Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

0212 - Influensaovervåking 2011-12, uke 2

Publisert Oppdatert


Forekomsten av influensaliknende sykdom i andre uken av 2012 var svakt økende, men fortsatt under terskelen for utbrudd. Antallet viruspåvisninger økte markant i desember, men tallene er fortsatt ikke høye. Det var i uke 2 ingen økning i forhold til uken før. I uke 2 ble det påvist 96 influensavirus A som ikke er subtypebestemt, elleve influensavirus A(H3), ett A(H1)pdm09 og ett influensavirus B. Tallene indikerer at A(H3N2)-virus sirkulerer og kan gi lokale utbrudd enkelte steder i landet, men at vi ennå ikke ser større utbruddsaktivitet. Vi forventer at influensaaktiviteten vil øke de nærmeste ukene.


Har du funnet en feil?

Epidemiologisk overvåking

I uke 2 fikk 1 % av dem som gikk til lege diagnosen ”influensaliknende sykdom” (ILS) (figur 1 og tabell 2). Dette er under grensen for utbrudd, som er satt til 1,4 %.

Fig1ILI 2011-12 uke 2.
Fig1ILI 2011-12 uke 2.

Figur 1. Influensaliknende sykdom i Norge fra 2006 til i dag. Andel av pasienter som var til legekonsultasjon som fikk diagnosen influensa.

Virologisk overvåking

Fig2_vir_u02-2012.
Fig2_vir_u02-2012.

Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 40/2011. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 2 lenger ned i rapporten.

Tilfeller av laboratoriebekreftet influensa har forekommet i alle ukene siden overvåkingen ble reaktivert i uke 40, og har økt markant i løpet de siste fire ukene, men i uke 2 var det ingen ytterligere økning i forhold til uken før. I uke 2/2012 ble det påvist 96 influensavirus A som ikke er subtypebestemt, elleve influensavirus A(H3), ett A(H1)pdm09 og ett influensavirus B ved landets medisinsk mikrobiologiske laboratorier (figur 2 og tabell 3). Viruspåvisningene kommer fra hele landet, men forekomsten siste uke var høyest noen steder på Sør- og Vestlandet, og lav på Østlandet. Andelen av testede prøver der influensavirus påvises er økende, men fortsatt ganske moderat.

Fyrtårnlegene har i alt sendt inn 97 prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom siden uke 40, blant disse er det påvist ett influensavirus A(H3)i uke 1, to i uke 51, ett hver i uke 50, 48 og 44, samt ett influensavirus B i uke 45. Andelen influensapositive prøver er fortsatt lav.

I ukene 40/2011-1/2012 er det i alt påvist 127 influensa A(H3)-virus, fire A(H1)pdm09-virus og elleve influensa B-virus, samt 290 influensa A-virus som ikke er subtypebestemt. Influensa A(H3)-virus er påvist i alle deler av landet, mens influensa B-virus er påvist i Buskerud, Vestfold, Vest-Agder, Nordland og Troms. A(H1)pdm09-virus er påvist i Trøndelag, Nordland og Møre og Romsdal. Tallene indikerer at A(H3N2)-virus dominerer og gir lokale utbrudd enkelte steder i landet, men at vi ennå ikke ser omfattende utbruddsaktivitet.

Nesten alle virus som har blitt karakterisert det siste året har vist god overensstemmelse med de virus som er i vinterens influensavaksine. De A(H3N2)-virusene som har blitt sekvensanalysert, viser stor likhet med kjente varianter som har bra antigen overensstemmelse med vaksinen.

Verdens helseorganisasjon har kommet med nye retningslinjer for skrivemåten av pandemiviruset. Den nye benevnelsen er influensa A(H1N1)pdm09.

Influensavaksine

Det haster nå med la seg vaksinere mot sesonginfluensa. Kommunene tilbyr vaksine for personer som tilhører risikogruppene. Vaksinen inneholder A/California/7/2009 (H1N1)-liknende virus; et A/Perth/16/2009 (H3N2)-liknende virus; samt et a B/Brisbane/60/2008-liknende virus. Dette er de samme virustypene som forrige sesonginfluensavaksine, og samme som er anbefalt for vintersesongen 2012 på den sørlige halvkule.

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler, se tabell 1. Ingen av de testede isolatene har vist resistens mot (Tamiflu®) eller zanamivir (Relenza®) så langt denne sesongen. De undersøkte A(H3N2) virusene viser som tidligere år resistens mot adamantaner (Amantadin og Rimantadin).

ECDC rapporterer at det fra og med uke 40 er blitt undersøkt 14 influensa A-virus for resistens. Ingen av disse isolatene viste resistens mot verken oseltamivir (Tamiflu®) eller zanamivir (Relenza®).

