet med kjente varianter som har bra antigen overensstemmelse med vaksinen. De fleste influensavirus B som vi har analysert tilhører den slektslinjen (B/Victoria/2/1987 lineage) som er representert i vaksinen, men virus fra den andre slektslinjen ( B/Yamagata/16/1988 lineage) forekommer også.

Verdens helseorganisasjon har kommet med nye retningslinjer for skrivemåten av pandemiviruset. Den nye benevnelsen er influensa A(H1N1)pdm09.

Influensavaksine

Kommunene tilbyr vaksine for personer som tilhører risikogruppene. Vaksinen inneholder A/California/7/2009 (H1N1)-liknende virus; et A/Perth/16/2009 (H3N2)-liknende virus; samt et a B/Brisbane/60/2008-liknende virus. Dette er de samme virustypene som forrige sesonginfluensavaksine, og samme som er anbefalt for vintersesongen 2012 på den sørlige halvkule. Denne uken sitter en WHO-ekspertgruppe sammen for å utarbeide anbefalt sammensetning av den influensavaksinen som skal produseres for 2012/13-sesongen på den nordlige halvkule.

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler, se tabell 2. Ingen av de testede isolatene har vist resistens mot (Tamiflu®) eller zanamivir (Relenza®) så langt denne sesongen. De undersøkte A(H3N2) virusene viser som tidligere år resistens mot adamantaner (Amantadin og Rimantadin).

Tabell 2. Overvåking av resistens blant influensavirus i Norge, uke 40/2011 - uke 20/2012

pr. 22/2-2012

Oseltamivir
(Tamiflu®)

Zanamivir
(Relenza®)

Adamantaner
(Amantadin, Rimantadin)

virus

Antall testet

Antall Oseltamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Zanamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Adamantan- resistente virus

H1

0

 

0

 

0

 

H3

30

0 / (0%)

23

0 / (0%)

46

46 / (100%)

B

2

0 / (0%)

1

0 / (0%)

   

H1 (2009)

8

0 / (0%)

0

 

0

 

Oseltamivir- og zanamivir-resistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.

Internasjonal influensaaktivitet

Verden over sirkulerer det nå hovedsakelig influensa A(H3N2) men med noen influensa B i tilegg. Bare et fåtall steder er det mange påvisninger av det pandemiske viruset A(H1N1)pdm09.

Influensaaktiviteten i Europaregionen i uke 6 var økende, og over 40 % av prøvene som ble innsendt fra fyrtårn testet positiv for influensa. Også i sykehusovervåkingen er det en økende andel positive prøver. Influensaaktiviteten er spredt, og ser ut til å være høyest i sør- og nordvest-Europa. I Danmark ble det i uke 7 observert fortsatt lav men noe økende influensaaktivitet. I Sverige er nå influensasesongen i gang, med dominans av influensa A(H3N2).

Siden uke 40 har 94 % av alle påviste influensavirus vært influensa A-virus, og 99 % av disse har vært av subtypen A(H3N2). Det tidligere sesonginfluensaviruset A(H1N1) er ikke lenger i sirkulasjon.

I Canada er det økende influensaaktivitet, med flest påvisninger av influensa A(H3N2) men med en økende andel influensa B, som forrige uke utgjorde 41% av alle virusfunnene. Flere utbrudd på institusjoner og skoler er registrert.

I USA øker aktiviteten og over 15% av prøvene er positive for influensa; noe som indikerer at sesongen er igang. California rapporterer nå om utbredt influensaaktivitet og det tredje dødsfallet blant barn med influensa ble rapportert. USA påviser nå flest influensa A(H3N2)-virus, men med ca. 12 % influensa A(H1N1)pdm09, samt en stabil andel influensa type B.

WHO rapporterte 17. februar at influensaaktiviteten i tropiske områder stort sett er lav, bortsett fra få land i Sør-Amerika og sørlige Asia.. I Kina er det en god del påvisninger av influensa type B. Flertallet av B-virusene i Kina tilhører Victoria-slektslinjen men med en viss andel Yamagata-slektslinje som ikke er i årets influensavaksine.

Det påvises hovedsakelig influensa A(H3N2), med unntak av Mexico, hvor det pandemiske viruset dominerer. I Nord-Afrika er det nå også en god del aktivitet med hovedsakelig A(H3N2)-virus.

Lenker

  • WHOs influensasider http://www.who.int/influenza/en/
  • European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS): http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/Pages/index.aspx
  • EuroFlu (dekker WHOs Europaregion) http://www.euroflu.org/

Tall fra influensaovervåkingen

Tabell 3. Tallene i tabellen under viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

40

0.4

0.4

0.5

0.5

0.3

0.5

41

0.4

0.4

0.4

0.5

0.4

0.5

42

0.5

0.4

0.5

0.7

0.6

0.7

43

0.5

0.5

0.4

0.6

0.3

0.6

44

0.5

0.4

0.5

0.5

0.7

0.6

45

0.5

0.5

0.5

0.6

0.4

0.6

46

0.5

0.5

0.5

0.6

0.5

0.7

47

0.6

0.5

0.4

0.6

0.8

0.7

48

0.6

0.5

0.7

0.6

0.6

0.6

49

0.7

0.6

0.6

0.7

0.7

0.7

50

0.7

0.5

0.5

1.0

0.7

0.5

51

0.6

0.4

0.5

0.8

0.7

0.9

52

0.9

0.5

0.6

1.1

0.7

2.8

1

0.9

0.8

0.8

1.3

0.6

1.4

2

1.0

0.8

1.0

1.2

0.8

1.3

3

1.0

0.8

1.1

1.5

0.7

1.0

4

1.1

1.0

1.1

1.7

0.9

0.8

5

1.5

1.3

1.6

2.1

0.9

1.3

6

2.0

2.1

2.0

2.6

0.9

1.4

7

2.7

2.6

3.1

3.2

1.4

2.0

Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Tabell 4. Analyser for influensavirus ved landets laboratorier, inkludert Folkehelseinstituttet. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.
 

Viruspåvisninger/Virus detections

 

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

40

208

0

0

1

0

0.5 %

52

2

0

41

422

0

0

1

1

0.5 %

43

0

0

42

527

0

0

1

0

0.2 %

67

0

0

43

618

0

0

2

1

0.5 %

32

0

0

44

705

0

0

3

1

0.6 %

80

1

0

45

677

0

0

1

2

0.4 %

98

3

0

46

689

0

0

7

0

1.0 %

28

1

0

47

677

0

0

3

0

0.4 %

96

0

0

48

754

2

0

15

1

2.4 %

30

4

0

49

683

8

0

13

1

3.2 %

81

6

0

50

648

6

1

14

2

3.5 %

28

3

0

51

850

32

0

25

0

6.7 %

72

4

0

52

708

28

1

40

0

9.7 %

113

8

0

1

1172

57

1

51

1

9.4 %

104

5

0

2

1432

54

1

53

1

7.6 %

97

7

1

3

1230

79

6

50

1

11.1 %

111

8

0

4

1402

134

5

44

7

13.6 %

153

11

0

5

1627

259

2

58

8

20.1 %

178

15

1

6

1789

404

2

40

0

24.9 %

120

14

0

7

2024

550

3

24

8

28.9 %

171

10

0

Total

18842

1612

22

447

35

 

1754

102

2

UKE/
week

Prøver/
Specimens

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

   

2081