Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

0412 - Influensaovervåking 2011-12, uke 4

Publisert Oppdatert


Forekomsten av influensaliknende sykdom i uke 4 var økende, men fortsatt så vidt under terskelen for utbrudd. Antallet viruspåvisninger har imidlertid økt markant siden midten av desember. I uke 4/2012 ble det påvist 160 influensavirus A som ikke er subtypebestemt, 12 influensavirus A(H3), fem A(H1)pdm09 og sju influensavirus B. Samlet indikerer tallene at A(H3N2)-virus sirkulerer aktivt og kan gi lokale influensautbrudd enkelte steder i landet, men at vi ennå ikke ser større utbruddsaktivitet. Vi forventer at influensaaktiviteten vil fortsette å øke i ukene fremover.


Har du funnet en feil?

Epidemiologisk overvåking

I uke 4 fikk 1,3 % av dem som gikk til lege diagnosen ”influensaliknende sykdom” (ILS) (figur 1 og tabell 2). Dette er under grensen for utbrudd, som er satt til 1,4 %. I Region Vest er derimot aktiviteten over utbruddsgrensen for andre uke på rad.

Fig1ILI 2011-12 uke 4.
Fig1ILI 2011-12 uke 4.


Figur 1. Influensaliknende sykdom i Norge fra 2006 til i dag. Andel av pasienter som var til legekonsultasjon som fikk diagnosen influensa.

Influensapasienter på intensivavdeling

Folkehelseinstituttet har startet opp en frivillig registrering av antall intensivpasienter med påvist influensainfeksjon. Forrige uke rapporterte seksten sykehus totalt fem influensatilfeller, av totalt 78 intensivpasienter. Alle disse fem pasientene var i aldersgruppen over 65 år.

Virologisk overvåking

Fig2_vir_u04-2012.
Fig2_vir_u04-2012.


Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 40/2011. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 2 lenger ned i rapporten.

Tilfeller av laboratoriebekreftet influensa har forekommet i alle ukene siden overvåkingen ble reaktivert i uke 40, og har økt markant siden medten av desember. I uke 3/2012 ble det påvist 113 influensavirus A som ikke er subtypebestemt, sju influensavirus A(H3), fem A(H1)pdm09 og sju influensavirus B ved landets medisinsk mikrobiologiske laboratorier (figur 2 og tabell 3). Viruspåvisningene kommer fra hele landet, men forekomsten siste uke var høyest noen steder på Sør- og Vestlandet, og lav på Østlandet. Andelen av testede prøver der influensavirus påvises er økende, men fortsatt ganske moderat.

Fyrtårnlegene har i alt sendt inn 115 prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom siden uke 40, blant disse er det påvist fem influensavirus A(H3)i uke 4, 6 i uke 3, ett i uke 1, to i uke 51, ett hver i uke 50, 48 og 44, samt ett influensavirus B i uke 45. Andelen influensapositive prøver har nå steget og har vært høy de to siste ukene. Dette indikerer at en høy andel av pasienter med influensasymptomer nå faktisk har influensa.

I ukene 40/2011-4/2012 er det i alt påvist 267 influensa A(H3)-virus, 15 A(H1)pdm09-virus og 19 influensa B-virus, samt 451 influensa A-virus som ikke er subtypebestemt. Influensa A(H3)-virus er påvist i alle deler av landet, mens influensa B-virus er påvist i Akershus, Buskerud, Vestfold, Vest-Agder, Nordland og Troms. A(H1)pdm09-virus er påvist i Østfold, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms. Tallene indikerer at A(H3N2)-virus dominerer og gir lokale utbrudd flere og flere steder i landet, men at vi ennå ikke ser omfattende utbruddsaktivitet.

Nesten alle virus som har blitt karakterisert det siste året har vist god overensstemmelse med de virus som er i vinterens influensavaksine. De A(H3N2)-virusene som har blitt sekvensanalysert, viser stor likhet med kjente varianter som har bra antigen overensstemmelse med vaksinen.

Verdens helseorganisasjon har kommet med nye retningslinjer for skrivemåten av pandemiviruset. Den nye benevnelsen er influensa A(H1N1)pdm09.

Influensavaksine

Det haster nå med la seg vaksinere mot sesonginfluensa. Kommunene tilbyr vaksine for personer som tilhører risikogruppene. Vaksinen inneholder A/California/7/2009 (H1N1)-liknende virus; et A/Perth/16/2009 (H3N2)-liknende virus; samt et a B/Brisbane/60/2008-liknende virus. Dette er de samme virustypene som forrige sesonginfluensavaksine, og samme som er anbefalt for vintersesongen 2012 på den sørlige halvkule.

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler, se tabell 1. Ingen av de testede isolatene har vist resistens mot (Tamiflu®) eller zanamivir (Relenza®) så langt denne sesongen. De undersøkte A(H3N2) virusene viser som tidligere år resistens mot adamantaner (Amantadin og Rimantadin).

