Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Resultater fra Helseundersøkelsen i Oppland

Publisert Oppdatert


Totalt deltok 6142 opplendinger i vår store helseundersøkelse i 2001. Resultatene vil bli brukt til helseovervåking og forskning. Deltakerne fikk gjennomført en helsesjekk inkludert blodprøver, og svarte på et omfattende spørreskjema.Vi har valgt å offentliggjøre tall for kommuner og regioner som har minst 50 deltakere for hvert kjønn. Det betyr at vi ikke offentliggjør tallene fra de mindre kommunene, slik at den statistiske usikkerheten i tallene ikke skal være for stor. Disse kommunene er presentert i regionresultater. Inndelingen av kommuner i regioner har vi fått fra Fylkesmannen i Oppland. Tilsvarende undersøkelser har blitt gjennomført i Oslo og Hedmark samme år, derfor kan vi nå sammenligne Oppland med disse fylkene.

Vi presenterer tall for alle aldersgrupper på fylkesnivå og for følgende seks regioner: Lillehammerregionen, Midt-Gudbrandsdal, Nord-Gudbrandsdal, Gjøvik-Toten-Land, Hadeland og Valdres. Her finner du tallene for hele Resultater Oppland (xls) og under ligger de seks regionene og de kommunene vi offentliggjør tall for. Vi kan bare gi tall for 9 av 26 kommuner i Oppland.

Bakgrunn og usikkerhet

Resultater Lillehammerregionen (xls) 

Resultater Midt-Gudbrandsdal (xls)

Resultater Nord-Gudbrandsdal (xls)

Resultater Lillehammer (xls) 

Øyer

Resultater Gausdal (xls)

Resultater Nord-Fron (xls) 

Sør-Fron

Ringebu 

Dovre
Lesja
Skjåk
Lom
Vågå
Sel 

Her finner du informasjon om bakgrunn for undersøkelsen og usikkerhet knyttet til datamaterialet. For Oppland har vi nå muligheten til å sammenstille data fra sju helseundersøkelser blant 40-åringer. Du kan også se hvordan fremmøteprosenten har forandret seg siden midten av 1970-tallet.

Definisjoner

Her finner du definisjoner og forklaringer på de variablene som presenteres i tabellene.

Resultater Gjøvik-Toten-Land (xls) 

Resultater Hadeland (xls)

Resultater Valdres (xls)

Resultater Gjøvik (xls) 

Resultater Østre Toten (xls) 

Resultater Vestre Toten (xls) 

Søndre Land

Nordre Land

Jevnaker

Resultater Lunner (xls) 

Resultater Gran (xls)

Sør-Aurdal

Etnedal

Resultater Nord-Aurdal (xls) 

Vestre Slidre 

Øystre Slidre 

Vang

Noe er spørsmål fra spørreskjemaet, mens andre er målte risikofaktorer
for hjerte- og karsykdom. 

Regionene

Til høyre finner du oversikt over de ulike regionene med kommuner i Oppland.

Bedre helse i 1998 enn i 2001?

Er det bedre helse blant 40-åringer i 1998 enn i 2001? Deltakerne ble spurt om hvordan de vurderte sin egen helse og det viste seg at 73% mente at egen helse var god eller svært god. Menn i alle aldersgrupper vurderte oftere enn kvinner sin helse som god. 

Daglig røyking – nedgang fra forrige undersøkelse

I 1991 var det ingen kjønnsforskjeller i andelen røykere blant 40-åringer i Oppland. Etter det har andelen røykere gått ned både for kvinner og menn, men mest for menn.

Vektøkning og flere fysisk inaktive

Som for Hedmark, går også trenden i Oppland mot rundere former. 60-åringene var kraftigst og knapt 25% i denne alderen hadde helsefarlig overvekt eller fedme. Samtidig økte andelen fysisk inaktive på 1990-tallet, og blant 60-åringene i Oppland var 25% inaktive i siste undersøkelse. 

Blodtrykket synker

Systolisk blodtrykk blant 40-åringer har sunket kraftig mellom 1998 og den siste undersøkelsen i 2001. Bruken av blodtrykksenkende medisiner har økt, men den moderate bruken blant 40-åringer kan ikke forklare nedgangen i blodtrykksverdier i denne aldersgruppen.

Kolesterolet synker

Kolesterolverdiene blant 40-åringer i Oppland har gått kraftig ned mellom den første undersøkelsen i 1976 og fram til 1991. Verdiene forandret seg lite etter 1991, men har sunket noe blant menn mellom de to siste undersøkelsene. 

Bruk av helsetjenester

Det var større forskjeller i legebruken mellom regionene i Oppland for kvinner enn for menn. Yngre kvinner i Valdres og Gudbrandsdalen brukte allmennlege mindre enn yngre kvinner i de andre regionene. 

Kontakt for opplysninger

Kontaktperson hovedundersøkelsen: Seniorrådgiver Liv Grøtvedt tlf. 2107 8149 (direkte) 2107 7000 (sentralbord) Hvis Grøtvedt ikke er tilgjengelig, kan kommunikasjonsrådgiver Kjersti Rønning Haug kontaktes, tlf 2107 8168.