Hopp til innhold

Selected items added to basket

Go to basket

Event

CeFH lunch seminar: Perinatal health among siblings born after ART - a study from CoNARTaS


Presentation by Kjersti Westvik-Johari, St Olavs Hospital and NTNU


About the CeFH lunch seminars

Our lunch seminars are informal research seminars that are held normally every Friday. Both researchers at the Centre and researchers from all over the world present interesting topics in fertility and health. The presentations include new research ideas, projects, results and methods as well as possible collaborative projects.

Although primarily aimed at researchers at the Centre, the seminars are also open to other researchers at the Norwegian Institute of Public Health.

Please contact Fredrik Swift if you have questions about the seminar or if you would like to give a presentation

Have you found an error?

11. Oct 2019 - 11:00-12:00 | Seminar
Marcus Thranes gate 2, meeting room 201, 2nd floor

Bakgrunn: 

Nedfrysing og opptining av embryo er nå standardbehandling ved overtallige embryo etter fertilitetsbehandling. Studier tyder på at barn født etter slike fryseforsøk har høyere fødselsvekt og høyere andel LGA, mens barn fra ferskforsøk har lavere fødselsvekt og høyere andel SGA. Det har vært usikkert om disse forskjellene skyldes behandlingen eller faktorer hos foreldrene.

Vi studerte om fertilitetsbehandling påvirker fostervekst ved å sammenligne fødselsvekt mellom søsken født etter ferskforsøk, fryseforsøk og spontane svangerskap.

Metode: 

Prospektiv kohortstudie med landsdekkende registerdata fra Norge, Sverige og Danmark i perioden 1988-2015. Blant 96885 barn født etter fertilitetsbehandling og 4414760 barn født etter spontan befruktning, sammenlignet vi fødselsvekt i 27178 søskenflokker med ulike befruktningsmetoder i lineære og logistiske flernivåmodeller.

Resultater:

Barn født etter fryseforsøk veide 73 gram mer enn sine spontant unnfangede søsken (95% konfidensintervall [KI] 59-87 gram) og 128 gram mer enn søsken fra ferskforsøk (95% KI 115-143). De hadde også høyere risiko for LGA (odds ratio [OR] 1,8, 95% KI 1,4-2,2), men uendret risiko for SGA (OR 0,9, 95% KI 0,7-1,1). Barn født etter ferskforsøk hadde høyere risiko for SGA (OR 1,3, 95% KI 1,1-1,5) sammenliknet med spontant unnfangede søsken.

Konklusjon:

Barn født etter fryseforsøk har høyere fødselsvekt og økt risiko for LGA sammenlignet med søsken født etter både spontan befruktning og ferskforsøk. Etter ferskforsøk er risikoen for SGA høyere sammenlignet med søsken født etter både spontan befruktning og fryseforsøk.  

Dette tyder på at fostervekst etter fertilitetsbehandling ikke utelukkende påvirkes av det subfertile parets helse, men at også behandlingen har betydning.