Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

Vurdering av egen helse i Hedmark

Menn vurderte oftere enn kvinner sin helse som god. Det var iHamar- og Fjellregionen vi fant den bste vurderingen av egen helse.

Er det bedre helse blant 40-åringer i 1997 enn i 2000? Deltakerne ble spurt om hvordan de vurderte sin egen helse og det viste seg at 73% mente at egen helse var god eller meget god. Menn vurderte oftere enn kvinner sin helse som god, og kjønnsforskjellen var mest utpreget for 75-åringer.

I denne siste undersøkelsen rapporterte ca 80% av 40-åringene god eller svært god helse, i den forrige undersøkelsen fra 1997 var tilsvarende tall 89% for menn og 86% for kvinner. I tidligere Hedmark-undersøkelser ble dette spørsmålet ikke stilt. I de to yngste aldersgruppene, 30- og 40-åringer, var andelen med god eller svært god helse nesten helt lik i Hedmark og Oslo. I de to eldste aldersgruppene var det flere i Oslo enn i Hedmark som vurderte egen helse som god eller svært god, 63% blant 60-årige menn i Hedmark og 73% i Oslo. Blant 60-årige kvinner var det 58% i Hedmark og 64% i Oslo som mente at egen helse var god eller svært god.

Best helse i Hamar- og Fjellregionen

Blant menn i Hedmark hadde Hamarregionen best vurdering av egen helse, rundt 70% av både 60- og 75-åringer vurderte helsa som god eller svært god. I Glåmdal vurderte 54% av menn i samme aldersgrupper helsa si som god eller svært god. Blant de eldste kvinnene var det også høyest andel med god eller svært god helse i Hamarregionen og lavest andel i Glåmdalregionen. I Fjellregionen var en generelt høy andel menn og kvinner som vurderte sin egen helse som god eller svært god, blant kvinner i 40-årsalderen vurderte hele 90% helsa som god/svært god, sammenlignet med i underkant av 80% i de andre regionene.

Andel menn i ulike aldere som vurderer egen helse som god eller svært god. Regioner i Hedmark 2000-2001

Kilde: Helseundersøkelsen i Hedmark 2000-01.

Andel kvinner i ulike aldere som vurderer egen helse som god eller svært god. Regioner i Hedmark 2000-2001

Kilde: Helseundersøkelsen i Hedmark 2000-01.

Symptomer på depresjon /angst

Det var vanligere blant kvinner enn blant menn å ha symptomer på psykiske problemer eller plager. Slik var det både i Hedmark og andre steder i landet. I Hedmark hadde, samlet sett, 9% av mennene og 14% av kvinnene symptomer. De som kommer inn under kategorien ”symptomer på psykiske plager” hadde krysset av på at de var litt, ganske mye eller veldig mye plaget på flere av 10 delspørsmål om psykisk helse. Spørsmålene måler psykiske plager som depresjon og angst forholdsvis godt (se definisjoner). 60-årige kvinner hadde oftere slike plager enn yngre og eldre kvinner. Menn hadde oftest symptomer på psykiske plager i 40-årsalderen, mens det var mindre vanlig blant yngre og eldre menn. Dette likner på mønsteret for utbredelsen av slike plager i Oslo.

I Glåmdal var symptomer på psykiske plager blant 30-åringer mer utbredt enn andre steder i Hedmark. Her hadde 16% av mennene og 19% av kvinnene på 30 år slike symptomer. Tilsvarende tall for 30-åringer i hele Hedmark var på 7% for menn og 14% for kvinner. Forskjellene mellom regionene var statistisk sikre for menn, men ikke for kvinner.

Andel menn og kvinner med symptomer på psykiske plager i Hedmark i ulike aldersgrupper. Prosent

Kilde: Helseundersøkelsen i Hedmark 2000-01.