Hopp til innhold

Prosjekt

Analyse av biomarkører i blodprøver fra deltagere i ABC-studien - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Studien skal identifisere miljømessige faktorer for å finne ut hva som kan forårsake autismespekterforstyrrelser.


Sammendrag

Søknaden gjelder en delstudie under ABC –studien som igjen er et delprosjekt i MoBa –undersøkelsen. Studien skal gjennomføres av Nasjonalt folkehelseinstitutt i samarbeid med Colombia University i New York for å identifisere miljømessige faktorer gjennom mikrobielle analyser, proteomics- analyser samt RNA –profilering for å finne ut hva som kan forårsake autismespekterforstyrrelser (ASD). Det skal overføres biologiske prøver fra ABC for ca 700 barn og MoBa kotrollgruppe på ca 700 barn samt foreldrene til alle barna fra forkningsbiobanken til Colombia University. Resultatene kan være retningsgivende for diagnostikk og eventuelt fremtidig behandling. Data som utleveres er avidentifiserte og forskerne som utfører analysene har ikke tilgang på koblingsnøkkelen. Etter hva som er oppgitt, faller prosjektet innunder formålet med biobanken og det foreligger samtykke, også til å overføre data og herunder prøver, til Columbia University. Det er oppgitt at det er usikkert hvilket antall som vil omfattes siden datainnsamling er pågående (punkt 2 c), mens det under punkt 4 b opplyses at det er ingen ny datainnsamling i denne studien. Det kan synes som om det fortsatt samles inn data i ABC -studien og de data som samles inn vil bli benyttet i forskningen her. Avdeling for prosjektstøtte og -økonomi ved folkehelseinstituttet tilrår at prosjektet godkjennes med hjemmel i helseforskningsloven § 29, men forutsetter at forskningsdeltagerne informeres om prosjektet via nyhetsbrev og nettsidene.

 

.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet