Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

0112 - Influensaovervåking 2011-12, uke 1

Publisert Oppdatert


Forekomsten av influensaliknende sykdom i første uken av 2012 var økende sammenliknet med de foregående ukene, men fortsatt under terskelen for utbrudd. Antallet påvisninger har økt markant i løpet av desember, men tallene er fortsatt ikke høye. I uke 1 ble det påvist 95 influensavirus A som ikke er subtypebestemt, tolv influensavirus A(H3), ett A(H1)pdm09 og ett influensavirus B. Tallene indikerer at A(H3N2)-virus sirkulerer og kan gi lokale utbrudd enkelte steder i landet, men at vi ennå ikke ser større utbruddsaktivitet. Vi forventer at influensaaktiviteten vil øke de nærmeste ukene.


Har du funnet en feil?

Epidemiologisk overvåking

201 legekontorer og legevakter ("vakttårn") spredt over hele landet rapporterer hver uke hvor mange av pasientene som har vært til konsultasjon som har fått diagnosen "influensaliknende sykdom". Denne diagnosen settes på grunnlag av typiske influensasymptomer og ikke laboratoriediagnostikk. Tallene gir en indikasjon på aktiviteten av influensa, men angir ikke nøyaktig antall influensasyke. De 201 legepraksisene dekker over 15% av Norges befolkning. Overvåkingen av influensaliknende sykdom løper fra og med uke 40 på høsten til og med uke 20 på våren.

I uke 1 fikk 1 % av dem som gikk til lege diagnosen ”influensaliknende sykdom” (ILS) (figur 1 og tabell 3). Dette er under grensen for utbrudd, som er satt til 1,4 %. I region vest og nord ser vi at utbruddsgrensen tangeres.

Fig1ILI 2011-12 uke 1.
Fig1ILI 2011-12 uke 1.


Figur 1. Influensaliknende sykdom i Norge fra 2006 til i dag. Andel av pasienter som var til legekonsultasjon som fikk diagnosen influensa.

Virologisk overvåking

Medisinsk-biologiske laboratorier rapporterer ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi) i pasientprøver. I tillegg sender et utvalg leger (såkalte "fyrtårnleger") inn prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom direkte til Folkehelseinstituttet for viruspåvisning og karakterisering. Folkehelseinstituttet utfører også karakterisering av virus som andre laboratorier sender inn. Resultater og virusstammer videreformidles til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Fig2_vir_u01-2012.
Fig2_vir_u01-2012.


Figur 2. Meldte funn av influensavirus i Norge siden uke 40/2011. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret. Tall fra virusovervåkingen fins i tabell 2 lenger ned i rapporten.

Tilfeller av laboratoriebekreftet influensa har forekommet i alle ukene siden overvåkingen ble reaktivert i uke 40, og har økt markant i løpet de siste tre ukene. I uke 1/2012 ble det påvist 95 influensavirus A som ikke er subtypebestemt, 11 influensavirus A(H3), ett A(H1)pdm09 og ett influensaviru B ved landets medisinsk mikrobiologiske laboratorier. Viruspåvisningene kommer fra hele landet, men forekomsten siste uke var høyest noen steder på Sør- og Vestlandet, og lav på Østlandet. Andelen av testede prøver der influensavirus påvises er økende, men fortsatt ganske moderat.

Fyrtårnlegene har i alt sendt inn 93 prøver fra pasienter med influensaliknende sykdom siden uke 40, blant disse er det påvist ett influensavirus A(H3)i uke 1, to i uke 51, ett hver i uke 50, 48 og 44, samt ett influensavirus B i uke 45. Andelen influensapositive prøver er fortsatt lav.

I ukene 40/2011-1/2012 er det i alt påvist 92 influensa A(H3)-virus, tre A(H1)pdm09-virus og ti influensa B-virus, samt 217 influensa A-virus som ikke er subtypebestemt. Influensa A(H3)-virus er påvist i alle deler av landet, mens influensa B-virus er påvist i Buskerud, Vestfold, Vest-Agder, Nordland og Troms. A(H1)pdm09-virus er påvist i Trøndelag og Nordland. Tallene indikerer at A(H3N2)-virus dominerer og gir lokale utbrudd enkelte steder i landet, men at vi ennå ikke ser omfattende utbruddsaktivitet.

Nesten alle virus som har blitt karakterisert det siste året har vist god overensstemmelse med de virus som er i vinterens influensavaksine. De A(H3N2)-virusene som har blitt sekvensanalysert, viser stor likhet med kjente varianter som har bra antigen overensstemmelse med vaksinen.

Verdens helseorganisasjon har kommet med nye retningslinjer for skrivemåten av pandemiviruset. Den nye benevnelsen er influensa A(H1N1)pdm09.

Influensavaksine

Det haster nå med la seg vaksinere mot sesonginfluensa. Kommunene tilbyr vaksine for personer som tilhører risikogruppene. Vaksinen inneholder A/California/7/2009 (H1N1)-liknende virus; et A/Perth/16/2009 (H3N2)-liknende virus; samt et a B/Brisbane/60/2008-liknende virus. Dette er de samme virustypene som forrige sesonginfluensavaksine, og samme som er anbefalt for vintersesongen 2012 på den sørlige halvkule.

