Hopp til innhold

Ungdomsundersøkelser 2000-2004 og 2009

Publisert Oppdatert

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Nesten 16 000 ungdomsskoleelever deltok i helseundersøkelser som startet i Oslo og Hedmark i 2000-2001, og som ble videreført i Oppland, Nordland, Tromsog Finnmark de følgende årene. I 2004 deltok noen av de samme ungdommene i en helseundersøkelse blant 18-19-åringer i Oslo og Hedmark.


Ungdomsundersøkelser ble gjennomført i seks fylker 2000-2004. I tillegg gjennomførte fylkene Østfold og Hedmark  ungdomsundersøkelser i henholdsvis 2008 og 2009. Folkehelseinstituttet bisto ved disse.

Undersøkelser blant 15-16-åringer i seks fylker 2000-2004

Ungdomsundersøkelsene startet med 15-16-åringer fra Oslo- og Hedmark i 2000-2001. Ungdom fra fire andre fylker - Oppland, Nordland, Troms og Finnmark - deltok i årene 2002, 2003 og 2004.

I ungdomsundersøkelsene fikk ungdommene et spørreskjema med spørsmål om ulike temaer som for eksempel sykdom og helse, kosthold, idrett, nærmiljø, og hvordan de har det.

Et hovedskjema var likt for alle fylkene, i tillegg var det ett tilleggsskjema som varierte noe fra fylke til fylke. I de fylkene hvor undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med skolen, ble ungdommene bedt om å fylle ut spørreskjemaer i en dobbelt skoletime.

Blodprøver og andre biologiske prøver inngikk ikke i undersøkelsene. Data for høyde og vekt er selvrapportert.

Ungdommene bestemte selv om de ønsket å delta. Ungdommene fikk på forhånd tilsendt en informasjonsbrosjyre, og skrev under en samtykkeerklæring før utfylling av spørreskjemaene på skolen. Foreldrene ble også informert.

De fleste stedene var det helsesøster som sto for selve gjennomføringen av undersøkelsen.

Protokoller og spørreskjemaer fra "ungdom i seks fylker"

Oversikt antall deltakere i "ungdom seks fylker"
Helseundersøkelser 15-16-åringer
Fylke* Antall deltakere Deltakerprosent
Oslo 2000-2001** 7307 87,4
Hedmark 2001 1939 88,3
Oppland 2002 1877 90,0
Nordland 2004 2657 88,0
Troms 2002-2003 1514 81,7
Finnmark 2003 637 71,1
Totalt, seks fylker 15 931 86,5
* Datainnsamling: Oslo: Folkehelseinstituttet, Universitetet i Oslo og Oslo kommune. Hedmark og Oppland: Folkehelseinstituttet. Nordland, Troms og Finnmark: Folkehelseinstituttet og Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø.
** Forskere bes bruke tallet 7343 som totalt antall deltakere i Oslo 2000-2001 (UNGHUBRO) og 88,3 som deltakerprosent. Ved en feil under filproduksjon mistet 36 av deltakerne kode for kjønn og tallet 7307 er derfor benyttet her.

Oppfølgingsundersøkelse blant 18-19-åringer i Oslo og Hedmark i 2004

Alle 15-16-åringene som deltok i helseundersøkelsene i Oslo og Hedmark i 2000-2001, ble i 2004 fulgt opp med en ny spørreundersøkelse. Denne kalles "Ungdom 2004". I tillegg deltok en gruppe "nye" 18-19-åringer. Tilsammen omfattet Ungdom 2004 om lag 4700 unge, herav har 4000 deltatt to ganger. Formålet var å undersøke hvordan fysisk aktivitet henger sammen med ungdommers mentale helse.

  • Betydningen av arv og miljø når det gjelder lese- og skrivevansker (dysleksi)
  • Mekanismer for sosial ulikhet i helse
  • Helsevaner, plager og sykdommer blant 18-19-åringer, samt hvilken betydning trivsel og sosialt nettverk har for helsen

Resultatene er viktige for å kunne bedre helsetjenesten for ungdom i framtiden.

I likhet med 15-16-åringene fikk 18-19-åringene blant annet spørsmål som gjelder helsevaner, fysiske og psykiske plager og sykdommer.  

