Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Faktaark

Fakta om keisersnitt

Publisert Oppdatert


Årlig utføres over 10 000 keisersnitt i Norge. Forekomsten av keisersnitt har de senere år vært stabil på rundt 17 prosent, og siden 2001 har hvert 6. barn blitt forløst med keisersnitt.


Har du funnet en feil?

Antall keisersnitt i Norge og utvikling over tid 

Det utføres rundt 10 000 keisersnitt i Norge hvert år. Forekomsten av keisersnitt har de senere år vært stabilt på rundt 17 prosent, og siden 2001 har hvert 6. barn blitt forløst med keisersnitt, se figur 1.

Gå til koblet material

Figur 1. Andelen barn i prosent av alle fødte som er forløst med keisersnitt, 1967 - 2014. Datakilde: Medisinsk fødselsregister.  Figur: Norgeshelsa.no.

Økning i keisersnitthyppigheten synes delvis å ha gått trinnvis. På slutten av 1960-tallet var det bare rundt 2 prosent av nyfødte som ble forløst med keisersnitt, se figur 2. Hyppigheten økte så fram til 1987 og holdt seg på rundt 13 prosent fram til 1998. Deretter økte hyppigheten videre til 17 prosent i 2005. Her synes det å ha stabilisert seg de senere årene. 

Regionale forskjeller

Keisersnitthyppigheten viser regionale forskjeller. Fødeinstitusjonene innenfor Helse Vest har samlet sett den laveste andelen barn som blir forløst med keisersnitt, mens institusjoner i Helse Sør-Øst har den høyeste andelen, se figur 2. I 2013 var keisersnitthyppigheten:

  • 13,7 prosent i Helse Vest
  • 17,0 prosent i Helse Midt
  • 17,7 prosent i Helse Nord
  • 18,1 prosent i Helse Sør-Øst

For landet som helhet var hyppigheten 16,9 prosent.    

FHI
FHI

Figur 2. Prosent av alle fødte som fødes med keisersnitt i de ulike helseregionene i perioden 1999-2013. Datakilde: Medisinsk fødselsregister. 

Akutte og planlagte keisersnitt

Keisersnitt kan deles i to hovedkategorier - planlagte og akutte. Planlagt keisersnitt vil si at beslutningen blir tatt minst åtte timer før inngrepet gjøres.

I overkant av hvert tredje keisersnitt er planlagt, mens i underkant 2 av 3 keisersnitt er akutte, se figur 3.

FHI
FHI

Figur 3: Fordelingen mellom akutte og planlagte keisersnitt i Norge i årene 1999 - 2013. Fordelingen vises som prosentandelen av alle fødte. Datakilde: Medisinsk fødselsregister.

Keisersnitt etter svangerskapsuke

Figur 4 nederst viser antall fødte for hver svangerskapsuke; de fleste føder i uke 40. Øverst ser vi hvor mange prosent som forløses med keisersnitt i den aktuelle svangerskapsuken. Keisersnitthyppigheten er høyest i uke 28 med 68 prosent. Hyppigheten faller til 8 prosent i uke 40. Så øker andelen igjen fra og med uke 41.

FHI
FHI

Figur 4. Keisersnitt i prosent av fødte i de ulike svangerskapsukene (øverst). Nederst vises totalt antall fødte i hver svangerskapsuke. Begge figurene gjelder perioden 1999-2013. Datakilde: Medisinsk fødselsregister.

Keisersnitthyppighet etter ulike karakteristika: Robson-grupper

Fem karakteristika hos fødekvinnen har særlig betydning for sannsynlighet for keisersnitt:

  • Antall fødsler en kvinne har hatt (førstegangsfødende eller flergangsfødende med eller uten tidligere keisersnitt)
  • Fødselsstart (spontan, indusert ved bruk av medikament, eller forhåndsbestemt keisersnitt)
  • Svangerskapslengde (prematur eller termin)
  • Fosterleie (hode-, sete- eller tverrleie)
  • Antall barn (ett barn eller flerlinger)

Basert på disse fem karakteristika kan alle fødekvinner inndeles i 10 ulike Robson-grupper. Tabellen nedenfor viser andel fødende i de ulike Robson-gruppene og keisersnitthyppigheten i de ulike gruppene.

