Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

CONOR styringsgruppe og mandat

Styringsgruppen

 • Professor Per Magnus, Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI), leder for styringsgruppen
 • Professor Grethe Tell, Universitetet i Bergen (UiB)
 • Professor Inger Njølstad, Universitetet i Tromsø (UiT)
 • Dr. Øyvind Næss, Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI)
 • Professor Steinar Krokstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Mandat for styringsgruppen i Cohort of Norway (CONOR)

Styringsgruppen skal, for de deler av befolkningsundersøkelsene som inngår i CONOR:

 • invitere fremtidige undersøkelser til å delta i CONOR-samarbeidet og koordinere felles kjernespørsmål i undersøkelsene
 • sørge for at det foreligger en arbeidsplan og at den blir fulgt opp
 • overvåke at data og biologisk materiale blir tilfredsstillende håndtert, dokumentert, lagret og utlevert
 • utarbeide forslag til retningslinjer for å gi tillatelse til utlevering av data og biologisk materiale
 • stimulere til at CONOR-data og biologisk materiale blir brukt i vitenskapelige studier, og særlig i nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter
 • bidra til at resultatene fra CONOR blir allment tilgjengelig og kjent
 • stimulere til nasjonalt samarbeid i epidemiologisk forskning knyttet til CONOR
 • behandle og godkjenne søknader om tilgang til CONOR data og biologisk materiale

Arbeidet i styringsgruppen bør være basert på konsensus. Ved uenighet fatter gruppen beslutninger etter simpelt flertall. Gruppens leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styringsgruppens avgjørelser når det gjelder utlevering av data og biologisk materiale kan ankes til en uavhengig klageinstans sammensatt av 3 personer foreslått av de institusjoner som inngår i CONOR-samarbeidet og oppnevnes av direktøren ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. De tre personene skal være en utenlandsk anerkjent epidemiolog, en jurist og en norsk forsker med relevant fagbakgrunn.

Oppnevning av medlemmer av styringsgruppen

Styringsgruppens medlemmer, hver med et personlig varamedlem, oppnevnes av direktøren ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Universitetsrepresentantene foreslås av universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Det skal være følgende medlemmer av styringsgruppen:

 • En representant fra Universitetet i Tromsø
 • En representant fra Norges Naturvitenskapelige Universitet, Trondheim
 • En representant fra Universitetet i Bergen
 • En representant fra Universitetet i Oslo
 • En representant fra Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo

Styringsgruppen må ha førstehånds kjennskap til og erfaring med de befolkningsundersøkelsene som inngår i CONOR-samarbeidet.

Varamedlemmene oppfordres til å delta på møtene. Funksjonstiden for det enkelte medlem er 4 år. Gjenoppnevning er mulig.

Lederoppgaven går på omgang mellom styremedlemmene med 2 års funksjonstid for hver. Styringsgruppen avgjør rekkefølgen.

Styringsgruppen skal normalt ha minst ett møte i halvåret. Møtene bør arrangeres vekselvis ved de ulike institusjonene.

I samband med styremøtene bør det legges til rette for fagseminarer eller lignende.

Nasjonalt folkehelseinstitutt ivaretar sekretariatsfunksjonen for styringsgruppen.