Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Brukerundersøkelse av fhi.no, norske og engelske sider

Publisert Oppdatert


I 2010 gjennomførte Kommunikasjonsavdelingen ved FHI en brukerundersøkelse av fhi.no. Det ble først gjennomført en undersøkelse for de norske sidene og deretter en separat undersøkelse for de engelske nettsidene. For første gang fikk vi en samlet tilbakemelding på hvem brukerne er og hva de synes om fhi.no. Mange av tilbakemeldingene er gode, men de viser også behov for forbedringer.


Norske sider på fhi.no

Målet med brukerundersøkelsen var å finne ut mer om de som besøker fhi.no. Hvem av målgruppene våre er de ivrigste brukerne - er det helsepersonell og forskere, journalister, eller kanskje folk flest? Hva med myndigheter? Og hvorfor besøker folk fhi.no – vil de holde seg oppdatert om det siste nye på forskningsfronten, leter de etter fakta om en bestemt sykdom, eller er det statistikken vår som trekker? Finner folk det de leter etter, eller gir de opp og går andre steder? Og er den informasjonen de finner, lett å forstå, eller bruker vi for mange faguttrykk og for vanskelig språk?

Resultatene fra brukerundersøkelsen er viktige i det videre arbeidet med utviklingen av fhi.no, og er et av dokumentene som ligger til grunn i forslaget til webstrategi som i disse dager er på høring i divisjonene.

Styrker ved fhi.no

Nær 3 000 svarte på brukerundersøkelsen som ble gjennomført i juni 2010 ved hjelp av Questback.

På spørsmål om hvor fornøyde brukerne er med fhi.no kom disse svarene:

 • 40 % er svært fornøyd
 • 57 % er ganske fornøyd 
 • 2,3 % er mindre fornøyd 
 • 1,2 % er ikke fornøyd

På spørsmålet ”Hva slags innhold synes du er mest nyttig eller relevant når du besøker fhi.no” kom det fram at det er særlig faktainformasjonen som peker seg ut som mest relevant, 8 av 10 svarer dette. Også dagsaktuelle nyheter og forskningsnyheter blir oppfattet som nyttig (henholdsvis 5 av 10 og 6 av 10). På dette spørsmålet var det mulig å krysse av for flere alternativer.

Undersøkelsen viser også at de fleste opplever at informasjonen er rettet mot folk flest eller helsetjenesten (henholdsvis 40 % til helsetjenesten, og 52 % til folk flest). Samtidig mener nesten alle at språket stort sett er enkelt å forstå (henholdsvis 75 % helt enig og 23 % delvis enig).

Folkehelseinstituttet blir også oppfattet som en pålitelig kilde (ca 75 % er helt enig og 20 % er delvis enig). Helsearbeidere har noe større tillit enn gjennomsnittet, mens journalister er mer skeptiske enn gjennomsnittet.

Hva kan bli bedre på fhi.no?

Totalt sett ser vi at nær 100 % av brukerne sier de er fornøyd med sidene våre. Går vi nærmere inn på dette tallet ser vi at nær seks av ti sier de er ”ganske fornøyd” med fhi.no. Det gir rom for forbedringer, og via brukerundersøkelsen får vi tips til hva som kan bli bedre.

88 % sier seg enig i påstanden ”Finner raskt det jeg leter etter”. 33 % er helt enig, mens 55 % er delvis enig. 12 % er ikke er enig i påstanden i det hele tatt. Gruppene forskere og journalister skiller seg ut, ved at de er mindre enig i påstanden enn gjennomsnittet. En av fire journalister er direkte uenig i ”Finner raskt det jeg leter etter”. At over halvparten bare er ”delvis enig” tyder på at fhi.no har et forbedringspotensial på dette punktet.

I fritekstfeltene gir brukerne av fhi.no tilbakemeldinger på hva de mener kan bli bedre på nettsidene. Hovedsaklig går tilbakemeldingene på å finne ønsket informasjon på en enklere måte:

 • Brukerne etterspør mer om temaer/fakta vi har på sidene i dag (som for eksempel vaksiner og smittevern generelt, svangerskap, barn, psykisk helse)
 • Enklere navigasjon 
 • Bedre søkefunksjon 
 • Flere stikkord i stikkordslisten 
 • Flere referanser og lenker til andre kilder 
 • Enda klarere råd og anbefalinger 
 • Balanserte presentasjoner av saker hvor det er faglig uenighet

At det i fritekstfeltene etterspørres mer om temaer vi har på sidene i dag, kan tyde på at informasjonen som ligger der kan være vanskelig å finne. At faktainformasjon framheves som mest relevant og nyttig kan tyde på at flere ville bli mer fornøyd med fhi.no om denne informasjonen var lettere tilgjengelig, for eksempel fra forsiden, at informasjonen var strukturert på en annen måte eller at den kom bedre opp på søk.

