Hopp til innhold

Get alerts of updates about «Support in implementing local user surveys – day surgery centres»

How often would you like to receive alerts from fhi.no? (This affects all your alerts)
Do you also want alerts about:

The email address you register will only be used to send you these alerts. You can cancel your alerts and delete your email address at any time by following the link in the alerts you receive.
Read more about the privacy policy for fhi.no

You have subscribed to alerts about:

  • Support in implementing local user surveys – day surgery centres

Report

Support in implementing local user surveys – day surgery centres

Published Updated

A method for conducting patient experience surveys.

A method for conducting patient experience surveys.


About this publication

  • Year: 2010
  • Authors Olaf Holmboe, Gøril Groven, Sjetne IS, Bjertnæs ØA.
  • ISBN (digital): 978-82-8121-348-7

Key message

Bakgrunn og formål

Det gjøres mange lokale brukerundersøkelser i det norske helsevesenet. De varierer i metodisk tilnærming og i kvalitet og kan i liten grad brukes til sammenlikninger mellom ulike enheter. Kunnskapssenteret fikk høsten 2006 en bestilling fra daværende Helse Øst RHF om støtte til instrumentutvikling for lokale brukerundersøkelser. Kunnskapssenteret konkretiserte denne bestillingen til å utvikle et opplegg for å måle pasienters erfaringer med dagkirurgiske sentre. Dette innebar at vi skulle utvikle spørreskjema og prosedyrer for innsamling, registrering og analyser av data. Det var også et mål å kartlegge problemstillinger som dukket opp underveis, og bruke denne informasjonen til å utvikle hjelpemidler for andre som ønsker å gjennomføre liknende undersøkelser.

Metode

Kunnskapssenteret samarbeidet med dagkirurgiske sentre ved Akershus universitetssykehus, Ullevål universitetssykehus og Haraldsplass diakonale sykehus om utvikling av spørreskjema og dataregistreringsverktøy. Sykehusene sto selv for innsamling og analyse av egne data. Undersøkelsen ble gjennomført postalt ca fem uker etter at pasientene hadde vært ved det dagkirurgiske senteret. Kunnskapssenteret fikk data fra alle tre sentrene og gjorde analyser på det samlede materialet.

Resultat

I alt svarte 56 prosent av deltakerne på spørreskjemaet. Vi analyserte erfaringsspørsmålene og fant to faktorer med klart innhold og god reliabilitet: faglig dyktighet og informasjon.  Erfaringene underveis ga nyttig informasjon til å sette opp en sjekkliste for lokale undersøkelser. Analyseverktøyet vi utviklet, var for rigid til å kunne gjøre lokale tilpasninger. Det kunne derfor ikke benyttes som et generelt verktøy for denne typen undersøkelser. Vi viser imidlertid til et gratisprogram som kan lastes ned fra nettet, og som muligens kan være til større hjelp ved lokale undersøkelser.

Konklusjon

Kunnskapssenteret har utviklet et spørreskjema for å måle pasienters erfaringer med dagkirurgisk senter. Dette skjemaet har gode psykometriske egenskaper. Vi har også utviklet en veileder til bruk ved lokale undersøkelser og foreslår et dataregistreringsverktøy som kan benyttes til lokale undersøkelser.

 

Summary