Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

0512 - Influensaovervåking 2011-12, uke 5

Publisert Oppdatert


Forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 5 var økende, og utbruddsgrensen for landet totalt sett er nådd, men tre regioner ligger fortsatt under grensen. Influensavirus A(H3N2) dominerer. Vi forventer at influensaaktiviteten vil fortsette å øke i ukene fremover.


Har du funnet en feil?

Epidemiologisk overvåking

I uke 5 fikk 1,4 % av dem som gikk til lege diagnosen ”influensaliknende sykdom” (ILS) (figur 1 og tabell 2). Dette er på nivå med grensen for utbrudd, som er satt til 1,4 %. I Region Sør og Vest er influensatallene over utbruddsgrensen, i de resterende tre regionene er aktiviteten fortsatt under grensen. Tallene kan imidlertid bli justert opp eller ned ved neste rapport.

Fig1ILI 2011-12 uke 5.
Fig1ILI 2011-12 uke 5.


Figur 1. Influensaliknende sykdom i Norge fra 2006 til i dag. Andel av pasienter som var til legekonsultasjon som fikk diagnosen influensa.

Influensapasienter på intensivavdeling

Folkehelseinstituttet har startet opp en frivillig registrering av antall intensivpasienter med påvist influensainfeksjon. Denne uke har tretten sykehus rapportert inn til Folkehelseinstituttet; blant 66 pasienter på intensivavdeling var det i går ingen med påvist influensa. De siste ukene er det totalt meldt om seks pasienter på intensivavdelingene som alle har vært i aldersgruppen over 65 år.

Virologisk overvåking

Fig2_vir_u05-2012.
Fig2_vir_u05-2012.


Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 40/2011. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 2 lenger ned i rapporten.

Tilfeller av laboratoriebekreftet influensa har økt markant siden midten av desember, og har nå nådd et forholdsvis høyt nivå (figur 2 og tabell 3).

I uke 5/2012 ble det påvist 258 influensavirus A som ikke er subtypebestemt, 11 influensavirus A(H3), ett A(H1)pdm09 og åtte influensavirus B ved landets medisinsk mikrobiologiske laboratorier. Viruspåvisningene kommer fra hele landet, men forekomsten siste uke var høyest noen steder på Sør- og Vestlandet, og lav på Østlandet. Andelen av testede prøver der influensavirus påvises er økende, men fortsatt ganske moderat.

Fyrtårnlegene har i alt sendt inn 139 prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom siden uke 40, blant disse er det påvist 33 influensavirus A(H3), ett A(H1)pdm09 og ett influensavirus B. I uke 5 ble det påvist 14 A(H3)- og ett A(H1)pdm09-virus, og andelen influensapositive prøver har vært høy (omkring to tredjedeler) de tre siste ukene. Dette viser at en høy andel av pasienter med influensasymptomer nå faktisk har influensa.

Samlet indikerer tallene fra virusovervåkingen at A(H3N2)-virus dominerer og gir utbrudd mange steder i landet, men fortsatt med mest aktivitet på Vest- og Sørlandet.

Nesten alle virus som har blitt karakterisert det siste året har vist god overensstemmelse med de virus som er i vinterens influensavaksine. De A(H3N2)-virusene som har blitt sekvensanalysert, viser stor likhet med kjente varianter som har bra antigen overensstemmelse med vaksinen. Alle influensavirus B som vi har analysert tilhører den slektslinjen (B/Victoria/2/1987 lineage) som er representert i vaksinen.

Verdens helseorganisasjon har kommet med nye retningslinjer for skrivemåten av pandemiviruset. Den nye benevnelsen er influensa A(H1N1)pdm09.

Influensavaksine

Det haster nå med la seg vaksinere mot sesonginfluensa. Kommunene tilbyr vaksine for personer som tilhører risikogruppene. Vaksinen inneholder A/California/7/2009 (H1N1)-liknende virus; et A/Perth/16/2009 (H3N2)-liknende virus; samt et a B/Brisbane/60/2008-liknende virus. Dette er de samme virustypene som forrige sesonginfluensavaksine, og samme som er anbefalt for vintersesongen 2012 på den sørlige halvkule.

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler, se tabell 1. Ingen av de testede isolatene har vist resistens mot (Tamiflu®) eller zanamivir (Relenza®) så langt denne sesongen. De undersøkte A(H3N2) virusene viser som tidligere år resistens mot adamantaner (Amantadin og Rimantadin).

Tabell 1

pr. 3/2-2012

Oseltamivir
(Tamiflu®)

Zanamivir
(Relenza®)

Adamantaner
(Amantadin, Rimantadin)

virus

Antall testet

Antall Oseltamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Zanamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Adamantan- resistente virus

H1

0

 

0

 

0

 

H3

16

0 / (0%)

13

0 / (0%)

46

46 / (100%)

B

2

0 / (0%)

1

0 / (0%)

   

H1 (2009)

8

0 / (0%)

0

 

0

 

Oseltamivir- og zanamivir-resistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.

