Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Informasjon til foreldre som har barn med språkvansker

Det er mange typer av språkvansker. Felles for dem er at vansker med å tilegne seg eller bruke språket, får konsekvenser for både sosial utvikling, tilegnelse av kunnskaper og skolefaglige ferdigheter. Foreløpig vet en for lite om hva som er årsaken til at enkelte barn utvikler språkvansker.

Resultater fra undersøkelser tyder på at det er forskjellige årsaker til ulike typer av språkvansker og at den videre utviklingen varierer fra vanske til vanske. For kanskje halvparten av barna går vanskene over av seg selv før barnet starter på skolen. Likevel vil en stor gruppe av barna med språkvansker streve med faglige utfordringer som å lære å lese og skrive i skole- og ungdomsalder.

Når barn strever med å lære språk uten at det foreligger kjente årsaker, kaller en det ofte spesifikke språkvansker. Barn med spesifikke språkvansker har normale evner og ingen tilleggshandikapp som forklarer vanskene. En regner med at ca 5-7 prosent av alle barn har slike språkvansker. 

Hvordan kan det være å ha spesifikke språkvansker?

Noen barn blir frustrerte og sinte når de ikke klare å gjøre seg forstått og få uttrykt sin mening slik at de kan få oppfylt sine ønsker. Andre reagerer heller med å bli lei seg og trekker seg vekk fra situasjonene som gir en følelse av manglende mestring. Det er derfor viktig at personer i barnets nærmiljø hjelper barnet til å utvikle seg språklig og sosialt og sørger for at de får gode sosiale erfaringer på linje med det barn uten språkvansker får. En må tilrettelegge slik at barn med språkvansker opprettholder gleden av å snakke.

Barn med spesifikke språkvansker har økt fare for i tillegg å utvikle lese- og skrivevansker og psykiske plager. Manglende selvtillit og sosial tilbaketrekking kan gjøre det vanskelig å bli integrert i grupper av jevnaldrende. Tidlig spesialpedagogisk innsats kan være avgjørende for å hindre eller minimalisere sjansene for at slike sekundære vansker utvikles.  

Å være foreldre til barn med språkvansker

Å være foreldre til et barn som har språkvansker kan være frustrerende. Det er ikke alltid vansken er så alvorlig, men som foreldre vil en gjerne gjøre det som står i ens makt for å stimulere barnets utvikling. En vil gjøre så mye en kan for at barnet skal hente igjen forspranget de jevnaldrende har. Da er det frustrerende at mange fagfolk sier ”vent og se”, ”han vokser det nok av seg” og liknende. Mange familier forteller at det har vært vanskelig å få henvist barnet tidlig nok til spesialutdannede fagfolk for å utrede språkforsinkelsen. Dette har bidratt til at mange barn ikke har fått ekstra hjelp før i slutten av barnehagetiden eller så sent som i skolealder når de viser faglige problemer.

Kartlegging av språkvansker

Det er viktig at foreldre ikke gir opp når de mener at noe er galt. De fleste barnehager kan gjennomføre systematiske observasjoner for å avdekke begynnende språkvansker. Skolen har også kartleggingsmateriell som lærere kan benytte seg av for å identifisere slike vansker. I tillegg har fastlegen og helsesykepleier kunnskap om hvordan en kan gå fram for å få en god vurdering av barnets vansker. I de rutinemessige to - og fireårs kontrollene på helsestasjonen skal helsesykepleier kartlegge barnets hørsel og dets språklige ferdigheter. De skal henvise barnet til videre utredning dersom det er behov for dette.  Jo tidligere en kartlegger, utreder og iverksetter nødvendige tiltak, jo større sjanse har disse barna til å mestre de vanlige kravene de møter i barne-/ungdoms-/voksenlivet. Tidlig intervensjon har ofte avgjørende betydning for at barnet får en positiv utvikling og ikke utvikler tilleggsvansker som kan bli vel så hemmende som den primære språkvansken.

Hvilke rettigheter har barn med spesifikke språkvansker?

Når et barn har nedsatt funksjon på et område, har samfunnet et ansvar for å hjelpe barnet og tilrettelegge miljøbetingelsene slik at funksjonsvansken minimaliseres (St.meld. nr. 8 (1998-99) Om handlingsplan for funksjonshemma 1998-2001).

Spesialpedagogisk hjelp i barnehage

Barn i førskolealderen med nedsatt funksjonsevne har rett til å få spesialpedagogisk hjelp. Hjelpetiltakene kan knyttes til barnehager og skoler eller organiseres som egne tiltak. De kan også gis til foreldre i form av rådgiving og annet. Hjelpen kan gis av ansatte i pedagogisk -psykologisk tjeneste (PPT) eller av fagfolk fra en annen sakkyndig instans (Opplæringsloven 1998: § 5-7).

Prinsippet om tilpasset opplæring i skolen

Tilpasset opplæring innebærer at den enkelte skole og lærer har ansvaret for å tilpasse opplæringen til den enkelte elevs evner og forutsetninger for læring (Opplæringsloven 1998: § 1-2 og 5).

Prinsippet om spesialundervisning

Elever med behov for tilrettelegging utover den differensierte og individualiserte tilpasningen i vanlig undervisning, har rett til å få spesialundervisning i grunnskolen og videregående skole (Opplæringsloven 1998: § 1-3 og 5-1). Vedtak om å få spesialundervisning er basert på en sakkyndig vurdering fra PPT (Opplæringsloven 1998: § 5-6). Spesialpedagogen utfører arbeidet i forhold til den individuelle opplæringsplanen som lages i fellesskap med spesialpedagog, lærere og foreldre (Opplæringsloven 1999: § 5-5). SFO plikter også å gi barn med nedsatt funksjonsevne gode utviklingsvilkår.

Hvor kan foreldre henvende seg?

Om foreldre har mistanke om at barnet har spesifikke språkvansker, bør en i første omgang ta dette opp med fagpersonell i barnehagen eller på skolen, eventuelt med personell på helsestasjonen om barnet ikke går i barnehage. Barnehagen eller skolen vil da kunne gjennomføre en systematisk observasjon og kartlegging av barnets språklige ferdigheter og henvise det videre til PPT om det er behov for dette. Foreldrene kan også selv ta direkte kontakt med PPT dersom de ønsker dette.

Viktige nettsteder:

  • Dysleksi Norge - Foreldreforeningen for barn med språkvansker arbeider aktivt i forhold til brukernes behov og interesser
  • Statped - Bredtvedt kompetansesenter yter tjenester til mennesker med store og sammensatte språk-, tale- og stemmevansker, samt til mennesker med lese og skrivevansker
  • Norges handikapforbund vil hjelpe deg å bruke dine rettigheter - Norges handikapforbund har lang erfaring med å hjelpe familier og har god oversikt over hvilke rettigheter for funksjonshemmede som er nedfelt i lover og forskrifter