Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

Kolesterol - faktaark med helsestatistikk

Høyt kolesterolnivå øker risikoen for hjerteinfarkt og andre karsykdommer. Åtte av ti menn og seks av ti middelaldrende kvinner har kolesterol over anbefalt verdi på 5 mmol/l, viser helseundersøkelser.

Illustrasjonsfoto Colurbox. Colourbox
Illustrasjonsfoto Colurbox. Colourbox

Kolesterolnivå bestemmes av kjønn, alder og genetiske forhold, i tillegg kan kosthold og legemidler bidra til å øke eller senke kolesterolet. Risikoen for iskemisk hjertesykdom (hjerteinfarkt og angina pectoris) og andre åreforkalkningssykdommer øker gradvis med økende kolesterolnivå. Anbefalt nivå er under 5,0 millimol per liter (mmol/l) (Selmer og Tverdal 2003).

Hjerteinfarkt er en sykdom som har flere årsaker. Middels høyt kolesterol kan gi høy risiko dersom økt kolesterolnivå er kombinert med høyt blodtrykk og røyking. Også type 2 diabetes øker risikoen.

Kolesterolnivå i befolkningen

Siden mange har kolesterol over den anbefalte verdien på 5 mmol/l, vil selv en mindre nedgang i gjennomsnittlig kolesterolnivå i befolkningen ha stor betydning for antallet som får hjerteinfarkt og annen åreforkalkningssykdom i Norge. Også reduksjon i andre risikofaktorer vil ha betydning for hjerte- og karsykdommene. 

Interaktivt diagram

Figur 1. Gjennomsnittlig kolesterolnivå i fem fylker i 2000-2003. Bruk av interaktive diagrammer. Kilde: Nasjonalt folkehelseinsituttet. Diagram: Norgeshelsa statistikkbank.

Kolesterolnivået stiger fram til 40-årsalderen hos begge kjønn. Kvinner har lavere kolesterolnivå enn menn før 50-årsalderen. I høyere aldersgrupper er nivået høyere hos kvinner enn hos menn. 

7 av 10 har over anbefalt verdi

Folkehelseinsituttets helseundersøkelser i fem fylker viser følgende for kolesterolnivået blant 40- og 45-åringer i 2000-03 (Graff-Iversen, Jenum 2007):

  • gjennomsnittlig kolesterolverdi var 5,7 mmol/l for menn og 5,4 for kvinner (se fig 1)
  • 76 prosent av mennene og 64 prosent av kvinnene hadde kolesterol likt med eller over det anbefalte nivået på 5 mmol/l. Det vil si at om lag 7 av 10 middelaldrende har kolesterol over anbefalt nivå.

Variasjon mellom fylkene

Kolesterolnivået varierer noe mellom fylkene. Figur 1 viser gjennomsnittlig kolesterolnivå i fem fylker i 2000-2003.

Høyt kolesterolnivå og høy andel dagligrøykere er trolig to viktige årsaker til at hjerte-kardødeligheten lenge har vært høyere i Finnmark enn gjennomsnittet for landet. Dødeligheten i Finnmark er nå i ferd med å komme ned på nivå med landsgjennomsnittet. Redusert kolesterolnivå og færre dagligrøykere har trolig medvirket til denne utviklingen. Se figur 2.  

Interaktivt diagram

Figur 2. Dødeligheten blant menn av hjerteinfarkt og annen såkalt iskemisk sykdom i Finnmark og Norge som helhet. Døde per 100 000 innbyggere. Bruk av interaktive diagrammer. Kilde: Dødsårsaksregisteret. Diagram: Norgeshelsa statistikkbank.


Utvikling i kolesterolnivå de siste 30 årene

Interaktivt diagram

Figur 3. Gjennomsnittlig kolesterol 1985-2003 hos menn i 40-årsalderen. Bruk av interaktive diagrammer. Kilde: 40-åringsundersøkelsene. Diagram: Norgeshelsa statistikkbank.

I alle fylker hvor det er gjenomført helseundersøkelser, har kolesterolnivået gått ned (Jenum AK m.fl 2007). I Finnmark gikk kolesterolnivået ned med vel 1 mmol/l hos både menn og kvinner fra 1974 til 2002-2003. I andre fylker gikk gjennomsnittsverdien ned med 0,5 - 0,6 mmol/l i samme tidsrom.

En nedgang på 1 mmol/l er forbundet med halvert risiko for 40-49-åringer, og en risikoreduksjon med henholdsvis en tredel og en sjettedel for aldersgruppene 50-69 år og 70-89 år (Prospective Studies Collaboration Lancet 2007). 

Figur 3 viser utviklingen for menn i 40-årsalderen i perioden 1985-2003.

 De siste fylkeshelseundersøkelsene i 2000-2003 viser at kolesterolnivået først og fremst ble redusert på 1980- og 1990-tallet, bortsett fra i Finnmark hvor det var en klar nedgang også fram til den siste helseundersøkelsen her i 2001-2003.

Vi kjenner ikke kolesterolnivået i den voksne befolkningen i dag. 

Aldersgruppen 65 år og eldre: Nesten 40 prosent får kolesterolsenkende legemidler

Tall fra Reseptregisteret viser at 39 prosent i aldersgruppen 65-79 år behandles med kolesterolsenkende legemidler av typen statiner. I aldersgruppen 45-64 år er andelen 15 prosent, se figur 4 som viser at noe flere menn enn kvinner behandles.

Dersom økt kolesterol er eneste risikofaktor, anbefales kolesterolsenkende legemidler først ved høyt kolesterolnivå (over 8 mmol/l). Ellers anbefales de når kolesterol opptrer sammen med andre risikofaktorer, og til alle som har eller har hatt en iskemisk hjertesykdom. Bruken sier derfor alene lite om kolesterolnivået i befolkningen.

Interaktivt diagram

Figur 4. Andelen som brukte kolesterolsenkende legemidler i de to aldersgruppene 45-64 år og 65-79 år. Bruk av interaktive diagrammer. Kilde: Reseptregisteret. Diagram: Norgeshelsa statistikkbank.