Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Troms og Finnmark: Datagrunnlag og svarprosent

Publisert Oppdatert


Ungdomsundersøkelsene i Troms og Finnmark ble gjennomført som spørreundersøkelser i 10. klasse. Her finner du generelle opplysninger om gjennomføringen av undersøkelsen, svarprosent, samt kommentarer om statistisk usikkerhet og bearbeiding av resultatene.


Har du funnet en feil?

Ungdomsundersøkelsen i Troms og Finnmark ble gjennomført i 2003, bortsett fra Tromsø i 2002. Tilsvarende undersøkelser ble gjennomført i Oslo i 2000-2001, Hedmark 2001 og Oppland 2002. Alle undersøkelsene ble gjennomført som spørreundersøkelser i 10. klasse om våren. De fleste ungdommene var 15 eller 16 år. Svarprosenten var totalt sett høy.

Datagrunnlag for Troms og Finnmark

Svarprosenten ble 81 i Troms og 71 i Finnmark. Troms og Finnmark hadde noe lavere svarprosent enn de andre fylkene som har hatt ungdomsundersøkelser (Hedmark, Oppland, Oslo). Dette skyldes tildels at 7 av 74 skoler i Troms og 12 av 52 skoler i Finnmark ikke fikk deltatt i undersøkelsen som ble gjennomført på skolene. Spørreskjemaene ble i stedet sendt hjem til elevene pr. post og purret én gang, noe som har gitt en lavere svarprosent enn skoleundersøkelsene. Svarprosenten var imidlertid også noe lavere i den delen av undersøkelsen som ble gjennomført på skolene, sammenlignet med de andre fylkene som har hatt ungdomsundersøkelser. Dette kan ha sammenheng med at skoleundersøkelsene i Troms og Finnmark ikke hadde purring. Elever som ikke var til stede den dagen undersøkelsen ble gjennomført, fikk i ettertid utdelt spørreskjema på skolen, men det ble ikke sendt purring hjem til elevene per post.

Blodprøver og andre biologiske prøver inngikk ikke i undersøkelsen, og data for høyde og vekt er selvrapportert.

Den relativt høye deltakelsen vil gi et rimelig godt bilde av ungdommenes helse og leveforhold i år 2002-2003 i Troms og Finnmark. Selv om mange av ungdommene svarte på undersøkelsen, vil det være en viss skjevhet i datamaterialet, som kan skyldes at det sannsynligvis kke er tilfeldig hvem som var fraværende da undersøkelsen pågikk. Det kan være større sykelighet blant ungdommene som ikke deltok, eller en overhyppighet av andre problemer.

Resultater for fylker og større kommuner

Resultater presenteres på fylkesnivå, og for kommuner som har minst 50 deltakere av hvert kjønn. For mindre kommuner vil den statistiske usikkerheten i tallene være for stor. I Troms foreligger det tall for kommunene Tromsø, Harstad og Lenvik og i Finnmark for Alta kommune.

Feil og skjevheter

I alle statistiske analyser forekommer to typer feil: Tilfeldige feil som skyldes at vi har et begrenset antall personer med i undersøkelsene våre, og systematiske skjevheter som kan oppstå ved at de fremmøtte skiller seg fra de ikke fremmøtte. Noen steder i teksten heter det at forskjellene kan være statistisk sikre eller usikre. Forskjeller som her betegnes som statistisk sikre, har en p-verdi på 0,05 eller mindre.

Resultater i tabellene blir presentert som hele prosenter, uten desimaler. Når for eksempel tallet 0 angis i tabellen, betyr dette at verdien ligger et sted mellom 0,0 og 0,049. Tall fra slike undersøkelser er alltid beheftet med en viss usikkerhet, og angivelse av desimaler gir dermed liten mening.