Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Sosial ulikhet og covid-19»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Sosial ulikhet og covid-19

Artikkel

Sosial ulikhet og covid-19

Denne fagsatsingen gir kunnskap om betydningen av sosial ulikhet for smitte, sykdom og død av covid-19 i Norge.

Denne fagsatsingen gir kunnskap om betydningen av sosial ulikhet for smitte, sykdom og død av covid-19 i Norge.


Den sosiale fordelingen av smitte, sykdom og død forårsaket av covid-19 er viktig for forståelsen av pandemien og for lokale og sentrale myndigheters håndtering av utbrudd og vaksinasjon. Detaljerte analyser som avdekker hvorvidt covid-19 rammer noen sosioøkonomiske grupper hardere enn andre, kan bidra til å identifisere viktige målgrupper for tiltak, både i og utenfor helsetjenesten. Kunnskap om betydningen av sosioøkonomiske forhold kan også gjøre det mulig å skreddersy tiltak i håndteringen av pandemien.

En del vet vi allerede. Det er rimelig å anta at lavinntektsgrupper er noe overrepresentert blant de covid-19-smittede også i Norge. Imidlertid vet vi lite om hvilke sosioøkonomiske grupper som er under- eller overrepresentert med bekreftet smitte i Norge. På grunn av forskjeller mellom land i smitteutbredelse, etnisk sammensetning, økonomiske ulikheter, arbeidsvilkår og velferdsstatens innretning, trenger vi analyser basert på norske forhold og data.

Om fagsatsingen

Fagsatsingen har som mål å produsere kunnskap om betydningen av sosial ulikhet for smitte, sykdom og død av covid-19 i Norge.

Ved bruk av registerdata vil vi kartlegge hvilke sosioøkonomiske grupper som er under- eller overrepresentert med bekreftet SARS-CoV-2 smitte, innleggelse og død i Norge. Vi skal undersøke betydningen av kjønn, alder, landbakgrunn, bosted, økonomisk situasjon, inntekt, utdanningsbakgrunn, yrke og yrkesdeltakelse. Fagsatsingen vil gjøre flere operative, deskriptive analyser basert på data som er tilgjengelige i dag.

Innenfor fagsatsningen vil vi også følge forskningen på dette feltet internasjonalt og vurdere i hvilken grad funnene er relevante for Norge.

Satsingen vil jevnlig levere faktaark og presentasjoner som kan brukes som grunnlag i beslutningsorganer, og for å gi kommuneleger informasjon om sårbare grupper som er spesielt utsatt i deres kommuner. Vi vil også publisere viktige funn i rapporter og vitenskapelige artikler.

Datakilder

Den primære datakilden for fagsatsingen vil være Beredskapsregisteret for covid-19 (Beredt C19), som får inn daglige data fra NPR, MSIS og NiPAR. Dette registeret er nylig supplert med informasjon om sysselsetting, arbeidssted og yrke fra arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) som inkluderer yrkesinformasjon. Videre får registeret bostedskommune og fødeland på alle innbyggere, og etter hvert vil det også komme inn informasjon om testaktivitet, vaksinering og allmennlegekontakt. Det er forventet at sosioøkonomiske individdata kan innlemmes i registeret fra nyttår.

Fagsatsingen vil også samarbeide med andre prosjekter ved instituttet der det er naturlig, særlig knyttet til korona og medisinske risikogrupper. Disse prosjektene arbeider med å sette opp mer spissede datakilder  som, KoronaPreg og KoronaReg, og når disse er tilgjengelige vil også de bli benyttet for å svare på noen av problemstillinger angitt her.

Har du spørsmål?

Kontakt Thor Indseth