Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Taxfree-salg ved norske lufthavner og annen uregistrert omsetning av alkohol og tobakk»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Taxfree-salg ved norske lufthavner og annen uregistrert omsetning av alkohol og tobakk

Artikkel

Taxfree-salg ved norske lufthavner og annen uregistrert omsetning av alkohol og tobakk

I 2016 ble det solgt 7,0 mill. liter vin, 3,1 mill. liter brennevin og 3,4 mill. liter øl ved såkalte «taxfree» eller «duty free» utsalg på norske lufthavner. Det utgjorde 2,2 mill. liter ren alkohol.

I 2016 ble det solgt 7,0 mill. liter vin, 3,1 mill. liter brennevin og 3,4 mill. liter øl ved såkalte «taxfree» eller «duty free» utsalg på norske lufthavner. Det utgjorde 2,2 mill. liter ren alkohol.


Taxfree-salg ved norske lufthavner i 2016

I 2016 ble det solgt 7,0 mill. liter vin, 3,1 mill. liter brennevin og 3,4 mill. liter øl ved såkalte «taxfree» eller «duty free» utsalg på norske lufthavner. Det utgjorde 2,2 mill. liter ren alkohol. Det ble solgt 200 tonn sigaretter, 276 tonn snus og 80 tonn løstobakk, i sum 557 tonn tobakk.

Taxfree-salget av alkohol og tobakk ved norske lufthavner har i perioden 2010 til 2015 blitt rapportert til Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) som i 2016 ble innlemmet i Folkehelseinstituttet. Det samlede taxfree-salget i perioden 2010 til 2016 er oppsummert i tabell 1.

Alkohol selges hovedsakelig ved ankomst til Norge, mens tobakksalget fordeler seg mer likt på både ankomst og avgang. I 2016 ble det solgt 6,2 mill. liter vin, 1,9 mill. liter brennevin og 3,1 millioner liter øl ved ankomst. I ren alkohol utgjorde dette 1,6 mill. liter, rundt 0,38 liter per innbygger 15 år eller eldre. I gjennomsnitt handlet hver utenlandsreisende 0,55 liter vin, 0,17 liter brennevin og 0,27 liter øl ved ankomstutsalgene.

Tobakksalget ved ankomst var i 2016 285 tonn, derav 104 tonn sigaretter og 135 tonn snus. I gjennomsnitt handlet hver ankommende reisende 9 gram sigaretter, 12 gram snus, og 4 gram løstobakk. En sigarett tilsvarer 1 gram tobakk.

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Øl

2 067

2 480

2 777

3 155

3 332

3 330

3 387

Vin

4 455

5 253

5 746

6 305

6 821

7 100

6 991

Hetvin

256

242

229

228

213

198

197

Brennevin

3 529

3 784

3 805

3 940

3 653

3 333

3 136

Ren alkohol

1 981

2 183

2 265

2 407

2 361

2 272

2 184

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigaretter

332

332

320

310

261

226

200

Snus

169

196

238

285

284

270

276

Løstobakk

141

137

134

142

110

94

80

Sum tobakk

642

665

693

737

656

590

557

Tabell 1: Samlet taxfree-omsetning av alkohol og tobakk ved norske lufthavner 2010 til 2016. 1000l, 1000kg

Utviklingen i ankomstsalget

Taxfree-salget av øl og vin ved norske lufthavner har økt frem til 2015. Det kan føres tilbake til en sterk økning i antall utenlandsreisende ved lufthavner med taxfree-utsalg, fra 15,8 mill. i 2010 til 21,0 mill. i 2015. I tillegg ble kvoten for avgiftsfri innførsel av vin og øl utvidet 1. juli 2014 for alle de reisende som ikke innførte tobakksvarer. Vinsalget ved ankomst økte dermed til 0,57 liter per reisende i 2015. I 2016 falt antall utenlandsreisende litt, til 20,9 mill., og også salget per reisende falt noe for de fleste drikketypene. Samlet sett falt dermed taxfree-salget av alkohol ved norske lufthavner litt i 2016, sammenlignet med 2015, fra 0,40 liter til 0,38 liter ren alkohol per innbygger, 15 år eller eldre.

Utviklingen i salget av alkohol ved ankomst er illustrert i figur 1. Figuren viser at vinsalget ved ankomst økte sterkt fremt til 2015 og flatet ut i 2016. Brennevinssalget har falt jevnt etter 2013. Etter det året veide flere og flere utenlandsreisende ikke lenger opp for en noe fallende salgstrend for brennevin per reisende.

For sigaretter og løstobakk er trenden sterkt fallende, både samlet sett og per reisende. Det har vært mer enn en halvering i den gjennomsnittlige omsetningen per ankommende reisende fra 22 gram til 9 gram sigaretter og 9 gram til 4 gram løstobakk i perioden 2010 til 2016. Snussalget økte noe frem til kvoteendringen i juli 2014, men flatet ut deretter til 12 gram per reisende. Se figur 2 for en illustrasjon av tobakksalget ved ankomst.

taxfree_alkohol_ankomst_2016.jpg

Figur 1: Taxfree-omsetning av alkohol ved ankomst. 1000 liter

taxfree_tobakk_ankomst_2016.jpg

Figur 2: Taxfree-omsetning av tobakk ved ankomst. 1000 kg

Fremskrivning av taxfree-salget ved norske lufthavner

Antall utenlandsreisende i 2016, ved både ankomst og avgang, var 20,9 millioner. I forbindelse med fastsettelsen av lufthavnavgiftene for 2016, har Transportøkonomisk institutt (TØI) anslått at antall utenlandsreisende vil øke til rundt 26 millioner i 2020. Med et tilsvarende salg per reisende som i dag, innebærer en slik prognose et ankomstsalg på rundt 7,2 mill. liter vin, 2,2 mill. liter brennevin og 3,6 mill. liter øl. Omregnet i ren liter alkohol blir dette 1,9 mill. liter, og er anslått til 0,42 liter ren alkohol per innbygger, 15 år eller eldre i 2020. I dette anslaget er det tatt hensyn til fremtidig befolkningsvekst.