Det er verdt å merke seg at ingen/få etterspør flere nyheter eller at fhi.no skal være raskere ute med siste nytt.

Det er også verdt å merke seg at ingen/få har gitt tilbakemelding på at de ønsker å komme i kontakt med Folkehelseinstituttet direkte på nettsidene gjennom for eksempel chat, eller at de har behov for hjelpeverktøy som man ofte finner i nettavisene, som for eksempel overvektskalkulatorer.

Hvem er brukerne av fhi.no?

Undersøkelsen viser at fhi.no har brukere i alle aldrer, men den største andelen er gruppen
30 – 59 år. Flest er kvinner. Litt over halvparten besøker sidene kun i forbindelse med jobb. 25 % besøker sidene kun som privatperson, mens 20 % besøker sidene både i forbindelse med jobb og privat.

Det ble laget seks forhåndsdefinerte brukergrupper med utgangspunkt i Folkehelseinstituttets målgrupper:

 • Helsepersonell
 • Forskere 
 • Forvaltning 
 • Kommuneadministrasjon 
 • Media 
 • Andre

Over halvparten av de som svarte på undersøkelsen er helsearbeidere. En annen stor gruppe, nesten 25 % av de som svarte på undersøkelsen, er innenfor gruppen ”Andre”. Her finner vi varierte yrker, det vil si at de ikke passet inn i kategoriene vi hadde forhåndsdefinert i undersøkelsen. I denne ”Andre”-gruppen skriver ca 1 av 4 at de er i formidlingsyrker som lærer/lektor/førskolelærer. Av de andre som deltok i undersøkelsen var nær 10 % forskere, og en like stor andel i forvaltning/ kommuneadministrasjon. En liten andel er journalister (2 %).

De største brukergruppene, ifølge brukerundersøkelsen, befinner seg dermed i yrker som formidler informasjon videre til befolkningen (i gruppene helsearbeidere, lærer/lektor/førskolelærer, media), samt befolkningen selv.

Fhi.no brukes relativt ofte av brukergruppene totalt sett. Nærmere halvparten besøker sidene en eller flere ganger i uka, men gruppen ”Andre” skiller seg ut ved at 8 av 10 besøker sidene relativt sjeldent.

Engelske sider på fhi.no

In November/ December 2010 we ran a survey on www.fhi.no where visitors to the English pages were asked to tell us what they were looking for, their role, how often they visit our website and where they are based.  

There were 336 completed surveys (we do not know how many did not complete the survey). This is not a very high response but gives us a good indication of traffic to our website. 

Here is a summary of the survey results:

Where are you from?

Region

Per cent

Value

Rest of Europe

38.1

128

Scandinavia

33.3

112

North America

15.5

52

Asia

6.0

20

Australasia

3.3

11

Africa

2.4

8

South America

1.5

5

What is your role?

Alternatives

Per cent

Value

Researcher

29.2

98

Student

17.3

58

Health professional

14.6

49

Private

13.1

44

Business

10.1

34

Government agency

8.6

29

Other

7.1

24

Highest education?

Alternatives

Per cent

Value

Master

37.5

126

PhD

22.3

75

Bachelor

19.3

65

MD

8.3

28

High school

6.8

23

Other

5.7

19

What are you looking for?

Alternatives

Per cent

Value

Project or study information

38.4

129

Statistics

25.6

86

General health information

22.9

77

Research news

18.8

63

Access to research data

16.1

54

Global health

11.6

39

Job vacancies

11.6

39

Advice

8.9

30

Registers

8.6

29

Funding

4.2

14

Other

22.6

76

How often do you visit the English pages?

Alternatives

Percent

Value

First visit

57.9

194

Once a week

8.4

28

Once a month

10.4

35

Less than once a month

23.3

78

 Is the language used at an appropriate scientific level?

Alternatives

Percent

Value

Just right

62.8

209

Don’t know

33.0

110*

Too simple

2.7

9

Too scientific

1.5

5

*high level of “don’t knows” due to many first time visitors who had not yet seen the content

The responses to each question in the Questback survey can be read in the attached pdf.