Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

Helseundersøkelsen i bydelene Romsås og Furuset i Oslo (MoRo)

Helseundersøkelsen i bydelene Romsås og Furuset pågikk fra mars til mai 2003. Den er en del av MoRo-prosjektet (Mosjon på Romsås).

MoRo er oppfølging av en omfattende helseundersøkelse våren 2000 (HUBRO). Hovedmålet med prosjektets tiltaksdel har vært å få flere av innbyggerne i bydelene til å bli mer fysisk aktive.

Bydel Romsås tok initiativ til prosjektet, som er et samarbeid mellom Norges Idrettshøgskole, Aker Universitetssykehus ved Diabetesforskningssenteret, Folkehelseinstituttet (tidligere Statens helseundersøkelser), Kommunenes Sentralforbund og berørte bydeler. Folkehelseinstituttet gjennomførte helseundersøkelsene og selve datainnsamlingen, og er databehandlingsansvarlig.

Våren 2000 ble alle Romsås-beboere i alderen 31-67 år og et tilsvarende antall fra Gran valgkrets i bydel Furuset invitert. Helse og levevaner ble undersøkt på samme måte som i de øvrige helseundersøkelsene i regi av Folkehelseinstituttet, men fysisk aktivitetsnivå og holdninger til fysisk aktivitet ble kartlagt mer detaljert.

Bakgrunn: Romsås - en foregangsbydel

Etter den første helseundersøkelsen startet en rekke helsefremmende tiltak i bydel Romsås. Først fikk personer med diabetes eller særlig høy risiko for type 2 diabetes og hjerte-karsykdom tilbud om spesiell oppfølging med livsstilsrådgivning og medisinsk behandling. Men hovedmålet med prosjektets tiltaksdel har vært å få flere av innbyggerne i bydelen til å bli mer fysisk aktive. Og det har vist seg at mange av innbyggerne har benyttet seg av trimtilbudene. I Folkehelsemeldingen fra Helsedepartementet, som ble offentliggjort i januar 2003, ble prosjektet omtalt som et pionerprosjekt i helsefremmende og forebyggende arbeid.

Nå skal vi undersøke hvordan det er gått med helsen til deltakerne. Alle menn og kvinner som fikk invitasjon forrige gang ble nå på nytt invitert til oppfølgingsundersøkelsen. Utviklingen i helsetilstanden i de to bydelene Romsås og Furuset fra 2000 til 2003 skal sammenlignes. Som i all medisinsk forskning for å finne mer effektive behandlingstiltak ved å sammenlikne utviklingen i ”behandlingsgruppen” med en ”kontrollgruppe”, bør også effekten av forebyggende tiltak dokumenteres.

Furuset bydel er dermed like viktig for prosjektet som bydel Romsås. Og denne gangen får befolkningen i begge bydeler det samme helsetilbudet, utviklet på bakgrunn av erfaringene i MoRo-prosjektet. Personer i begge bydeler med nyoppdaget diabetes eller særlig høy risiko for dette få et nytt og spennende helsetilbud basert på erfaringene med MoRo-prosjektet. I mai fikk innbyggerne på både Furuset og Romsås testet sin fysiske form ved en Gå-test!

Hvorfor en slik undersøkelse?

I Norge, som i store deler av verden, øker viktige sykdomsskapende risikofaktorer som fysisk inaktivitet og fedme, og forekomsten av type 2 diabetes. Utviklingen i risikofaktorer er mer ugunstig i Oslo øst enn i Oslo vest, og uten nye effektive tiltak for å møte denne utviklingen vil helseforskjellene mellom bydelene i Oslo øke. Potensialet for å forebygge sykdom og død er særlig stort i Oslo øst. Bydel Romsås har satt helsefremmende og forebyggende arbeid på dagsorden og gjennomført en bred satsning for å bedre helsetilstand og levekår i bydelen. MoRo-prosjektet er ett av disse tiltakene, som prøver å utvikle nye metoder for å møte noen av framtidas største helseutfordringer.

Noen resultater fra MoRo

Dataene fra den første helseundersøkelsen viste markant høyere forekomst av fysisk inaktivitet og diabetes (9 % hos menn og 5 % hos kvinner i alderen 30-67 år) enn tidligere kjent fra Norge. Personer fra det indiske subkontinent har særlig høy diabetesforekomst, 21% av menn og 36 % av kvinner i alderen 40-59 år.

Spørreskjemaer og brosjyrer

Deltakerne fyller ut flere spørreskjema. En av dem - hovedskjemaet - er blitt og blir brukt i lignende undersøkelser andre steder i Norge. I tillegg er det et tilleggsskjema som er laget kun for denne undersøkelsen på Romsås og Furuset. Det er blitt laget en informasjonsbrosjyre for Furuset og en for Romsås. Spørreskjemaene og brosjyrene er blitt oversatt til følgende språk: engelsk, urdu, tyrkisk, vietnamesisk og tamil.

Forskning og data

  • Tilgang til data fra helseundersøkelsene - Forskere kan søke tilgang til data fra helseundersøkelsene
  • Rett til informasjon om, innsyn i, og retting og sletting av helseopplysninger - Deltakeres rett til innsyn, retting eller sletting