Annen uregistrert alkoholomsetning

I årlige spørreundersøkelser som blir gjennomført i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB), blir det spurt om hvor mye av alkohol som innføres til Norge fra såkalte «uregistrerte kilder», dvs. taxfree på lufthavner og ferger til Norge og grensehandel. Resultatene fra undersøkelsen i 2016 er oppsummert i tabell 2. Her er det ikke tatt hensyn til smugling og hjemmeproduksjon, siden spørreundersøkelsen viser at omfanget er neglisjerbar i denne sammenhengen.

Taxfree ved norske lufthavner utgjør en stor andel av den uregistrerte alkoholomsetningen. I 2016 ble i sum 0,76 liter ren alkohol per innbygger, 15 år og eldre, innført til Norge i forbindelse med en utenlandsreise eller grensehandel. Halvparten, 0,38 liter ble kjøpt ved ankomst til en norsk lufthavn, 0,08 liter på en ferge til Norge, 0,22 liter i Sverige og 0,08 liter i andre land.

Salget av vin og brennevin er forholdsvis høyt ved norske lufthavner. Det utgjør mellom 50 og 60 prosent av den samlede uregistrerte alkoholomsetningen. Når det gjelder uregistrert omsetning av øl er derimot grensehandel med Sverige den viktigste kilden. Spørreundersøkelsen gir et anslag på 5,8 mill. liter øl innført fra Sverige. Vin kjøpt på svensk Systembolag er anslått til 3,9 mill. liter.

 

Norsk
lufthavn

Ferge til Norge

Grensehandel Sverige

Andre land

Sum

Øl

3 096

1 080

5 838

774

10 788

Vin

6 240

982

3 867

896

11 985

Brennevin

1 908

449

463

547

3 366

Rusbrus/Sider

258

26

335

30

649

Hetvin

160

38

39

46

282

 

 

 

 

 

 

Ren alkohol

1 640

340

930

353

3 263

Per pers 15+

0.38

0.08

0.22

0.08

0.76

Tabell 2: Uregistrert alkoholomsetning i 2015. 1000 liter

Avgiftsbelagt og uregistrert alkoholomsetning

Det avgiftsbelagte salget av alkohol i Norge, målt i liter ren alkohol per innbygger, 15 år og eldre, har falt noe siden det nådde sitt høyeste nivå på 6,75 liter i 2008. Særlig omsetningen av brennevin har falt i de siste årene. I 2016 ble det solgt 6,02 liter ren alkohol per innbygger, derav 2,14 liter ren alkohol fra vin, 1,07 liter fra brennevin og 2,63 liter fra øl. Det er noe høyere enn i 2015 der den avgiftsbelagte omsetningen var på 5,96. Det skyldes hovedsakelig en økning i ølsalget. I 2016 ble 2,92 liter ren alkohol per innbygger ble solgt gjennom Vinmonopolet og 3,10 ble solgt gjennom dagligvarebutikker og uteliv, se tabell 3
Summen av det avgiftsbelagte og uregistrerte salget gir den samlede alkoholomsetningen i Norge. Per innbygger, 15 år og eldre, var den samlede omsetningen i 2016 på 6,79 liter ren alkohol. Den uregistrerte omsetningen bidro med 0,76 liter ren alkohol, se tabell 3. Den uregistrerte omsetningen utgjorde dermed rundt 11 prosent av salg og skjenking av alkohol i 2016.

 

Taxfree ankomst

Anslag
annet
uregistrert salg

Vinmono-
polet

Dagligvare og uteliv

Sum

Øl

3 096

7 692

2 638

245 858

259 284

Vin

6 240

5 745

66 400

8 032

86 418

Brennevin

1 908

1 458

11 305

1 387

16 058

Rusbrus/Sider

258

391

 

15 472

16 121

Hetvin

160

122

520

 

628

 

 

 

 

 

 

Ren alkohol

1 640

1 624

12 519

13 259

29 041

Per pers 15+

0.38

0.38

2.92

3.10

6.79

Tabell 3: Uregistrert og avgiftsbelagt alkoholomsetning i 2016. 1000 liter

Det kan antas at det uregistrerte salget i større grad konkurrerer med Vinmonopolet enn skjenking og ølsalg i dagligvarebutikker. Andelen øl er lav i det uregistrerte salget. Det utgjør derimot en stor andel av det avgiftsbelagte salget. Sammenlignes den uregistrerte omsetningen av vin, hetvin og brennevin kun med Vinmonopolets salg, utgjorde den uregistrerte omsetningen, målt i liter ren alkohol, rundt 18 prosent, se figur 3.

10 prosent av all vin, hetvin og brennevin som ble konsumert i Norge i 2016, ble solgt på norske lufthavner ved ankomst. Anslaget for andelen av forbruket som stammer fra Systembolagets salg er 4 prosent, andre land 2 prosent og taxfree på ferger til Norge kun 2 prosent.

omsetning_alkohol_2016.jpg

Figur 3: Uregistrert og avgiftsbelagt salg av vin, hetvin og brennevin i 2016.