Protokoller og spørreskjemaer fra Ungdom 2004

I skoletiden eller per post

2004-undersøkelsen ble gjennomført i Oslo og Hedmark våren 2004. I Oslo ble alle 3. klassinger ved samtlige videregående skoler (VK2-elever) invitert til å delta, og undersøkelsen ble gjennomført i skoletiden (”skoleundersøkelsen”).

I tillegg fikk alle 18-19-åringer som deltok i helseundersøkelsen UNGHUBRO våren 2001, men som ikke gikk i VK2 våren 2004, tilbud om å være med. Disse ungdommene fikk tilsendt spørreskjema per post (”den postale undersøkelsen”). I Hedmark ble alle ungdommer i alderen 18-19 år som deltok i ungdomsundersøkelsen UNGOPPHED våren 2001 invitert. I Hedmark skjedde undersøkelsen per post.

Undersøkelsen besto av et invitasjonsbrev for de som fikk invitasjon per post og en informasjonsbrosjyre - postal del i Oslo og Hedmark eller skoleundersøkelsen i Oslo. Alle deltakerne fylte ut et fire siders spørreskjema og en samtykkeerklæring. Informasjonsmateriell for Oslo og Hedmark var tilnærmet likt. I tillegg besto studien av en børsteprøve fra slimhinnen i munnen, som benyttes for å studere arvematerialet.

I Ungdom 2004 inngår nesten alle elevene som var registrert på skolelistene i Oslo i 2004. Vel 90 prosent av de som ble invitert i skolen deltok. I den postale undersøkelsen i Oslo var svarprosenten som forventet lavere, med en deltakelse på 43 prosent. Av de Oslo-ungdommene som var med i helseundersøkelsen i ungdomsskolen i 2001, deltok 77 prosent av de som ble invitert i den nye undersøkelsen i 2004. I Hedmark var det tilsvarende tallet 55 prosent. Til sammen var det ca 4000 unge som deltok i helseundersøkelsene i både 2001 og 2004.

Ungdom 2004 var et samarbeid mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt og Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo.  

Gjennomføring av undersøkelsene i de ulike fylkene

Oslo: UngHUBRO

Ungdomsundersøkelsen i Oslo 2000-2001 kalles også UNGHUBRO fordi den ble gjennomført samtidig med en helseundersøkelse blant voksne; HUBRO. Totalt deltok 7343 ungdommer som gikk i 10. klasse i grunnskolen, 88 prosent av de aktuelle ungdommene var med.

Hovedskjemaet ble noe justert (pkt. 6.5 og 5.14) og derfor ligger det ute i to utgaver.

Noen av resultatene er gjengitt i en Helseprofil over Oslo-ungdom. Folderen gjengir noen av Oslo-dataene fra 2000-2001 og er beregnet på ungdom   

Hedmark og Oppland: UngOPPHED

Undersøkelsene ble gjennomført våren 2001 i Hedmark og våren 2002 i Oppland. Svarprosenten ble 88 i Hedmark og 90 i Oppland.

I 2009 ble det gjennomført en ny undersøkelse i Hedmark.

Nordland, Troms og Finnmark: UngTROFINN

Undersøkelsen i Nordland ble gjennomført våren 2004. I Nordland var ungdomsundersøkelsen et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø.

Svarprosenten ble 88 i Nordland og representerte den høyeste blant de tre nordligste fylkene. Med den relativt høye deltakelsen ga undersøkelsen et rimelig godt bilde av ungdommenes helse og leveforhold i 2004 i Nordland. 

I Troms og Finnmark ble ungdomsundersøkelsene gjennomført våren 2003 i samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø. I Tromsø ble undersøkelsen gjennomført i 2002.

Svarprosenten ble 81 i Troms og 71 i Finnmark, som er noe lavere enn de andre fylkene som har hatt ungdomsundersøkelser. Deltakelsen vurderes likevel som relativt høy, og resultatene ga et rimelig godt bilde av ungdommenes helse og leveforhold i år 2002-2003 i Troms og Finnmark.

Forskere kan søke tilgang til data