Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nyhet

arkiv Diabetes hyppig blant eldre i Troms og Finnmark

Mellom 12 og 13 prosent av eldre menn i Troms og Finnmark har kjent diabetes. Forskere vurderer dette som meget høye tall, fordi man vet at det i tillegg vil være mørketall for ukjente diabetestilfeller og forstadier.Folkehelseinstituttet legger i dag fram nye resultater fra helseundersøkelsene i Troms og Finnmark.

Forekomsten av diabetes har sammenheng med vektøkning. Når ser det ut til at både vekt og diabetes øker i flere fylker.

Vektøkning

Helseundersøkelser fra fem fylker viser at vekta øker jevnt og trutt over hele landet, i alle aldersgrupper. I Finnmark har gjennomsnittlig vekt for menn og kvinner i 40-45-årsalderen økt med ca fire kg i løpet av ti år. I Troms er vektøkningen om lag seks kilo for menn og fem kilo for kvinner. Vektøkningen har resultert i at menn i Finnmark og Troms nå har en kroppsmasseindeks (KMI) på cirka 27. For kvinner er gjennomsnittlig KMI noe lavere i Troms enn i Finnmark. 

KMI er et uttrykk for vekt i forhold til høyde. Verdens helseorganisasjon har satt 25 kg/m2 som grense for overvekt både for menn og kvinner. KMI på 30 kg/m2 er grensen for fedme.

De nyeste tallene er hentet fra helseundersøkelsene som Folkehelseinstituttet gjennomførte i 2001-2003 i samarbeid med Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø. Sammenligninger med andre fylker viser at kroppsmasseindeksen blant 40-45-åringene i Finnmark og Troms nå er på samme nivå som i Hedmark og Oppland, og noe høyere enn i Oslo.

Alle aldersgrupper har høy vekt

Når en sammenligner kroppsmasseindeksen (KMI) i fem fylker, viser det seg at gjennomsnittlig KMI er over 25 kg/m2 for alle aldersgrupper i alle fylker unntatt for kvinner i Oslo.

Overvekt og fedme er en risikofaktor for utvikling av type 2 diabetes og hjerte-karsykdommer. Risikoen for diabetes begynner statistisk sett å øke allerede ved KMI lavere enn 25 kg/m2. Risikoen øker dessuten sterkt med alderen.

KMI Troms Finnmark, sammenlignet med tre andre fylker. Utvikling over tid. .
KMI Troms Finnmark, sammenlignet med tre andre fylker. Utvikling over tid. .

Diabetes øker

De nye tallene fra Troms og Finnmark er forholdsvis høye når det gjelder diabetes hos de eldste. Mellom 12 og 13 prosent av 75 år gamle menn har kjent diabetes. De aller fleste vil ha type 2 diabetes, som øker i hyppighet med alderen. Type 2 diabetes kan ofte behandles med livsstilsomlegging, tabletter eller begge deler, uten insulin.

En rapport fra 2004 beregnet at om lag åtte prosent av 75-åringene i Norge har kjent diabetes. De nye tallene fra Troms og Finnmark ligger betydelig over dette når det gjelder menn. Forekomsten er 12-13 prosent for denne aldersgruppen. Se tabell 2.

- Andelen er høy. I tillegg til de som krysser av for diabetes på spørreskjemaet i helseundersøkelsene, kan like mange ha diabetes uten å vite om det. Dessuten vil en stor gruppe har forstadier til diabetes, som kjennetegnes av at man har blodsukker i gråsonen mellom det normale og diabetes, sier fagsjef Sidsel Graff-Iversen, Folkehelseinstituttet.

Både nordiske og andre internasjonale undersøkelser viser høye mørketall for diabetes og forstadier til diabetes. Mindre undersøkelser fra Norge tyder på at det er høye mørketall også her i landet. 

- Vi trenger flere undersøkelser om dette i årene framover, sier Graff-Iversen.

Kan gjelde 30-50 prosent av 75-åringene

- Basert på den kunnskapen vi har i dag, kan nærmere 50 prosent av eldre menn og 30 prosent av eldre kvinner i Troms og Finnmark ha diabetes eller forstadier til diabetes, sier Graff-Iversen.

Hun legger til at overvekt er den viktigste risikofaktoren for utvikling av type 2 diabetes. Den jevne vektøkningen i de to fylkene kan være årsaken til at vi nå ser en økning i diabetes i de eldste aldersgruppene. Dette gjelder også Hedmark.

Andre livsstilsfaktorer som øker risikoen for type 2 diabetes er røyking og fysisk inaktivitet.

Blant 60-åringene sier om lag seks prosent i Troms og Finnmark at de har diabetes. For menn er dette på samme nivå som i Hedmark. Medregnet mørketall vil det innebære at rundt 20 prosent eller en av fem kan ha diabetes eller forstadier i disse fylkene. Tallene for kvinner varierer mer.

I aldersgruppen 40-45 år er det 1-2 prosent som har kjent diabetes i de fem fylkene. 

Fylke Menn 60 år
Andel med kjent diabetes (%)
 Menn 75 år
Andel med kjent diabetes (%)
Kvinner 60 år
Andel med kjent diabetes (%)
Kvinner 75 år
Andel med kjent diabetes (%)
Oslo
2000-01
6
Hedmark 2000-01511410
Oppland
2001
4637
Troms,
2001-03
612610
Finnmark
2002-03
51367

 Tabell 2: Kvinner og menn som rapporterer at de har diabetes i helseundersøkelser. I tillegg kommer en like stor andel som ikke kjenner til at de har diabetes, og en andel som har forstadier.