Tabell 1. Prosentandel av alle fødende i ulike Robson-grupper og prosentandel med keisersnitt i de ulike gruppene. Basert på alle fødte i Norge 1999-2013. Datakilde: Medisinsk fødselsregister.

Robson-grupper

 

Prosentandel
av alle fødende

Prosentandel med keisersnitt i Robson-grupper

1

Førstegangsfødende med spontane rier, ett foster i hodeleie og svangerskapslengde ≥ 37 uker 

28,8

7,6

2

Førstegangsfødende, ett foster i hodeleie, ≥ 37 uker, fødsel blir satt i gang med keisersnitt eller induksjon 

7,0

34,4

3

Flergangsfødende, ett foster i hodeleie, spontane rier, ≥ 37 uker

38,0

1,8

4

Flergangsfødende, ett foster i hodeleie, ≥ 37 uker, fødsel blir satt i gang med keisersnitt eller induksjon

6,9

21,8

5

Alle med tidligere keisersnitt, ett foster i hodeleie, ≥ 37 uker 

7,5

46,3

6

Alle førstegangsfødende med ett foster i seteleie 

1,9

71,8

7

Alle flergangsfødende med ett foster i seteleie 

1,6

62,4

8

Alle fødende med flerlinger 

3,6

45,1

9

Alle fødende med fosterleier som ikke er sete- eller hodeleie 

0,3

94,5

10

Alle fødende med premature < 37 uker og med ett foster i hodeleie 

4,5

31,2

Uavhengig av Robson klassifisering 

100,0

15,9

Tabell 1 viser at den største gruppen (38 prosent) er flergangsfødende som har ett barn i hodeleie, spontane rier og svangerskapsvarighet på 37 uker eller lenger (Robson-kategori 3). Denne gruppen utgjør mer enn en tredel av alle fødende, og her er keisersnitthyppigheten kun 1,8 prosent.

Den nest største gruppen er førstegangsfødende i Robson-kategori 1 (29 prosent), her er keisersnitthyppigheten 7,6 prosent.

Høyest andel keisersnitt finner vi blant kvinner i Robson-gruppene 6,7 og 9 der fosteret ikke ligger i hodeleie.  Disse tre gruppene utgjør samlet mindre enn 4 prosent av alle fødsler, men har en keisersnitthyppighet på 70 prosent.   

Internasjonalt

Avsnittet er under oppdatering

De tre skandinaviske landene ligger på omtrent samme nivå når dte gjelder keisersnitt. Figur 2 presenterer tall for 2000.

Keisersnitt i Vest-Europa 2000. Kilde: WHO, Health for all-databasen..
Keisersnitt i Vest-Europa 2000. Kilde: WHO, Health for all-databasen..

Økningen i Norge og Norden gjenspeiler en internasjonal trend. I Storbritannia, hvor keisersnittratene tidligere har ligget på samme nivå som i Norge, har man hatt en økning opp mot samme nivå som USA og Canada, det vil si til over 20 prosent. I Vest-Europa for øvrig ligger Italia høyt og Nederland lavt.

En ekspertgruppe i Verdens helseorganisasjon (WHO) mente i 1985 at 15 prosent burde være øverste grense for andelen keisersnitt i et land. Tallet var basert på keisersnittandelen i noen land med lav perinatal dødelighet. USA satte 15 prosent som et mål for 2000, men maktet ikke å oppfylle målet. I mange land diskuteres det virkemidler for å redusere andelen keisersnitt. WHO 1985.

Forfatter

Skrevet av Dag Moster, Avdeling for helseregistre. Redigert av Hanna Hånes, Avdeling for kommunikasjon.

Referanser

Husom, Nina. Selvbestemt keisersnitt - valg og viten i konflikt. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123:1552-5.

Medisinsk fødselsregisters statistikkbank. Standardstatistikk F10C/I2b: Keisersnitt.

Medisinsk fødselsregisters statistikkbank. Institusjonsstatistikk Is4: Inngrep under fødselen.