Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

EØS-midlene

Publisert Oppdatert

Tidsakse for EØS-midlene 2014–2021
Tidsakse for EØS-midlene 2014–2021, hentet fra www.regjeringen.no/eosmidlene.

Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) består av landene i Den europeiske union (EU) pluss Island, Liechtenstein og Norge. De tre landene samarbeider tett med EU gjennom EØS-avtalen.


Hopp til innhold


Har du funnet en feil?

Gjennom EØS-midlene bidrar Island, Liechtenstein og Norge til å redusere ulikheter i Europa og til å styrke de bilaterale forbindelsene med 15 land i Sentral- og Sør-Europa.

For perioden 2009–2014 var det avsatt totalt 1,79 milliarder euro under EØS-midlene. Perioden omfattet sentrale områder for støtte til miljøvern og klimaendringer, sivilt samfunn, kompetansebygging og sosial utvikling, kulturarv og kulturutveksling, forskning og utdanningsstipend, anstendig arbeidsliv og justis. Innenfor disse sektorene ble totalt 32 programområder identifisert med mål og forventede resultater.  

Denne perioden ble avsluttet i april 2017. Den neste perioden for EØS-midlene er  2014–2021, og det er avsatt totalt 2,8 milliarder euro. Forsinkelser i forhandlinger og oppstart er årsaker til at periodene overlappet hverandre.                                              

Se også: Informasjon om EØS-midlene på Europaportalen

Folkehelseinstituttets arbeid som programpartner (DPP)

Folkehelseinstituttet er programpartner (DPP) innenfor Folkehelseprogrammet. Målet med dette programmet er å bedre folkehelsen og redusere helseforskjeller i Europa. I tillegg er programmet forventet å fremme bilaterale forbindelser mellom giver- og mottakerstatene.

Giverstatene (Island, Liechtenstein og Norge) har valgt offentlige virksomheter som er fremragende sentre innen sine respektive fagfelt, og som har omfattende internasjonal erfaring, til å være programpartnere. Folkehelseinstituttet er oppnevnt som programpartner (DPP) for Estland, Portugal, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn innenfor Folkehelseprogrammet.

Hovedformålet med partnerskapet på programnivå er å legge til rette for nettverksbygging, faglig utveksling, deling og overføring av kunnskap, teknologi, erfaringer og god praksis mellom offentlige virksomheter i giver- og mottakerlandene. Det forventes at begge parter vil få ny innsikt og erfaring gjennom samarbeidet, som vil tilføre verdi til programmet og berike de deltakende virksomhetene.

Ved Folkehelseinstituttet ledes arbeidet av en prosjektleder ved Avdeling for internasjonal folkehelse. Instituttet samarbeider nært med Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Financial Mechanism Office (FMO) i Brussel, som forvalter midlene og fungerer som sekretariat for EØS-ordningene. 

  • Som programpartner fungerer Folkehelseinstituttet som en rådgiver på strategisk nivå, som gir innspill både til design og implementering av programmet i mottakerlandene. Instituttet arbeider tett med programoperatører (PO) i mottakerlandene, som har det overordnede ansvaret for resultatene som skal oppnås i de godkjente programmene. Folkehelseinstituttet legger til rette for nettverksbygging mellom programoperatøren og potensielle prosjektansvarlige og/eller prosjektpartnere fra giverstatene, informerer relevante interessenter om EØS-finansieringsordningene og om programmene det er involvert i. Instituttet rådgir også om mulige aktiviteter i programmet for å styrke bilaterale forbindelser.
  • Under programimplementeringsfasen rådgir Folkehelseinstituttet om utvelgelseskriterier og utlysningstekstene samt om mulige prosjektpartnere i giverstatene, bidrar til utveksling av erfaring og kapasitetsbygging, legger til rette for studiereiser til giverstaten, tekniske seminarer, konferanser og ekspertutveksling som er inkludert i programmet.
  • For å sikre EØS-midlene mot misbruk er det innført en rekke kontrollsystemer som skal forhindre korrupsjon og sørge for at vi oppnår avtalte resultater. Systemet er basert på Utenriksdepartementets nulltoleranse mot korrupsjon. Ansvar og forpliktelser er fordelt på de ulike nivåene og enhetene som deltar i gjennomføringen av programmene våre, jf. Forvaltning og kontroll av EØS-midlene. 

    Uavhengig av dette kan Riksrevisjonen i Norge gjennomføre revisjoner av alle programmer og prosjekter finansiert gjennom EØS-midlene.

Se også:Programpartnere (DPP) på EEA Grants and Norway Grants

Estland

Estland EØS midlene.
Estland EØS midlene.

For finansieringsperioden 2009–2014 ble Estland tildelt 48,6 millioner euro fra EØS-midlene, opp fra 32,8 millioner euro i den forrige femårsperioden. Folkehelse, barn og unge, miljø og grønn innovasjon samt forskning har vært sentrale områder for støtte.

