Hopp til innhold
Close

Get alerts of updates about «Publications from UngKul»

How often would you like to receive alerts from fhi.no? (This affects all your alerts)
Do you also want alerts about:

The email address you register will only be used to send you these alerts. You can cancel your alerts and delete your email address at any time by following the link in the alerts you receive.
Read more about the privacy policy for fhi.no

You have subscribed to alerts about:

 • Publications from UngKul

Oops, something went wrong...

... contact nettredaksjon@fhi.no.

... reload the page and try again-

Article

Publications from UngKul

Published

Illustrasjon over publikasjoner
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com


Reports

 • Oppedal, B. og Guribye, E. (2011). Norsk og tamilsk. Livskvalitet og sosial integrasjon i flerkulturelle oppvekstmiljøer. Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • Oppedal, B. m.fl. (2011). Etter bosettingen: Psykisk helse, mestring og sosial integrasjon blant ungdom som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere. FHI- Rapport 2011:8.
 • Oppedal, B., Seglem, K.B., og Jensen, L. (2009). Avhengig og selvstendig. Enslige mindreåriges stemmer i tall og tale. FHI- Rapport 2009:11
 • Oppedal, B. m.fl.(2008). Psykososial tilpasning og psykiske problemer blant barn i innvandrerfamilier. FHI - Rapport 2008:14.
 • Oppedal B., Jensen L. og K. Seglem (2008). Når hverdagen normaliseres: Psykisk helse og sosiale relasjoner blant unge flyktninger som kom til Norge uten foreldrene sine. UngKul rapport nr.1, Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

Articles and scientific publications

 • Alves, D. E., Røysamb, E., Oppedal, B., & Zachrisson, H. D. (2011). Emotional problems in preadolescents in Norway: the role of gender, ethnic minority status, and home- and school-related hassles. European Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 5:37.
 • Dalhaug, K. C., Oppedal, B., & Røysamb, E. (2010).The role of sociocultural context for culture competence and depressive symptoms among ethnic minority youths in junior high school. European Journal of Developmental Psychology
 • Guribye, E. (2011). "No God and no Norway": collective resource loss among members of Tamil NGO's in Norway during and after the last phase of the civil war in Sri Lanka. International Journal of Mental Health Systems, 5:18.
 • Guribye, E. (2010). Sacrifice as Coping: A Case Study of the Cultural-Political Framing of Traumatic Experiences among Eelam Tamils in Norway. Journal of refugee studies, March 2011.
 • Guribye, E. & Sam, D.L. (2008). Beyond Culture: A Review of Studies on Refugees and Mental Health Services in Norway. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, 9 (1), s. 81–100
 • Guribye, E., Sandal, G. M. og Oppedal, B. (2011). Communal proactive coping strategies among Tamil refugees in Norway: A case study in a naturalistic setting. International Journal of Mental Health Systems 2011, 5:9.
 • Oppedal, B. (2006). Acculturation development In D.L. Sam & J.W. Berry (eds). Handbook of acculturation psychology Cambridge: Cambridge University Press, pp97-112
 • Oppedal, B. (2007). Psychosocial profiles as mediators of variation in internalizing problems among young immigrants with origin in countries of war and internal conflicts. European Journal of Developmental Psychology, 5, 210-234
 • Oppedal, B. (2007). Psykososial tilpasning og psykisk helse blant ungdom med innvandrerbakgrunn i Norge. I: Respek't: minoritetsungdom og psykisk helse. Oslo: Voksne for Barn 2007 ISBN 82-92488-11-1. s. 8-19. FHI
 • Oppedal, B. & Idsoe, T. (2012). Conduct problems and depression among unaccompanied refugees. The effect of pre-migration trauma and acculturation. Anales de Psicología, 28, 683 - 694
 • Seglem, K. B., Oppedal, B., & Raeder, S. (2011). Predictors of depressive symptoms among resettled unaccompanied refugee minors. Scandinavian Journal of Psychology, 52(5), 457-464.
 • Oppedal, B., Røysamb, E.: (2004) “Mental health, life stress, and social support among young Norwegian adolescents with immigrant and host national background”. Scandinavian Journal of Psychology.45, 131-144
 • Oppedal, B., Røysamb, E., Sam, D.L. (2004). The effect of acculturation and social support on change in mental health among young immigrants. International Journal of Behavioral Development, 28, 481-494
 • Oppedal, B., Røysamb, E., Heyerdahl, S. (2005).Ethnic group, acculturation, and psychiatric problems in young immigrants. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 46, 646-660
 • Oppedal, B.& Røysamb, E. (2007). Young Muslim immigrants in Norway: An epidemiological study of their psychosocial adaptation and internalizing problems. Applied Developmental Science 2007; Volum11 (3) s. 112-125. FHI
 • Seglem, K. B., Oppedal, B., & Raeder, S. (2011). Predictors of depressive symptoms among resettled unaccompanied refugee minors. Scandinavian Journal of Psychology, 52(5), 457-464.
 • Seglem, K. B., Oppedal, B., & Raeder, S. (2011). Predictors of depressive symptoms among resettled unaccompanied refugee minors. Scandinavian Journal of Psychology, 52(5), 457-464.

