Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

0612 - Influensaovervåking 2011-12, uke 6

Publisert Oppdatert


Forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 6 var økende, og utbruddsgrensen for landet totalt sett er nådd; bare region Midt har aktivitet under grensen. Influensavirus A(H3N2) dominerer. Vi forventer en fortsatt økning i ukene som kommer.


Har du funnet en feil?

Epidemiologisk overvåking

I uke 6 fortsatte aktiviteten å øke, og totalt i landet fikk 2,0 % av dem som gikk til lege diagnosen ”influensaliknende sykdom” (ILS) (figur 1 og tabell 2). Dette er over grensen for utbrudd, som er satt til 1,4 %. Region Midt var landets eneste region med aktivitet under utbruddsgrensen.

Fig1ILI 2011-12 uke 6.
Fig1ILI 2011-12 uke 6.


Figur 1. Influensaliknende sykdom i Norge fra 2006 til i dag. Andel av pasienter som var til legekonsultasjon som fikk diagnosen influensa. Tallene kan bli justert opp eller ned ved neste rapport.

Influensapasienter på intensivavdeling

Folkehelseinstituttet har startet opp en frivillig registrering av antall intensivpasienter med påvist influensainfeksjon. Det registreres antall inneliggende pasienter med påvist influensainfeksjon hver tirsdag klokken 08. Dette vil da være en punktprevalens og vil ikke gi det totale antallet pasienter som har vært innlagt i løpet av uken. Denne uke har tretten sykehus rapportert inn til Folkehelseinstituttet; blant 87 pasienter på intensivavdeling var det fire pasienter med påvist influensa; to pasienter i aldersgruppen 15-64 år og to pasienter over 65 år.

Virologisk overvåking

Fig2_vir_u06-2012.
Fig2_vir_u06-2012.


Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 40/2011. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 2 lenger ned i rapporten.

Tilfeller av laboratoriebekreftet influensa har økt markant siden midten av desember, og har nå nådd et forholdsvis høyt nivå (figur 2 og tabell 3).

I uke 6/2012 ble det ved landets medisinsk mikrobiologiske laboratorier påvist 342 influensavirus A som ikke er subtypebestemt, 10 influensavirus A(H3) og to A(H1)pdm09. Det er ikke meldt noen påvisninger av influensavirus B. Viruspåvisninger har kommet fra hele landet, men forekomsten siste uke var høyest noen steder på Sør- og Vestlandet, og har økt på Østlandet, mens det er forholdsvis få påvisninger i Trøndelag. Andelen av testede prøver der influensavirus påvises er økende, men fortsatt ganske moderat.

Fyrtårnlegene har i alt sendt inn 165 prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom siden uke 40, blant disse er det påvist 48 influensavirus A(H3), ett A(H1)pdm09 og ett influensavirus B. I uke 5 ble det påvist 15 A(H3)-virus, og andelen influensapositive prøver har vært høy (omkring to tredjedeler) de fire siste ukene. Dette viser at en høy andel av pasienter med influensasymptomer nå faktisk har influensa.

Samlet indikerer tallene fra virusovervåkingen at A(H3N2)-virus dominerer og gir utbrudd over hele steder i landet, med fortsatt økende tendens.

Nesten alle virus som har blitt karakterisert det siste året har vist god overensstemmelse med de virus som er i vinterens influensavaksine. De A(H3N2)-virusene som har blitt sekvensanalysert, viser stor likhet med kjente varianter som har bra antigen overensstemmelse med vaksinen. Alle influensavirus B som vi har analysert tilhører den slektslinjen (B/Victoria/2/1987 lineage) som er representert i vaksinen.

Verdens helseorganisasjon har kommet med nye retningslinjer for skrivemåten av pandemiviruset. Den nye benevnelsen er influensa A(H1N1)pdm09.

Influensavaksine

Kommunene tilbyr vaksine for personer som tilhører risikogruppene. Vaksinen inneholder A/California/7/2009 (H1N1)-liknende virus; et A/Perth/16/2009 (H3N2)-liknende virus; samt et a B/Brisbane/60/2008-liknende virus. Dette er de samme virustypene som forrige sesonginfluensavaksine, og samme som er anbefalt for vintersesongen 2012 på den sørlige halvkule.

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler, se tabell 1. Ingen av de testede isolatene har vist resistens mot (Tamiflu®) eller zanamivir (Relenza®) så langt denne sesongen. De undersøkte A(H3N2) virusene viser som tidligere år resistens mot adamantaner (Amantadin og Rimantadin).

Tabell 1

pr. 10/2-2012

Oseltamivir
(Tamiflu®)

Zanamivir
(Relenza®)

Adamantaner
(Amantadin, Rimantadin)

virus

Antall testet

Antall Oseltamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Zanamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Adamantan- resistente virus

H1

0

 

0

 

0

 

H3

30

0 / (0%)

23

0 / (0%)

46

46 / (100%)

B

2

0 / (0%)

1

0 / (0%)

   

H1 (2009)

8

0 / (0%)

0

 

0

 

Oseltamivir- og zanamivir-resistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.

Internasjonal influensaaktivitet

Verden over sirkulerer det nå hovedsakelig influensa A(H3N2) men med noen influensa B i tilegg. Bare et fåtall steder er det mange påvisninger av det pandemiske viruset A(H1N1)pdm09.