Internasjonal influensaaktivitet

Verden over sirkulerer det nå hovedsakelig influensa A(H3N2) men med noen influensa B i tilegg. Bare et fåtall steder er det mange påvisninger av det pandemiske viruset A(H1N1)pdm09.

Influensaaktiviteten i Europaregionen i uke 4 var fortsatt lav men økende. Siden uke 40 har 94 % av alle påviste influensavirus vært influensa A-virus, og 95 % av disse har vært av subtypen A(H3N2).

I Danmark ble det i uke 5 observert fortsatt lav influensaaktivitet, med få viruspåvisninger. I Sverige ble det i uke 4 rapportert om økende aktivitet, og de fleste virusene var influensa A(H3N2) men med en del A(H1N1)pdm09 i deler av landet. Både Spania, Italia og Bulgaria rapporterer om middels kraftig influensaintensitet; Spania og Italia med influensaaktivitet i hele landet. I Canada er det økende influensaaktivitet, med flest påvisninger av influensa A(H3N2). Flere utbrudd på institusjoner og skoler er registrert. I USA rapporteres det om fortsatt lav men økende aktivitet. Ingen stater i USA har rapporter om utbredt influensaaktivitet. Det er rapportert om ett dødsfall blant barn som hadde influensa, men ingen nye dødsfall i uke 4. USA påviser nå flest influensa A(H3N2)-virus, med en liten (og økende) andel influensa A(H1N1)pdm09, samt en stabil andel influensa type B.

WHO rapporterte 3. februar at influensaaktiviteten i tropiske områder stort sett er lav, bortsett fra i sørlige deler av Kina, Sør-Korea, Colombia og Equador. I Kina er det en god del påvisninger av influensa type B. Flertallet av B-virusene i Kina tilhører Victoria-slektslinjen men med en viss andel Yamagata-slektslinje som ikke er i årets influensavaksine.

Det påvises hovedsakelig influensa A(H3N2), med unntak av Mexico, hvor det pandemiske viruset dominerer. I tillegg sirkulerer det nå en del influensa A(H3N2) i Iran, Algerie og Tunisia.

Lenker

  • WHOs influensasider http://www.who.int/influenza/en/
  • European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS): http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/Pages/index.aspx
  • EuroFlu (dekker WHOs Europaregion) http://www.euroflu.org/

Tall fra influensaovervåkingen

Tabell 2. Tallene i tabellen under viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

40

0.4

0.4

0.5

0.5

0.3

0.5

41

0.4

0.4

0.4

0.5

0.4

0.5

42

0.5

0.4

0.5

0.7

0.6

0.7

43

0.5

0.5

0.4

0.6

0.3

0.6

44

0.5

0.4

0.5

0.5

0.7

0.6

45

0.5

0.5

0.5

0.6

0.4

0.6

46

0.5

0.5

0.5

0.6

0.5

0.7

47

0.6

0.5

0.4

0.6

0.8

0.7

48

0.6

0.5

0.7

0.6

0.6

0.6

49

0.7

0.6

0.6

0.7

0.7

0.7

50

0.7

0.5

0.5

1.0

0.7

0.5

51

0.6

0.4

0.5

0.8

0.7

0.9

52

0.9

0.5

0.6

1.1

0.7

2.8

1

0.9

0.8

0.8

1.3

0.6

1.4

2

1.0

0.8

1.0

1.2

0.8

1.3

3

1.0

0.8

1.1

1.5

0.7

1.0

4

1.1

1.0

1.1

1.8

0.9

0.8

5

1,4

1.1

1.7

1.9

1.0

1.3

Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Tabell 3. Analyser for influensavirus ved landets laboratorier, inkludert Folkehelseinstituttet. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.
 

Viruspåvisninger/Virus detections

       

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

40

208

111

0

0

1

0

0.5 %

52

2

0

41

422

114

0

0

1

1

0.5 %

43

0

0

42

527

108

0

0

1

0

0.2 %

67

0

0

43

618

115

0

0

2

1

0.5 %

32

0

0

44

705

127

0

0

3

1

0.6 %

80

1

0

45

677

168

0

0

1

2

0.4 %

98

3

0

46

689

253

0

0

7

0

1.0 %

28

1

0

47

677

182

0

0

3

0

0.4 %

96

0

0

48

754

155

2

0

15

1

2.4 %

30

4

0

49

683

179

8

0

13

1

3.2 %

81

6

0

50

648

132

6

1

14

2

3.5 %

28

3

0

51

850

121

32

0

25

0

6.7 %

72

4

0

52

708

103

28

1

40

0

9.7 %

113

8

0

1

1172

179

57

1

51

1

9.4 %

104

5

0

2

1432

324

54

1

53

1

7.6 %

97

7

1

3

1230

344

79

6

50

1

11.1 %

111

8

0

4

1400

339

144

5

34

7

13.6 %

153

11

0

5

1483

446

258

2

25

8

19.8 %

178

15

1

Total

14883

3500

668

17

339

27

 

1463

78

2

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

   

Sum A:

1024