Doctoral theses

 • Guribye, E. (2009). Refugees and mental health interventions. Doctoral dissertation University of Bergen, Norway.
 • Seglem, K. B. (2012). Predictors of psychological adjustment among young 
  unaccompanied refugees after resettlement - A population-based study. Doctoral dissertation, University of Oslo, Norway.
 • Zachrisson, H. D. (2009). Attachment in middle and late childhood: measurement validation and relation to mental health problems. Unipub forlag 2009. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo (No.167). FHI

Master's theses

 • Adubofour, Millicent (2010). The relationship between perceived ethnic discrimination and ethnic identity exploration as mediated by ethnic identity crisis. Masteroppgave i psykologi, Universitetet i Tromsø.
 • Borge, N. (2009). Mestring og sosialt nettverk. Betydningen av nettverk i enslige mindreåriges flyktningers hverdag etter bosetting. Masteroppgave, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Telemark
 • Bragason, H. (2008). Etter flukten. En kvalitativ studie av hvordan enslige mindreårige asylsøkerjenter mestrer hverdagen sin i Norge. Masteroppgave i psykologi, Universitetet i Oslo
 • Brendalsmo, H. S. og Solhaug, G. S. (2007). Mental health in immigrant adolescents. An exploratory study of culture competence as a moderator in the relationship between daily hassles and depression. Hovedoppgave, profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Bergen
 • Bruce, H. Ø. (2012). “Og jeg har jo klart videregående skole. Det er det verste”. Bo og omsorgssituasjoner og nettverks betydning for at enslige flyktningungdommer fullfører videregående skole. Masteroppgave i helse- og sosialfaglig arbeid, Høyskolen på Lillehammer.
 • Christoffersen, M. (2007). But if you tell somebody, the hurt disappears. A qualitative study of how unaccompanied refugee minors cope with their problems during adaptation in Norway. Masteroppgave i psykologi ved Universitetet i Oslo
 • Dos Santos, A. (2010).Opplevelsen av sosial støtte og dens betydning for faglig mestring og skoletrivsel hos elever i flerkulturelle skoler. En spørreskjemastudie av elever med ulik etnisk bakgrunn. Masteroppgave i pedagogikk ved Norsk Lærerakademi
 • Helland, T. (2009). Hvem skal være der for meg? Beretninger om ensomhet blant unge som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere. Masteroppgave, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
 • Haukeland, Y. og Huth, M. (2011). ”Hvem skal jeg være- her?”. En kvalitativ studie av identitetsintervjuer med unge, alenekommende flyktninger bosatt i Norge. Hovedoppgave, profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo.
 • Håkansson, C. og Lundbo, L. (2007). Betydningen av skolens etniske sammensetning for akkulturasjon og psykisk helse hos minoritetsungdom. Hovedoppgave, Profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo
 • Jacobsen, B.(2008). Betydningen av sosial støtte for psykisk helse. En spørreskjemastudie av barn med ulik etnisk bakgrunn. Hovedoppgave i psykologi, Universitetet i Oslo
 • Kierulf, I. (2012). Kulturell kompetanse og tilhørighet blant alene-kommende unge flyktninger i Norge. Hovedoppgave, profesjonsstudiet i psykologi, Universitetet i Oslo.
 • Neegaard, M. (2008). Hva kan forklare forskjeller i mestring? En kvantitativ studie av mestringsforventning blant innvandrere, etterkommere og majoritetsungdom. Masteroppgave i sosiologi, Universitetet i Oslo
 • Nyheim, Winnie C. (2012) Opplevd diskriminering og emosjonelle plager. En kvantitativ studie blant barn med innvandrerbakgrunn. Masteroppgave i psykologi, Universitetet i Oslo.
 • Røste, C. (2010). ”Mitt skip er lastet med..” En studie om stressbelastninger og aggresjon blant enslige mindreårige flyktninger etter bosetting. Masteroppgave, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
 • Seglem, K. B. (2007). Interpersonal risks, resources and depression symptoms among resettled unaccompanied minor refugees. Masteroppgave i psykologi ved Universitetet i Oslo
 • Spaun, H. (2007): Reconstructing social networks. The Importance of friends and family in the acculturation of unaccompanied minors. Masteroppgave i psykologi ved Universitetet i Oslo
 • Stein, A. L. T. (2008). "Jeg må satse på livet mitt". En kvalitativ undersøkelse om mestring blant bosatte afghanske enslige mindreårige flyktninger. Masteroppgave i psykologi, Universitetet i Oslo
 • Søderholm, I. (2007). Mindreårige enslige asylsøkere - Har akkulturasjonsbelastninger betydning for utvikling av depresjonssymptomer? Hovedoppgave, profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Tromsø

Skip to content on this page