Folkehelseprogrammet utgjorde 18,3 % av finansieringen og gav 8,9 millioner euro fra EØS-midlene for å forbedre tilgangen til og kvaliteten på helsetjenestene. Denne støtten har særlig gått til helsefremmende arbeid innen mental helse og forebygging av psykiske lidelser, bedre psykisk helsevern, forebygging og reduksjon av livsstilsrelaterte sykdommer og forbedret forebygging og behandling av smittsomme sykdommer, inkludert hiv/aids og tuberkulose i fengsler.

Gjennom programmet "Barn og unge i faresonen" er det for øvrig blitt etablert et godt samarbeid. Folkehelseinstituttet er programpartner (DPP) for Estland.

Se videoen "Public health: a partnership project between Estonia and Norway", laget av det estiske sosialdepartementet og tekstet på engelsk.  

I den nye samarbeidsavtalen fram til 2021 inngår folkehelse i programmet "Lokal utvikling og fattigdomsbekjempelse". Det er avsatt 18 millioner euro til dette programmet, av totalt 68,0 millioner euro. Folkehelseinstituttet skal hjelpe estiske myndigheter med å utvikle folkehelsedelen av det nye programmet sammen med Helsedirektoratet. Så snart det er avklart, vil vi legge ut informasjon om hvilke typer prosjektsamarbeid innen folkehelse som norske partnere kan inviteres til å søke på sammen med estiske institusjoner.

Se også: Mer informasjon om Estland på Europaportalen 

Portugal

Portugal EØS midlene.
Portugal EØS midlene.

For finansieringsperioden 2009–2014 er Portugal blitt tildelt 57,95 millioner euro fra EØS-midlene, opp fra 31,3 millioner euro i den forrige femårsperioden.

 Miljø, folkehelse og NGO-fondet er sentrale områder for støtte.

Portugal har fått tildelt 10 millioner euro til Folkehelseprogrammet, som vil bli brukt til å redusere helseforskjeller knyttet til inntekt og levestandard, og til å støtte landets innsats for å bedre de nasjonale helsesystemene.

Ernæring, psykisk helse og forbedring av helsedata er blant hovedtemaene i Portugal.

Se også:Mer informasjon om Portugal på Europaportalen

Slovenia

Slovenia EØS midlene.
Slovenia EØS midlene.

For finansieringsperioden 2009–2014 har Slovenia fått tildelt 26,9 millioner euro fra EØS-midlene, opp fra 18,6 millioner euro i den forrige femårsperioden.

Folkehelse, kultur- og naturarv, miljøvern og sivilt samfunn er sentrale områder for støtte. Folkehelse og likestilling mellom kjønn representerer over 40 % av den totale bevilgningen. 

Slovenia er blitt tildelt 10,2 million euro fra EØS-midlene til Folkehelseprogrammet.  

Midlene vil bli brukt på aktiviteter rettet mot reduksjon av helseforskjeller, forebygging av livsstilssykdommer og bedring av det psykiske helsevernet. Spesielle målgrupper inkluderer barn og unge i faresonen og vanskeligstilte lokalsamfunn som romfolket.  

Se også:Mer informasjon om Slovenia på Europaportalen

Tsjekkia

Tsjekkia EØS midlene Czech Republic.
Tsjekkia EØS midlene Czech Republic.

For finansieringsperioden 2009–2014 er Tsjekkia blitt tildelt 131,8 millioner euro fra EØS-midlene, opp fra 110,9 millioner euro i den forrige femårsperioden.

Miljø, folkehelse, kulturarv, barn og forskning er sentrale områder for støtte.

Folkehelseprogrammet utgjør nær en sjettedel av den totale finansieringen og gir 19,2 millioner euro fra EØS-midlene for å forbedre tilgangen til og kvaliteten i helsetjenesten. Minst 40 % av denne støtten skal fokusere på bedre psykisk helsevern.

Forebygging og behandling av ulykker hos barn er et annet område som skal prioriteres i Tsjekkia.

Se også: Mer informasjon om Tsjekkia på Europaportalen 

Ungarn

Ungarn EØS midlene.
Ungarn EØS midlene.

For finansieringsperioden 2009–2014 er Ungarn blitt tildelt 153,3 millioner euro fra EØS-midlene, opp fra 135,1 millioner euro i den forrige femårsperioden.

Blant de sentrale støtteområdene er bilateralt forskningssamarbeid, grønn næringsinnovasjon, promotering av energieffektivisering og fornybar energi, takling av klimaendringer, folkehelse og barn og unge i faresonen, inkludert støtte for utsatte grupper som romfolket.

For 2009–2014 er Ungarn blitt tildelt 16,6 millioner euro fra EØS-midlene til Folkehelseprogrammet.

Bedre tilgang til og kvalitet på helsetjenestene, inkludert reproduktiv og forebyggende barnehelse, forebygging av livsstilsrelaterte sykdommer og bedret psykisk helsevern er blant de forventede resultatene. Spesiell fokus vil bli gitt til minoritetsgrupper, særlig romfolket. Prosjekteksempel: How Health visitors work in Roma communities (video). 

E-patologi er også et område som er planlagt støttet av EØS-midlene.

Se også: Mer informasjon om Ungarn på Europaportalen