Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

Samtykkeerklæring - Helseundersøkelsen i Oslo

Sammen med invitasjonsbrevet har jeg mottatt informasjon om helseundersøkelsen i Oslo. Jeg er derfor informert om formålet med undersøkelsen. Jeg vet at blodprøven min kan bli analysert på ulike stoffer (se nærmere informasjon i invitasjonsbrosjyren). Jeg vet også at noen vil bli valgt ut til å være med i tilleggsundersøkelser.
Jeg er videre kjent med at opplysningene om meg blir behandlet strengt fortrolig. Jeg vet at undersøkelsen er godkjent av Datatilsynet og at den er forelagt Den regionale komité for medisinsk forskningsetikk. Jeg er også kjent med at det ikke er satt noen spesiell tidsbegrensning på hvor lenge opplysningene om meg kan lagres, men at jeg på et senere tidspunkt kan trekke meg fra undersøkelsen og be om å bli slettet fra registeret. Dette gjøres ved skriftlig beskjed til Statens helseundersøkelser. Blodprøven min vil da bli tilintetgjort.

1. Jeg samtykker i at resultatene mine fra helseundersøkelsen sendes Senter for forebyggende medisin, Ullevål sykehus, og at jeg blir innkalt dit, hvis det viser seg at jeg trenger å bli fulgt opp.
2. Jeg samtykker i at jeg også kan bli kontaktet med tilbud om videre oppfølging på grunnlag av tilleggsundersøkelsene.
3. Jeg samtykker i at jeg kan få tilbud om en lignende undersøkelse i framtida.
4. Jeg samtykker i at resultatene mine kan brukes i medisinsk forskning.
5. Jeg samtykker i at resultatene mine (etter godkjenning fra Datatilsynet) kan settes sammen med opplysninger om meg i andre registre. Det kan være registre om helse, trygd og sykdom. Det kan også være registre som gjelder inntekt, utdanning og yrke, samt opplysninger fra tidligere helseundersøkelser i Oslo. I alle disse tilfellene blir navnet og personnummeret mitt fjernet. Eksempler på slike registre er Kreftregisteret, Dødsårsaksregisteret og folketellingen.
6. Jeg samtykker i at blodprøven min kan lagres og brukes i medisinsk forskning. All bruk av denne prøven vil bare skje etter godkjenning fra Datatilsynet og Den regionale komité for medisinsk forskningsetikk.
Vennligst stryk det/de punktene du reserverer deg mot.

 

..…………………………………………………Sted og dato ..………………………………………………………Underskrift

 

  • Relaterte saker