Hopp til innhold

Influensasesongen 2005/2006 i Norge

Publisert Oppdatert


Etter en influensatopp av middels styrke i slutten av februar (rundt uke 7) avtok forekomsten av influensa i hele landet, og siden midten av april har vi bare hatt sporadisk influensaaktivitet.


Et raskt fall i forekomst av influensa B etter toppen ble til en viss grad oppveid av økning i influensa A som førte til en liten ekstratopp i slutten av mars (rundt uke 13). Influensa B har i praksis vært ute av sirkulasjon siden slutten av april, men det blir fortsatt funnet enkelttilfeller av influensa A. 

For første gang siden midten av 90-tallet hadde vi en sesong der influensavirus B dominerte. Først og fremst var det aldersgruppen 5-14 år som har var rammet. 

Overvåking av influensaliknende sykdom i vakttårnsystemet:
Kun sporadisk aktivitet siden april 

Fig1-u2006.jpg


Figur 1. Influensaliknende sykdom (ILS), Norge 2005-2006.
Andel legekontakter for influensaliknende sykdom av alle legekontakter.

Etter at forekomsten av influensaliknende sykdom toppet seg i midten av februar (rundt uke 7-8) har influensaaktiviteten avtatt i hele landet, og falt under utbruddsgrensen for landet som helhet i midten av april. En liten ektratopp i uke 13 sammenfalt med en topp av influensavirus A-funn som kom etter influensa B-hovedutbruddet. Vinterens influensautbrudd var middels kraftig.  

Virusovervåking:
Influensa B-utbruddet fulgt av et mindre A-utbrudd.
Fortsatt enkelte funn av influensa A i juni

Fig2a-u2406.jpg


Figur 2a. Meldte funn av influensavirus i Norge 2004-2005

Den første sikre viruspåvisningen denne sesongen ble gjort ved Akershus Universitetssykehus i midten av desember. I de påfølgende ukene var det et økende antall påvisninger, fram til en topp i ukene 6-9 (Fig.2a). For første gang på ti år har det vært influensavirus B som har dominert. Men begge subtyper av influensavirus A har også sirkulert, disse virusene har fordelt seg nokså likt på subtypene A(H1) og A(H3).  Mens influensa B avtok raskt etter hovedtoppen, fortsatte influensa A å øke til det kom en liten ekstra influensatopp rundt uke 12-14. Influensa B har i praksis vært ute av sirkulasjon siden slutten av april. Influensa A har imidlertid fortsatt å sirkulere sporadisk,med funn hver eneste uke helt ut i juni.  
Det var først og fremst barn i skolealder som ble rammet denne vinteren (Fig.3).

Fig3-u2406.jpg

  
Figur 3. Antall influensaovervåkingsprøver, sortert etter alder,som er analysert ved influensasenteret i sesongen 2005-06, og andelen av dem der vi finner influensavirus.

Folkehelseinstituttet har karakterisert flere av virusstammene funnet i Norge denne vinteren. Mange av stammene er meget nært beslektet med de influensa B-virus vi har hatt her i landet de to siste vintrene, samt varianten som er med i årets influensavaksine, B/Shanghai/361/2002. Men enda flere av B-virusene tilhører en annen variant, nærmere i slekt med virus som sirkulerte her i 2001-02 og 2002-03-sesongene og med vaksinestammen fra den gang. Spesielt under og etter hovedutbruddet dominerte disse B/Malaysia/2506/2004-liknende virusene (fig.4). WHO anbefalte i februar at neste vinters influensavaksine skal inneholde et slikt Malaysia-liknende virus.

Fig4-u1306.jpg


Figur 4. Karakteriserte influensa B-stammer i Norge sesongen 2005/06, pr kalenderuke. 

De A(H3)-virus som er undersøkt nærmere ligner tilsvarende virus fra forrige vinter. Det samme gjelder de karakteriserte A(H1)-virusene. Begge stemmer ganske godt overens med stammene i årets vaksine. Fordi en ser en viss utvikling bort fra vaksinestammen blant A(H3N2)-virus, har en likevel valgt å satse på en nyere H3N2-stamme, A/Wisconsin/67/2005, for neste vinters vaksine. 

Influensa i verden

Europa - European Influenza Surveillance Scheme (EISS): Influensautbruddet vinteren 2005/2006 var i de fleste land av moderat styrke. I Europa som helhet var influensaaktiviteten mer preget av influensavirus B (60%) enn influensavirus A(40%). Men både utbruddets styrke og andelen av de forskjellige virusene har vist stor variasjon. Også i mange andre europeiske land så en at influensa A-virus overtok mot slutten. Ikke noe tilfelle av smitte til mennesker av fugleinfluensa A(H5N1) er rapportert i landene som deltar I EISS.


Ukens tall - klinisk overvåking

ilitab-u2006.jpg

Tabell 1. Influensaliknende sykdom (ILS), Norge 2005-2006.
Andel legekontakter for influensaliknende sykdom av alle legekontakter, per helseregion og uke
Helseregion ØST: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland
Helseregion SØR: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Helseregion VEST: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Helseregion MIDT: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Helseregion NORD: Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard.

I meldingssystemet for influensaliknende sykdom (ILS) melder 201 legekontorer fordelt over hele landet om antall tilfeller av ILS og totalt antall konsultasjoner per uke. Tilbakerapporteringen gis som en andel ILS (i prosent av konsultasjoner), fordelt på helseregionene.

Ukens tall - laboratorieverifisert influensa

virtab-u2406.jpg

Tabell 2. laboratorieverifisert influensa, Norge 2005-2006.
Antall analyser som er utført pr uke, samt antallet pasienter som har fått påvist influensavirus eller antistoff mot influensa (serologi).

Tallene for siste uke er ikke fullstendige, og tall for tidligere uker kan være oppdatert.
I influensasesongen rapporterer medisinsk-mikrobiologiske laboratorier ukentlig til Folkehelseinstituttet om funn i pasientprøver av influensavirus eller antistoff mot viruset (serologi). I tillegg sender et utvalg leger inn pasientprøver direkte til Folkehelseinstituttet for påvisning og karakterisering der. Resultater og stammer videreformidles til Verdens Helseorganisasjon (WHO).