Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Høringsuttalelse: Hjerte- og karregisterforskriften

Publisert Oppdatert


Sammendrag av Folkehelseinstituttets synspunkter og innspill.


  1. Det er positivt og nyttig at departementet har gitt en god beskrivelse av de grundige vurderinger som ligger til grunn for utkastet til forskrift med merknader.
  2. Fellesregistermodellen forutsetter godt samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og fagmiljøene som driver de medisinske kvalitetsregistrene. Folkehelseinstituttet støtter departementets syn om at fagmiljøene må ivaretas i dette samarbeidet, og at en form for fagråd for kvalitetsregistrene bør etableres.
  3. Registeret må inneholde nødvendige og relevante opplysninger. Eksempler på hvilke kategorier av opplysninger som er nødvendige og relevante å innhente til basisregisteret bør beskrives noe mer detaljert i merknadene til forskriftens § 1-4.
  4. For øvrig er det er klokt at forskriften ikke blir for spesifikk i angivelsen av hvilke medisinske kvalitetsregistre som skal inkluderes i fellesregisteret, eller hvilke opplysninger (variabler) registeret skal inneholde, ettersom fagfeltet er dynamisk, og behov for nye opplysninger kan komme til mens andre mister relevans over tid.
  5. Etablerte medisinske kvalitetsregistre innen hjerte- og karsykdom som også har hatt behandlingsrettet formål, bør kunne inkluderes i Hjerte- og karregisteret. Samtidig bør helseforetakene som har lagt inn opplysninger i disse registrene kunne fortsette å bruke både de historiske og nyregistrerte opplysningene til oppfølging av egne pasienter.
  6. Departementet bør vurdere å gi hjemmel for å innhente opplysninger fra primærhelsetjenesten allerede nå, med rom for presiseringer etter at alternative modeller for datagrunnlag fra primærhelsetjenesten er utredet.
  7. Det er klokt at forskriften ikke er for spesifikk i angivelsen av teknologiske løsninger for registeret, slik at vi til enhver tid kan bruke de systemene som etter faglig vurdering ansees best for å ivareta informasjonssikkerhet, personvern og formålene med registeret.
  8. Det er viktig å få en forskrift som kan gjøres gjeldende i løpet av kort tid, slik at registeret kommer i gang med databehandlingen til nytte for brukere og publikum generelt.
  9. Departementet bør vurdere å ta inn en overgangsbestemmelse, slik at det kan innhentes opplysninger til basisdelen av Hjerte- og karregisteret fra den dato Stortinget vedtok etableringen av registeret.
  10. Folkehelseinstituttet støtter at det ikke foreslås reservasjonsrett i forskriften for Hjerte- og karregisteret.

Høringsuttalelse fra FHI om hjerte- og karregisterforskriften