Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Helsetilstanden i Norge

Fysisk aktivitet

Publisert Oppdatert


Fysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer og helseplager. Om lag halvparten av voksne når opp til Helsedirektoratets minimumsanbefaling med minst 30 minutter fysisk aktivitet per dag i gjennomsnitt. Det samme gjelder halvparten av 15-åringene.


Har du funnet en feil?

Referanse til denne artikkelen: Folkehelseinstituttet. Helsetilstanden i Norge: Fysisk aktivitet. 

 

Daglig fysisk aktivitet forebygger hjerte- og karsykdommer, type 2 diabetes, høyt blodtrykk, enkelte kreftformer, overvekt og fedme. Fysisk aktivitet er også gunstig for den psykiske helsen, samt en rekke kroppslige funksjoner.

Anbefalinger

  • Voksne bør drive fysisk aktivitet med moderat intensitet minimum 30 minutter daglig, for eksempel i form av en tur med rask gange der en blir varm og får økt puls. Dette er nok til å gi en helsegevinst for dem som tidligere bare har hatt lette daglige aktiviteter  (Helsedirektoratet).
  • 60 – 90 minutter per dag anbefales for å forebygge overvekt (Helsedirektoratet).
  • For barn og unge anbefales minst 60 minutters variert daglig fysisk aktivitet med både moderat og høy intensitet  (Helsedirektoratet).

For mer informasjon, samt anbefalinger ved kreft og andre medisinske tilstander og sykdommer:

  • Fysisk aktivitet - faktaark med statistikk 

Halvparten av de voksne når anbefalingen

 

Gå til koblet material

Tabell 1. Andel 40-åringer som er inaktive i fritiden, med stillesittende fritidssysler. Figuren er interaktiv.
Kilde: Folkehelseinstituttet, helseundersøkelser, 40-åringsundersøkelsene.

Siden de fleste i dag har et arbeid hvor de sitter mye stille og bare er i lett aktivitet, har fritiden stor betydning for total mengde fysisk aktivitet og for mengden aktivitet med moderat og høy intensitet.

Om lag halvparten av voksne forteller i spørreundersøkelser at de mosjonerer minst 3 timer per uke. Dette tilsier at halvparten når opp til nivået rundt Helsedirektoratets minimumsanbefaling med minst 30 minutter per dag i gjennomsnitt.

Menn på 60 og 75 år mosjonerer like ofte i fritiden som 40-åringene, viser helseundersøkelser fra fem fylker i 2000-2003. For kvinner faller aktiviteten noe med alderen.

Om lag dobbelt så stor andel menn som kvinner trener aktivt flere ganger i uka. Kvinners fysiske aktivitet kan være underrapportert fordi tungt husarbeid og annen moderat daglig fysisk aktivitet ikke defineres som ”trening” (Graff-Iversen 2007. Folkehelseinstituttet, helseundersøkelser voksne).

Fritiden viktig for fysisk aktivitet

Andelen voksne yrkesaktive som har stillesittende arbeid, har økt betydelig de siste tiårene. Fra 1970- til 1990-årene økte andelen fra 20 til 30-40 prosent blant menn. Blant kvinner økte andelen fra 10 til 30 prosent. Stadig færre har kroppsarbeid (Graff-Iversen 2001).

Dersom den fysiske aktiviteten skal økes eller opprettholdes, må dette oftest skje i fritiden. Andelen som er fysisk aktive i fritiden, har økt noe de siste 20 årene, men dette er ikke nok til å kompensere for at det samtidig har blitt mer stillesitting på jobben og i fritiden.

En stor gruppe sitter hovedsakelig stille i fritiden. Dette gjelder mellom 15 og 30 prosent av voksne menn og kvinner, viser helseundersøkelser av 40-45-åringer, se tabell 1 (Graff-Iversen 2007).  