Tabell 1. Overvåking av resistens blant influensavirus i Norge, uke 40/2011 - uke 20/2012

pr. 06/01-12

Oseltamivir
(Tamiflu®)

Zanamivir
(Relenza®)

Adamantaner
(Amantadin, Rimantadin)

virus

Antall testet

Antall Oseltamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Zanamivir- resistente virus

Antall testet

Antall Adamantan- resistente virus

H1

0

 

0

 

0

 

H3

3

0 / (0%)

3

0 / (0%)

46

46 / (100%)

B

0

 

0

     

H1 (2009)

0

 

0

 

0

 

Oseltamivir- og zanamivir-resistens kan påvises med to metoder, enten genetisk ved sekvensanalyse, eller ved å måle følsomhet med neuraminidasehemmingsanalyse.

Internasjonal influensaaktivitet

Influensaaktiviteten i Europaregionen i uke 1 var fortsatt lav, men 11 av 44 land rapporterte om økende aktivitet. Siden uke 40 har 92 % av alle påviste influensavirus vært influensa A-virus, og 93% av disse har vært av typen influena A(H3N2). I Danmark ble det i uke 2 observert fortsatt lav influensaaktivitet. I Sverige er det også lav aktivitet, men det forventes at aktiviteten der øker de nærmeste ukene.

I USA rapporteres det om økt aktivitet i flere av overvåkingssystemene, med regional aktivitet i to stater (Colorado og New Hampshire), lokal aktivitet i syv stater, og sporadisk eller ingen aktivitet i de gjenværende statene. USA påviser nå flest influensa A(H3N2)-virus, med en mindre andel (ca. 10 %) influensa type B. Canada har også økende, men fremdeles lav aktivitet.

WHO rapporterer 6. januar at influensaaktiviteten i tropiske områder stort sett er lav, men i Costa Rica påvises det en del influensa A(H3N2). I tempererte områder (Chile og Australia) på den sørlige halvkule rapporteres det om fortsatt påvisninger av influensavirus A(H3N2) med noen influensa type B-virus i tillegg. Kina har økende antall influensapåvisninger, og hovedsakelig influensa B-virus. I Iran påvises det nå en del influensa A(H3N2).

Lenker

  • WHOs influensasider http://www.who.int/influenza/en/
  • European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS): http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/Pages/index.aspx
  • EuroFlu (dekker WHOs Europaregion) http://www.euroflu.org/

Tall fra influensaovervåkingen

Tabell 2. Tallene i tabellen under viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

40

0.4

0.4

0.5

0.5

0.3

0.5

41

0.4

0.4

0.4

0.5

0.4

0.5

42

0.5

0.4

0.5

0.7

0.6

0.7

43

0.5

0.5

0.4

0.6

0.3

0.6

44

0.5

0.4

0.5

0.5

0.7

0.6

45

0.5

0.5

0.5

0.6

0.4

0.6

46

0.5

0.5

0.5

0.6

0.5

0.7

47

0.6

0.5

0.4

0.6

0.8

0.7

48

0.6

0.5

0.7

0.6

0.6

0.6

49

0.7

0.6

0.6

0.7

0.7

0.7

50

0.7

0.5

0.5

1.0

0.7

0.5

51

0.6

0.4

0.5

0.8

0.7

0.9

52

0.9

0.5

0.6

1.1

0.7

2.8

1

0.9

0.8

0.8

1.3

0.6

1.3

2

1.0

1.0

1.0

1.2

0.9

1.1

Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard
Tabell 3. Analyser for influensavirus ved landets laboratorier, inkludert Folkehelseinstituttet. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.
 

Viruspåvisninger/Virus detections

       

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

40

208

111

0

0

1

0

0.5 %

52

2

0

41

422

114

0

0

1

1

0.5 %

43

0

0

42

527

108

0

0

1

0

0.2 %

67

0

0

43

618

115

0

0

2

1

0.5 %

32

0

0

44

705

127

1

0

2

1

0.6 %

80

1

0

45

677

168

0

0

1

2

0.4 %

98

3

0

46

689

253

1

0

6

0

1.0 %

28

1

0

47

677

182

1

0

2

0

0.4 %

96

0

0

48

754

155

6

0

11

1

2.4 %

30

4

0

49

683

179

16

0

5

1

3.2 %

81

6

0

50

648

132

9

1

11

2

3.5 %

28

3

0

51

850

121

38

0

19

0

6.7 %

72

4

0

52

708

103

44

1

24

0

9.7 %

113

8

0

1

1172

179

79

1

29

1

9.4 %

104

5

0

2

1432

324

96

1

11

1

7.6 %

97

6

1

Total

10770

2371

290

4

127

11

 

1021

43

1

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

   

Sum A:

421