Hopp til innhold

Get alerts of updates about «CeFH lunch seminar: Perinatal health among siblings born after ART - a study from CoNARTaS»

How often would you like to receive alerts from fhi.no? (This affects all your alerts)
Do you also want alerts about:

The email address you register will only be used to send you these alerts. You can cancel your alerts and delete your email address at any time by following the link in the alerts you receive.
Read more about the privacy policy for fhi.no

You have subscribed to alerts about:

  • CeFH lunch seminar: Perinatal health among siblings born after ART - a study from CoNARTaS

Event

CeFH lunch seminar: Perinatal health among siblings born after ART - a study from CoNARTaS

Presentation by Kjersti Westvik-Johari, St Olavs Hospital and NTNU

Presentation by Kjersti Westvik-Johari, St Olavs Hospital and NTNU


11. Oct | 2019

11:00-12:00
Seminar
Marcus Thranes gate 2, meeting room 201, 2nd floor

Bakgrunn: 

Nedfrysing og opptining av embryo er nå standardbehandling ved overtallige embryo etter fertilitetsbehandling. Studier tyder på at barn født etter slike fryseforsøk har høyere fødselsvekt og høyere andel LGA, mens barn fra ferskforsøk har lavere fødselsvekt og høyere andel SGA. Det har vært usikkert om disse forskjellene skyldes behandlingen eller faktorer hos foreldrene.

Vi studerte om fertilitetsbehandling påvirker fostervekst ved å sammenligne fødselsvekt mellom søsken født etter ferskforsøk, fryseforsøk og spontane svangerskap.

Metode: 

Prospektiv kohortstudie med landsdekkende registerdata fra Norge, Sverige og Danmark i perioden 1988-2015. Blant 96885 barn født etter fertilitetsbehandling og 4414760 barn født etter spontan befruktning, sammenlignet vi fødselsvekt i 27178 søskenflokker med ulike befruktningsmetoder i lineære og logistiske flernivåmodeller.

Resultater:

Barn født etter fryseforsøk veide 73 gram mer enn sine spontant unnfangede søsken (95% konfidensintervall [KI] 59-87 gram) og 128 gram mer enn søsken fra ferskforsøk (95% KI 115-143). De hadde også høyere risiko for LGA (odds ratio [OR] 1,8, 95% KI 1,4-2,2), men uendret risiko for SGA (OR 0,9, 95% KI 0,7-1,1). Barn født etter ferskforsøk hadde høyere risiko for SGA (OR 1,3, 95% KI 1,1-1,5) sammenliknet med spontant unnfangede søsken.

Konklusjon:

Barn født etter fryseforsøk har høyere fødselsvekt og økt risiko for LGA sammenlignet med søsken født etter både spontan befruktning og ferskforsøk. Etter ferskforsøk er risikoen for SGA høyere sammenlignet med søsken født etter både spontan befruktning og fryseforsøk.  

Dette tyder på at fostervekst etter fertilitetsbehandling ikke utelukkende påvirkes av det subfertile parets helse, men at også behandlingen har betydning.