Hopp til innhold

Influensasesongen 2006/2007 i Norge

Publisert Oppdatert


Status uke 16/2007 : Sesongens utbrudd er nå over i alle deler av landet og det forekommer nå kun sporadiske tilfeller. Blant de få virusfunn som nå gjøres, er det fortsatt influensa A(H3N2)-virus som dominerer. Vinterens influensa kan karakteriseres som et noe over middelstort utbrudd som rammet forholdsvis likt i alle aldersgrupper. Dette er et vanlig mønster for den subtypen av virus som dominerte. Også i de øvrige europeiske landene er influensautbruddene nå overstått.


Overvåking av influensaliknende sykdom i vakttårnsystemet:
Sykdomsforekomsten nede på normalnivå

 

Fig1-u1607.jpg


Figur 1. Influensaliknende sykdom (ILS), Norge 2006/2007.
Andel legekontakter for influensaliknende sykdom av alle legekontakter.

Forekomsten av influensaliknende sykdom har nå sunket ned til det basisnivået som en ser utenfor influensasesongen.

Virusovervåking: Sporadiske influensafunn, mest A(H3N2)

Fig2a-u1607.jpg


Figur 2a. Meldte funn av influensavirus i Norge 2006-2007

Virusovervåkingen baserer seg på rapporter fra landets medisinsk mikrobiologiske laboratorier, samt de funn Folkehelseinstituttet gjør i prøver innsendt av leger i vårt nettverk av overvåkingspraksiser.

Data fra virusovervåkingen tilsier at influensaaktiviteten nå er lav. Det har kommet inn meget få influensaprøver fra nettverket av overvåkingspraksiser de siste ukene. Men fortsatt rapporter landets mikrobiologiske laboratorier ukentlig til det nasjonale influensasenteret om enkeltfunn av influensavirus og sender inn prøver fra slike funn.

Mer enn 80% av undersøkte influensa A-virus så langt har vært av subtypen A(H3). Nærmere karakteriserte H3-virus har hatt N-subtype N2 (dvs. H3N2), og de aller fleste vi har karakterisert i detalj stemmer bra overens med H3N2-komponenten i vinterens vaksine.

De fleste undersøkte funn fra Tromsø-området i november-januar ble verifisert ved influensasenteret som influensa A(H1)-virus, men etter dette dominerte H3N2-virus også der.

I landet forøvrig var nesten alle virus A(H3). Det var også noen spredte A(H1)-tilfeller, og siden uke 5 ble også influensa B-virus funnet sporadisk på Østlandet. 

Influensa i verden

Europa - European Influenza Surveillance Scheme (EISS) uke 15: Influensaaktiviteten nå nesten eller helt nede på normalnivå utenfor sesongen i Europa.

Det er influensavirus A(H3N2) som har dominert i Europa. Kun 2 % av influensafunnene har vært influensa B som dominerte sist vinter, resten er influensa A. Blant undersøkte influensa A har mer enn 90% vært subtype A(H3) og resten A(H1). I USA derimot, har de fleste virusene vært A(H1N1).  

Influensatall

Ukens tall - klinisk overvåking

ilitab-u1607.jpg

Helseregion ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Helseregion SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Helseregion VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Helseregion MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Helseregion NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

I meldingssystemet for influensaliknende sykdom (ILS) melder 201 legekontorer fordelt over hele landet om antall tilfeller av ILS og totalt antall konsultasjoner per uke. Tilbakerapporteringen gis som en andel ILS (i prosent av konsultasjoner), fordelt på helseregionene.


Ukens tall - laboratorieverifisert influensa

virtab-u1607.jpg


Tallene for siste uke er ikke fullstendige, og tall for tidligere uker kan være oppdatert.

I influensasesongen rapporterer medisinsk-mikrobiologiske laboratorier ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn i pasientprøver av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi). I tillegg sender et utvalg leger inn pasientprøver direkte til Folkehelseinstituttet for påvisning og karakterisering der. Resultater og stammer videreformidles til Verdens Helseorganisasjon (WHO).