Influensaaktiviteten i Europaregionen i uke 5 var økende, og nesten 40% av prøver innsendt fra fyrtårn tester positiv for influensa. Også i sykehusovervåkingen er det en økende andel positive prøver. Særlig land i sør-Europa har høyere aktivitet, men fortsatt rapporterte de fleste land om lav aktivitet. Siden uke 40 har 94 % av alle påviste influensavirus vært influensa A-virus, og 95 % av disse har vært av subtypen A(H3N2).

I Danmark ble det i uke 6 observert fortsatt lav influensaaktivitet, men med økende antall viruspåvisninger; hovedsakelig influensa A(H3N2) men også influensa B/Yamagata som ikke dekkes av vaksinen. I Sverige ble det i uke 4 rapportert om økende aktivitet, og de fleste virusene var influensa A(H3N2) men med en del A(H1N1)pdm09 i deler av landet.

I Canada er det økende influensaaktivitet, med flest påvisninger av influensa A(H3N2) men med en økende andel influensa B. Flere utbrudd på institusjoner og skoler er registrert.

I USA øker aktiviteten og over 10% av prøvene er positive for influensa; noe som indikerer at sesongen er igang. California rapporterer nå om utbredt influensaaktivitet og det andre dødsfallet blant barn med influensa ble rapportert. USA påviser nå flest influensa A(H3N2)-virus, men med økende andel influensa A(H1N1)pdm09, samt en stabil andel influensa type B.

WHO rapporterte 3. februar at influensaaktiviteten i tropiske områder stort sett er lav, bortsett fra i sørlige deler av Kina, Sør-Korea, Colombia og Equador. I Kina er det en god del påvisninger av influensa type B. Flertallet av B-virusene i Kina tilhører Victoria-slektslinjen men med en viss andel Yamagata-slektslinje som ikke er i årets influensavaksine.

Det påvises hovedsakelig influensa A(H3N2), med unntak av Mexico, hvor det pandemiske viruset dominerer. I Nord-Afrika er det nå også en god del aktivitet med hovedsakelig A(H3N2)-virus.

Lenker

  • WHOs influensasider http://www.who.int/influenza/en/
  • European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS): http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/Pages/index.aspx
  • EuroFlu (dekker WHOs Europaregion) http://www.euroflu.org/

Tall fra influensaovervåkingen

Tabell 2. Tallene i tabellen under viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

40

0.4

0.4

0.5

0.5

0.3

0.5

41

0.4

0.4

0.4

0.5

0.4

0.5

42

0.5

0.4

0.5

0.7

0.6

0.7

43

0.5

0.5

0.4

0.6

0.3

0.6

44

0.5

0.4

0.5

0.5

0.7

0.6

45

0.5

0.5

0.5

0.6

0.4

0.6

46

0.5

0.5

0.5

0.6

0.5

0.7

47

0.6

0.5

0.4

0.6

0.8

0.7

48

0.6

0.5

0.7

0.6

0.6

0.6

49

0.7

0.6

0.6

0.7

0.7

0.7

50

0.7

0.5

0.5

1.0

0.7

0.5

51

0.6

0.4

0.5

0.8

0.7

0.9

52

0.9

0.5

0.6

1.1

0.7

2.8

1

0.9

0.8

0.8

1.3

0.6

1.4

2

1.0

0.8

1.0

1.2

0.8

1.3

3

1.0

0.8

1.1

1.5

0.7

1.0

4

1.1

1.0

1.1

1.7

0.9

0.8

5

1.5

1.3

1.6

2.1

0.9

1.3

6

2.0

2.3

2.2

2.5

0.9

1.4

Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Tabell 3. Analyser for influensavirus ved landets laboratorier, inkludert Folkehelseinstituttet. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.
 

Viruspåvisninger/Virus detections

     

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

 

40

208

0

0

1

0

0.5 %

52

2

0

 

41

422

0

0

1

1

0.5 %

43

0

0

 

42

527

0

0

1

0

0.2 %

67

0

0

 

43

618

0

0

2

1

0.5 %

32

0

0

 

44

705

0

0

3

1

0.6 %

80

1

0

 

45

677

0

0

1

2

0.4 %

98

3

0

 

46

689

0

0

7

0

1.0 %

28

1

0

 

47

677

0

0

3

0

0.4 %

96

0

0

 

48

754

2

0

15

1

2.4 %

30

4

0

 

49

683

8

0

13

1

3.2 %

81

6

0

 

50

648

6

1

14

2

3.5 %

28

3

0

 

51

850

32

0

25

0

6.7 %

72

4

0

 

52

708

28

1

40

0

9.7 %

113

8

0

 

1

1172

57

1

51

1

9.4 %

104

5

0

 

2

1432

54

1

53

1

7.6 %

97

7

1

 

3

1230

79

6

50

1

11.1 %

111

8

0

 

4

1402

139

5

39

7

13.6 %

153

11

0

 

5

1627

265

2

52

8

20.1 %

178

15

1

 

6

1540

342

2

25

0

24.0 %

51

0

0

 

Total

16569

1012

19

396

27

 

1514

78

2

 

UKE/
week

Prøver/
Specimens

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

 
   

1427