Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Antibiotikaresistens – en utfordring for folkehelsa

Publisert

Syk jente med feber
Antibiotika kan brukes - men bare når det trengs. Colourbox.com

Utvikling og spredning av antibiotikaresistente bakterier er en alvorlig trussel mot vår framtidige helse. Vi kan motvirke antibiotikaresistens både gjennom å forebygge infeksjoner og ved å bruke antibiotika bare når det trengs.


Har du funnet en feil?

Trolig er rundt én av ti bærere av resistente bakterier her i landet. Slike bakterier er normalt ikke mer sykdomsfremkallende enn andre bakterier. Men de gangene de forårsaker sykdom som lungebetennelse, tarminfeksjon og sårinfeksjon, er disse infeksjonene ofte vanskelige å behandle og behandlingen kan ta tid.

Utvikling av nye antibiotika har nærmest stoppet opp de siste 30 årene. Derfor er det få behandlingsalternativ når kjente antibiotika ikke virker.

Hva er antibiotikaresistens 

Antibiotikaresistens hos bakterier innebærer at de tåler antibiotika og kan leve videre og formere seg. De kan utvikle slike egenskaper når de utsettes for antibiotika. Bakterier kalles multiresistente når de er resistente mot to eller flere antibiotika.

Problemet med antibiotikaresistens har økt fordi vi bruker for mye antibiotika. 

Antibiotikaresistente bakterier kan, som alle andre bakterier, spres videre i samfunnet. Det er viktig å være oppmerksom på spredning gjennom reiser, matimport og smitte fra matprodusenter og storkjøkken.

Hvorfor er det viktig å forebygge?

Totalt sett er problemet med antibiotikaresistens fortsatt begrenset i Norge. Forebyggende innsats kan bidra til at forekomsten av infeksjoner med resistente bakterier holdes lav også i framtiden.

De viktigste forebyggende tiltakene er å redusere antibiotikabruk og forebygge infeksjoner. 

Det er et mål å redusere antibiotikaforbruket med 30 prosent fra 2012 til 2020. Det meste av antibiotikaforbruket går i dag til mennesker, og over 85 prosent brukes utenfor sykehus og sykehjem. Når det er nødvendig med antibiotika, er det viktig å velge smalspektrede i stedet for bredspektrede. Risikoen for å utvikle resistens er mindre med smalspektrede antibiotika.

Statistikk:

 • Antibiotikabruk i kommuner og fylker - artikkel med grafer (pdf) som viser antibiotikabruk over tid, alle kommuner per fylke 
 • Kommunehelsa statistikkbank: antibiotikabruk: se forbruket av antibiotika er i din kommune. Du kan sammenlikne med fylket og landet. Se venstre meny under helse og sykdom, tallene viser antall utleveringer av antibiotika per 1000 innbyggere. 

Utdypende informasjon i artikler i Folkehelserapporten:

 • Antibiotikaresistens 
 • Mat- og vannbårne infeksjoner 
 • Infeksjoner i Norge 

Å forebygge infeksjoner 

Dersom det ikke oppstår en infeksjon, vil det heller ikke være behov for antibiotikabehandling. Å forebygge infeksjoner er derfor grunnleggende i kampen mot antibiotikaresistente bakterier.

Håndvask er et enkelt og effektivt tiltak både for privatpersoner og i kommunale virksomheter. barnehager og skoler kan systematisk opplæring i smittevern gi opptil 50 prosent færre tilfeller av luftveisinfeksjoner og diaré blant barna. 

 • God håndhygiene reduserer infeksjoner i barnehager og skoler (artikkel med lenke til brosjyre og forskning) 
 • Se også: Når må barn være hjemme fra barnehagen?

For personer som arbeider med matlaging og servering i kommunen er det spesielt viktig med systematisk opplæring i smittevern og håndhygiene, se matprotalen.no: gode rutiner for håndhygiene.

Kommunen forebygger også infeksjoner ved å:

 • Sørge for god vaksinasjonsdekning. Vaksinar i førebygging av infeksjonar  - artikkel i Folkehelserapporten.
 • Sikre godt drikkevann. Drikkevatn i Norge  - artikkel i Folkehelserapporten 

Influensavaksine til risikogrupper

Å vaksinere mot influensa forebygger både selve influensasykdommen og mulige følgesykdommer. Influensa skyldes virus og kan være alvorlig for eldre og personer med kroniske sykdommer. Følgesykdommer er ofte bakterielle infeksjoner som krever antibiotikabehandling, først og fremst lungebetennelse.

Antibiotika virker ikke på influensavirus eller andre virus. Å behandle virussykdommer med antibiotika er derfor feil. Likevel skjer dette, enten fordi antibiotika brukes «for sikkerhets skyld», eller fordi man tror at pasienten har en bakteriell lungebetennelse. Færre influensatilfeller vil derfor sannsynligvis redusere overforbruk av antibiotika.

Kommunen har ansvar for å tilby influensavaksine til eldre over 65 år og andre risikogrupper. WHO og Norge har et mål om at 75 prosent i risikogruppene blir vaksinerte. Per i dag er dekningen i de fleste kommuner langt lavere enn dette. 

 • Kommunehelsa statistikkbank - finn  tall for influensavaksinasjon i din kommune, se venstre meny under Helse og sykdom. Vær oppmerksom på at hvis ikke alle vaksinasjoner er rapportert inn til Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK, kan faktisk antall vaksinerte kan være høyere enn angitt i statistikkbanken.
 • Sesonginfluensa - temaside 

Rent drikkevann – ingen selvfølge

Vannforsyningen i Norge er godt utbygd og har generelt høy kvalitet, men vi har utfordringer med:

 • til dels utett og sårbart ledningsnett
 • små vannverk som ikke desinfiserer vannet og har mangelfull oppfølging av vannkvaliteten

Med klimaendringene kommer mer ekstremvær, og risikoen for brudd og lekkasjer i ledningsnettet øker. Gode rutiner og opprusting av vannforsyningssystemene kan redusere risikoen for forurenset drikkevann og dermed risikoen for infeksjonssykdommer hos dem som drikker vannet.

Hvis rørsystemet er utett, kan skittent avløpsvann trenge inn og forurense drikkevannet, spesielt når trykket går ned. For godkjenningspliktige vannverk er det et nasjonalt mål at det ikke skal være mer enn 30 minutter ikke-planlagte avbrudd i vannleveringen per innbygger per år (tilfredsstillende leveringsstabilitet). 

Det er et mål at flere får vann fra  godkjenningspliktige vannverkslike vannverk, fordi flere da vil få kontrollert drikkevann.

 • Kommunehelsa statistikkbank - her finner du drikkevannsstatistikk for din kommune. Se under Miljø i venstre meny. Statistikken omfatter den delen av befolkningen som er tilknyttet godkjenningspliktige vannverk.
 • Drikkevatn i Norge - artikkel Folkehelserapporten med utdypende informasjon og referanser
 • Mat- og vannbårne infeksjoner - artikkel i Folkehelserapporten med utdypende informasjon og referanser.

Om denne siden

Denne artikkelen handler om folkehelseprofiler for kommuner og fylker 2017. Teksten er utarbeidet og redigert i samarbeid med avdelinger ved Smittevern, miljø og helse, Folkehelseinstituttet.