Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

Bakgrunn og usikkerhet Hedmark

For Hedmark har vi nå muligheten til å sammenstille data fra fem helseundersøkelser blant 40-åringer. Den første ble gjennomført i 1988 og den siste i 2000-2001 av tidligere Statens helseundersøkelser, nå Nasjonalt folkehelseinstitutt.

I de tidligere undersøkelsene har fokus vært rettet mot hjerte- og karsykdommer og forebygging av disse. 40-42-åringer ble invitert til å delta.

Den siste undersøkelsen i 2000-2001 var rettet mot et bredere spekter av sykdommer og sykdomsårsaker og flere aldersgrupper ble inkludert (alle som var bosatt i Hedmark og som var 30, 40, 45, 60 eller 75 år i år 2000). Vi omtaler her 40- og 45-åringene som ”40-åringer”, og regner med at utbredelsen av sykdom og risikofaktorer vil være nokså lik hos 40-42 åringer og 40 og 45-åringer.

I tillegg til å fylle ut et spørreskjema, har deltakerne i helseundersøkelsene blitt undersøkt med hensyn på kolesterol, blodtrykk, høyde, vekt og noen andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Den enkelte deltaker har senere mottatt sine resultater i posten og fått vite om de målte verdiene kunne innebære klart øket risiko for hjerte- og karsykdom. De som ble informert om forhøyet risiko, ble anbefalt å søke sin faste lege for etterundersøkelse.

Frammøte og usikkerhet i resultatene

I Hedmark var det nær 90% som møtte fram til undersøkelsen i 1988. På begynnelsen av 1990-tallet var det vel 70%. Siden har frammøteprosenten sunket ytterligere, og lå i 2000-2001 på 57% for menn og kvinner samlet. Lavt frammøte kan representere en økende sjanse for at de som møter er forskjellige fra dem som ikke møter, og dermed en økende sjanse for skjevhet i resultatene. I vår siste undersøkelse ble totalt 5520 menn invitert og 5706 kvinner. Av disse deltok 2921 menn og 3441 kvinner, altså til sammen 6363 personer. Svarprosenten var 52,9 for menn og 60,3 for kvinner.

Frammøte blant 40-åringer i Hedmark i perioden 1988 til 2000-2001

Graf bakgrunn og usikkerhet.
Graf bakgrunn og usikkerhet.

Kilde: Flere årganger av rapporten Hjertesaken fra Statens helseundersøkelser og Helseundersøkelsen i Hedmark 2000-01.

Vi har valgt å gi tall for kommuner og regioner som har minst 50 deltakere for hvert kjønn. Dette er gjort slik at den statistiske usikkerheten i tallene som publiseres ikke skal være for stor.

Det betyr at vi kan presentere tall for alle aldersgrupper på fylkesnivå og for regionene Hamarregionen, Glåmdal og Sør-Østerdal. I Fjellregionen gir vi av samme grunn ikke tall for de yngste (30 år) og de eldste mennene (75 år), og ikke for de eldste kvinnene. På kommunenivå bruker vi bare aldersgruppene 40+45 år og 60 år, fordi antall deltakere ofte blir for lite blant de yngste og de eldste. Likevel kan vi bare gi tall for 7 av 22 kommuner i Hedmark.

Typiske feilkilder

I alle statistiske analyser forekommer to typer feil: Tilfeldige feil som skyldes at vi har et begrenset antall personer med i undersøkelsene våre og systematiske skjevheter som kan oppstå ved at de fremmøtte skiller seg fra de ikke fremmøtte. Noen steder i teksten skriver vi at forskjellene kan være statistisk sikre eller usikre. Forskjeller som her betegnes som statistisk sikre, har en p-verdi på 0,05 eller mindre.

Resultater i tabellene blir presentert som hele prosenter, uten desimaler. Når for eksempel tallet 0 angis i tabellen, betyr dette at verdien ligger et sted mellom 0,0 og 0,049. Tall fra slike undersøkelser er alltid beheftet med en viss usikkerhet, og angivelse av desimaler gir dermed liten mening.