Sosiale forskjeller

Fysisk aktivitet varierer med utdanningsnivå. Når utdanningsnivået øker, øker andelen som mosjonerer i fritiden og som kommer opp på moderat eller høyt fysisk aktivitetsnivå. Det viser helseundersøkelser fra Oslo i 2000-2001 (Grøtvedt 2002), se figur 1.

 
 
Andel fysisk inaktive. Oslo 2000-2001. Etter utdanning..
Andel fysisk inaktive. Oslo 2000-2001. Etter utdanning..
 Figur 1. Andel menn og kvinner 40 og 45 år som hovedsakelig sitter stille i fritiden, fordelt på utdannings-grupper i Oslo 2000-2001.
Kilde: L. Grøtvedt. Helseprofil for Oslo, 2002.


Den landsomfattende norske levekårsundersøkelsen i 2008 gir samme bilde. Figur 2 er hentet fra denne undersøkelsen og viser at blant voksne med lav utdanning er det klart flere som er lite fysisk aktive enn i gruppen med høy utdanning. Med lavt aktivitetsnivå menes mindre enn 30 minutters fysisk aktivitet per dag eller tilsvarende.

De sosiale ulikhetene i fysisk aktivitetsnivå er større i aldersgruppen 45-64 år enn i aldersgruppen 25-44 år, se figur 3.

 

Gå til koblet material

Figur 2. Andel menn og kvinner med et lavt fysisk aktivitetsnivå, fordelt på utdanningsgrupper. Aldersgruppen 25-64 år, 2008. Figuren er interaktiv. 
Kilde: Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse, 2008. Spørsmålene om fysisk aktivitet representerer en kort versjon av International Physical Activity Questionnaire. Det spørres om både frekvens, intensitet og varighet av fysisk aktivitet de siste 7 dagene. Det gjelder aktivitet både på jobben, hjemme, når du beveger deg fra sted til sted og i fritiden.

Gå til koblet material

Figur 3. Andel personer med et lavt fysisk aktivitetsnivå, fordelt på utdanningsgrupper. Aldergruppene 25-44 år og 45-64 år, 2008. Figuren er interaktiv.
Kilde: Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse, 2008.

Etniske forskjeller

Samene har et noe høyere fysisk aktivitetsnivå enn etniske nordmenn, mens innvandrere fra Asia og Afrika har lavere aktivitetsnivå. En av to innvandrere fra Asia og Afrika er "inaktive", mot 1 av 5 etniske nordmenn. (Kumar 2008, Hermansen 2002, Grøtvedt 2002). 

Barn og unge

Aktivitetsnivået øker i barneårene og faller fram mot voksen alder, særlig hos jenter. Helsedirektoratet gjennomførte en landsdekkende undersøkelse i 2005-06. Denne viser at aktivitetsnivåpet faller med 43 prosent fra 9 til 15 års alder (Helsedirektoratet 2008):

  • 91 prosent av 9-årige gutter og 75 prosent av 9-årige jenter er fysisk aktive minst 60 minutter per dag, og når dermed Helsedirektoratets minimumsanbefaling.
  • Cirka 50 prosent av 15-åringene nådde det anbefalte nivået.
  • Det er store forskjeller innad i aldersgruppene. De mest aktive er 3-4 ganger mer aktive enn de minst aktive. Dette gjelder både 9- og 15-åringer.

Ungdom bruker ofte mye tid foran skjermen, og daglig tid foran PC har økt de siste årene. Blant jenter i 10. klasse er det 13 - 20 prosent som daglig sitter 5 timer eller mer foran skjermen. For gutter er andelen noe høyere, 19 - 31 prosent. Blant de ”aktive skjermbrukerne” er det 85 prosent som trener minst en gang per uke (Folkehelseinstituttet/Ungdomsundersøkelsene 2000-2004. HEVAS/Helsedirektoratet 2008).

Blant barn og unge i alderen 9 og 15 år er det ingen etniske forskjeller i fysisk aktivitetsnivå (Helsedirektoratet 2008).

Kilder

Referanseliste til fakta om fysisk aktivitet 

Ler mer: Fysisk aktivitet - faktaark med statistikk