Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

arkiv - Blodtrykket synker i Oppland

Gjennomsnittsverdier for systolisk blodtrykk økte med alder og var nokså likt for menn og kvinner i de to eldste aldersgruppene. I de to yngste aldersgruppene var blodtrykket høyere for menn enn for kvinner.

Forskjellene mellom regionene i Oppland i målt blodtrykksnivå og i bruken av bruken av blodtrykksenkende medisiner var små og ikke statistisk sikre. Sammenligner man fylkene Oslo, Hedmark og Oppland, som alle har hatt den samme helseundersøkelsen til samme tid, er gjennomsnittlig systolisk blodtrykk lavest i Oslo og høyest i Hedmark, mens Oppland inntar en mellomstilling. Dette gjelder både for kvinner og menn i alderen 60 og 75 år.

Bruken av blodtrykksmedisin økte sterkt med alder. Svært få brukte blodtrykksenkende medisiner blant 30-åringer. Blant 40-åringene brukte 6% av mennene og 5% av kvinnene slik medisin. I 60-årsalderen brukte 25% av mennene og 23% av kvinnene blodtrykksenkende medisin. Blant de eldste økte bruken ytterligere og blant 75-åringene i Oppland brukte 37% av mennene og 39% av kvinnene blodtrykksenkende medisiner. En så utbredt bruk av blodtrykksenkende midler i den eldre del av befolkningen vil i betydelig grad virke inn på blodtrykksnivået i de samme gruppene.

Som nevnt var bruken av blodtrykksenkende medisiner relativt jevnt fordelt i fylket. Det kan likevel se ut til at medisinbruken i regionene blant kvinner på 60 og 75 år har betydning for kvinnenes blodtrykksnivå i de samme regionene (se figurer). Blodtrykksnivået var relativt høyt i Midt-Gudbrandsdal og relativt lavt i Nord-Gudbrandsdal. I Midt-Gudbrandsdal blir det brukt relativt lite blodtrykksenkende medisiner, mens det brukes relativt mye i Nord-Gudbrandsdal. Blant menn var det ikke slikt tydelig samsvar.

Bruk av blodtrykksenkende medisin i Oppland etter alder i 2001

blodtrykk1 oppland.gif

Kilde: Helseundersøkelsen i Oppland 2001

Gjennomsnittlige blodtrykksverdier (systolisk) blant kvinner i regionene i Oppland 2001

Kilde: Helseundersøkelsen i Oppland 2001

Bruk av blodtrykksenkende medisin blant kvinner i regionene i Oppland i 2001

Kilde: Helseundersøkelsen i Oppland 2001

Blodtrykket synker

40-åringenes blodtrykk (systolisk) i Oppland var nokså stabilt for menn mellom 1976 og 1994, og har sunket etter det. Blant kvinner gikk blodtrykket ned mellom 1976 og 1986 og var nokså stabilt på 1990-tallet. Mellom 1998 og den siste undersøkelsen i 2001 har systolisk blodtrykk sunket kraftig både for menn og kvinner. I siste undersøkelse hadde menn en gjennomsnittsverdi på 128 og kvinner på 120 mmHg.

I den siste undersøkelsen brukte 6% av mennene og 5% av kvinnene blodtrykksenkende medisiner i Oppland (40+45 år). Som i Hedmark, er dette mer enn en fordobling av andelen fra forrige undersøkelse, da 2,5% av mennene og 2% av kvinnene brukte blodtrykksenkende medisiner i Oppland. Likevel er bruken av medisiner blant 40-åringene relativt beskjeden, og kan ikke forklare den store nedgangen fra 1998 til 2001. Salget av blodtrykksenkende medisiner har økt i Norge fra tidlig på 1970-tallet, og økningen har vært særlig sterk etter 1992, se legemiddelforbruk.no. Det er imidlertid vanskelig å skille klart mellom medisiner som brukes som blodtrykkssenkere og medisiner med andre bruksområder i legemiddelstatistikken.

Systolisk blodtrykk blant 40-åringer målt ved helseundersøkelser i Oppland i perioden 1976 til 2001

blodtrykk4 oppland.gif

Kilde: Flere årganger av rapporten Hjertesaken fra Statens helseundersøkelser og Helseundersøkelsen i Oppland 2001