Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

CONOR - mål og design

Publisert Oppdatert


CONOR er et nettverk av norske helseundersøkelser som er etablert for å oppnå en tilstrekkelig stor og vel karakterisert samling av biologisk materiale og standardiserte helse- og eksponeringsdata fra norske kvinner og menn. Datasamlingen og biobanken skal danne grunnlag for forskning om sykdomsårsaker og gi opplysninger om helseforhold i den norske befolkningen.


Har du funnet en feil?

Når innsamlingen er avsluttet, vil CONOR omfatte standardiserte helse- og eksponeringsdata og biologisk materiale fra ca. 200 000 voksne personer.

CONOR er et samarbeide mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt og de regionale helseundersøkelsene ved de fire universitetene i Norge. Disse er representert i CONOR styringsgruppe og mandat. CONOR inngår i FUGEs teknologiplattform Biobanks for Health. Befolkningsundersøkelsene planlegges regionalt og styres av egne grupper. De regionale forskningsgruppene har full frihet til å gjennomføre analyser og koblinger til andre datasett. Bare en del av dataene som samles inn regionalt inngår i CONOR-samarbeidet.

Mål

Hovedmålet med CONOR er å tilrettelegge for forskning om sykdomsårsaker.

Design

CONOR inneholder muligheter for tre hovedtyper av analyser:

  • Tverrsnittsanalyser av dataene slik de samles inn i første fase. Dette vil gi opplysninger om utbredelse av enkelte sykdommer og generell helse og trivsel i forhold til bakgrunnsfaktorer som arbeids- og familiesituasjon, bosted, levevaner, utdannelse, høyde, vekt, blodtrykk og resultater fra analyser av bestemte komponenter i blod.
  • Kohortstudier av alle deltakerne der opplysninger om fremtidig sykdom innhentes fra koblinger mot registre, og der eksponeringen er gitt fra svarene på spørreskjemaene og fra blodprøveanalyser som gjøres på alle.
  • Nested case-/kontrollstudier som også baseres på koblinger mot sykdomsregistre og Dødsårsaksregisteret i framtiden, og der spørreskjemadata tas med i analysene, men der hovedhypotesen avhenger av en spesiell analyse av nedfrosne blodprøver.

For alle kroniske sykdommer der årsaksinnsikten er svak, finnes det hypoteser om årsaker. Tilsvarende foreligger det hypoteser om konsekvensene av eksponeringer.

Prosjekter

Per januar 2006 omfatter CONOR helsedata og blodprøver fra omtrent ca. 185 000 personer. Selv om innsamlingen ikke er avsluttet, er dette tilstrekkelig for å igangsette en rekke nyttige prosjekter. CONORs styringsgruppe oppfordrer derfor forskere til å planlegge prosjekter og ta kontakt med styringsgruppen for å få tilgang til nødvendige data. Det er laget egne retningslinjer for tilgang til CONOR-data. Det vil i nær fremtid bli fastsatt priser for tilgang til filer og blod.