Overvåking av resistens mot antivirale legemidler

Influensareferanselaboratoriet ved FHI overvåker løpende følsomhet hos influensavirus for aktuelle antivirale legemidler. Særlig har man årvåkenhet for eventuell resistens mot oseltamivir (Tamiflu). ECDC rapporterer at det fra og med uke 40 er blitt undersøkt 14 influensa A-virus for resistens. Ingen av disse isolatene viste resistens mot verken oseltamivir (Tamiflu®) eller zanamivir (Relenza®).

Internasjonal influensaaktivitet

Influensaaktiviteten i Europaregionen i uke 52 var økende, med økende andel positive influensaprøver. Både influensa A(H3N2), influensa B og A(H1N1)pdm09 har blitt påvist, men flertallet av prøvene er influensa A(H3N2). I Danmark ble det i uke 52 observert fortsatt lav, men noe økende influensaaktivitet. I nord-Afrika (Tunisia og Algerie), samt Iran, er det også rapportert om økende aktviitet.

I USA rapporteres det om økt aktivitet i flere av overvåkingssystemene, med regional aktivitet i én stat (Colorado), lokal aktivitet i fire stater, og sporadisk eller ingen aktivitet i de gjenværende statene. USA påviser nå flest influensa A(H3N2)-virus, med en mindre andel (ca. 10 %) influensa type B. Canada har også økende, men fremdeles lav aktivitet.

WHO rapporterer 6. januar at influensaaktiviteten i tropiske områder stort sett er lav, men i Costa Rica påvises det en del influensa A(H3N2). I tempererte områder (Chile og Australia) på den sørlige halvkule rapporteres det om fortsatt påvisninger av influensavirus A(H3N2) med noen influensa type B-virus i tillegg.

Lenker

  • WHOs influensasider http://www.who.int/influenza/en/
  • European Influenza Surveillance Network (EISN, dekker EU/EØS): http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/Pages/index.aspx
  • EuroFlu (dekker WHOs Europaregion) http://www.euroflu.org/

Tall fra influensaovervåkingen

Tabell 1. Tallene i tabellen under viser andel (%) av legekonsultasjonene hvor diagnosen ”influensaliknende sykdom” ble satt, fordelt per region og uke. En ”epiuke” regnes fra fredagen før den offisielle uken starter til og med torsdagen påfølgende uke. Resultatene for siste uken kan bli oppdatert med små endringer uken etter.

Epiuke/week

Totalt

Region
øst

Region
sør

Region
vest

Region
midt

Region
nord

40

0,4

0,4

0,5

0,5

0,3

0,5

41

0,4

0,4

0,4

0,5

0,4

0,5

42

0,5

0,4

0,5

0,7

0,6

0,7

43

0,5

0,5

0,4

0,6

0,3

0,6

44

0,5

0,4

0,5

0,5

0,7

0,6

45

0,5

0,5

0,5

0,6

0,4

0,6

46

0,5

0,5

0,5

0,6

0,5

0,7

47

0,6

0,5

0,4

0,6

0,8

0,7

48

0,6

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

49

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,7

50

0,6

0,5

0,5

1,0

0,7

0,5

51

0,6

0,4

0,5

0,8

0,7

0,9

52

0,9

0,5

0,6

1,1

0,7

2,9

1

1,0

1,0

0,8

1,4

0,6

1,4

Region ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Region SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Region VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Region MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

Tabell 2. Analyser for influensavirus ved landets laboratorier, inkludert Folkehelseinstituttet. Data for de siste ukene er ikke fullstendige og kan bli endret.
 

Viruspåvisninger/Virus detections

       

Serologi / Serology

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

40

208

111

0

0

1

0

0.5 %

52

2

0

41

422

114

0

0

1

1

0.5 %

43

0

0

42

527

108

0

0

1

0

0.2 %

67

0

0

43

618

115

0

0

2

1

0.5 %

32

0

0

44

705

127

1

0

2

1

0.6 %

80

1

0

45

677

168

0

0

1

2

0.4 %

98

3

0

46

689

253

1

0

6

0

1.0 %

28

1

0

47

677

182

1

0

2

0

0.4 %

96

0

0

48

754

155

6

0

11

1

2.4 %

30

4

0

49

683

179

16

0

5

1

3.2 %

81

6

0

50

648

132

11

1

9

2

3.5 %

28

3

0

51

850

121

40

0

17

0

6.7 %

72

4

0

52

708

103

46

1

22

0

9.7 %

113

8

0

1

1129

168

95

1

12

1

9.7 %

102

5

0

Total

9295

2036

217

3

92

10

 

922

37

0

UKE/
week

Prøver/
Specimens

testet for ny/new
A(H1)

A(utypet)
not subtyped

A(H1)
pdm09

A(H3)

B

% positive

Prøver/
Specimens

A

B

   

Sum A:

312