Tabell 1. Overvåking av resistens blant influensavirus i Norge, fra og med uke 40/2011

pr. 1/2-2012

Oseltamivir
(Tamiflu®)

Zanamivir
(Relenza®)

Adamantaner
(Amantadin, Rimantadin)

virus

Antall testet

Antall Oseltamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Zanamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Adamantan- resistente virus

H1

0

 

0

 

0

 

H3

3

0 / (0%)

3

0 / (0%)

46

46 / (100%)

B

0

 

0

     

H1 (2009)

2

 

0

 

0

 

Oseltamivir- og zanamivir-resistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.

Internasjonal influensaaktivitet

Verden over sirkulerer det nå hovedsakelig influensa A(H3N2) men med noen influensa B i tilegg. Bare et fåtall steder er det mange påvisninger av det pandemiske viruset A(H1N1)pdm09.

Influensaaktiviteten i Europaregionen i uke 3 var fortsatt lav men økende. Siden uke 40 har 92 % av alle påviste influensavirus vært influensa A-virus, og 93 % av disse har vært av subtypen A(H3N2). I Danmark ble det i uke 4 observert fortsatt lav influensaaktivitet, med få viruspåvisninger. I Sverige ble det i uke 3 rapportert om økende aktivitet, og de fleste virusene var influensa A(H3N2).

I Canada er det økende influensaaktivitet, med flest påvisninger av influensa A(H3N2). Flere utbrudd på institusjoner er registrert. I USA rapporteres det om fortsatt lav aktivitet under utbruddsterskelen. Med regional aktivitet i fire stater, lokal aktivitet i åtte stater, og sporadisk eller ingen aktivitet i de gjenværende statene. Det er rapportert om ett dødsfall blant barn som hadde influensa. USA påviser nå flest influensa A(H3N2)-virus, med en liten andel influensa A(H1N1)pdm09 og influensa type B.

WHO rapporterte 20. januar at influensaaktiviteten i tropiske områder stort sett er lav, bortsett fra i Kina hvor man nå ser en god del påvisninger av influensa type B. Flertallet av B-virusene i Kina tilhører Victoria-slektslinjen men med en viss andel Yamagata-slektslinje som ikke er i årets influensavaksine. I Costa Rica rapporteres det om sirkulasjon av influensa A(H3N2). I de tempererte områder er det lav men økende influensaaktivitet. Det påvises hovedsakelig influensa A(H3N2), med unntak av Mexico, hvor det pandemiske viruset dominerer. I tillegg sirkulerer det nå en del influensa A(H3N2) i Iran, Algerie og Tunisia.

Lenker

  • WHOs influensasider http://www.who.int/influenza/en/
  • European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS): http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/Pages/index.aspx
  • EuroFlu (dekker WHOs Europaregion) http://www.euroflu.org/

Tall fra influensaovervåkingen

Tabell 2. Tallene i tabellen under viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

40

0.4

0.4

0.5

0.5

0.3

0.5

41

0.4

0.4

0.4

0.5

0.4

0.5

42

0.5

0.4

0.5

0.7

0.6

0.7

43

0.5

0.5

0.4

0.6

0.3

0.6

44

0.5

0.4

0.5

0.5

0.7

0.6

45

0.5

0.5

0.5

0.6

0.4

0.6

46

0.5

0.5

0.5

0.6

0.5

0.7

47

0.6

0.5

0.4

0.6

0.8

0.7

48

0.6

0.5

0.7

0.6

0.6

0.6

49

0.7

0.6

0.6

0.7

0.7

0.7

50

0.7

0.5

0.5

1.0

0.7

0.5

51

0.6

0.4

0.5

0.8

0.7

0.9

52

0.9

0.5

0.6

1.1

0.7

2.8

1

0.9

0.8

0.8

1.3

0.6

1.4

2

1.0

0.8

1.0

1.2

0.8

1.3

3

1.0

0.8

1.0

1.5

0.8

1.0

4

1.3

1.1

1.1

1.9

0.9

0.8

Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Tabell 3. Analyser for influensavirus ved landets laboratorier, inkludert Folkehelseinstituttet. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.
 

Viruspåvisninger/Virus detections

       

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

40

208

111

0

0

1

0

0.5 %

52

2

0

41

422

114

0

0

1

1

0.5 %

43

0

0

42

527

108

0

0

1

0

0.2 %

67

0

0

43

618

115

0

0

2

1

0.5 %

32

0

0

44

705

127

1

0

2

1

0.6 %

80

1

0

45

677

168

0

0

1

2

0.4 %

98

3

0

46

689

253

0

0

7

0

1.0 %

28

1

0

47

677

182

0

0

3

0

0.4 %

96

0

0

48

754

155

3

0

14

1

2.4 %

30

4

0

49

683

179

12

0

9

1

3.2 %

81

6

0

50

648

132

7

1

13

2

3.5 %

28

3

0

51

850

121

33

0

24

0

6.7 %

72

4

0

52

708

103

31

1

37

0

9.7 %

113

8

0

1

1172

179

61

1

47

1

9.4 %

104

5

0

2

1432

324

59

1

48

1

7.6 %

97

7

1

3

1230

344

84

6

45

1

11.1 %

111

8

0

4

1337

323

160

5

12

7

13.8 %

145

11

0

Total

13337

3038

451

15

267

19

 

1277

63

1

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

   

Sum A:

733