Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Råd om behandling av ny influensa A(H1N1) med oseltamivir

Publisert Oppdatert


Antivirale legemidler kan ved riktig bruk bidra til å forebygge, forkorte varigheten og lindre influensa forårsaket av det nye influensaviruset A(H1N1). Folkehelseinstituttet gir her slik veiledning og råd om bruk av antiviralia. Forebyggende behandling etter eksponering av smitte er ikke nødvendig til personer som er vaksinerte mot pandemisk influensa.


Nytte av antiviral behandling av influensa

Det finnes i dag ingen kliniske studier på effekt av antivirale legemidler mot ny influensa A(H1N1). Fordi neuraminidasehemmerne (oseltamivir og zanamivir) virker mot sentrale prosesser i virusets syklus, regner man imidlertid med at de kan være effektive også mot andre virus enn de vanlige H1- og H3-influensavirusstammene.

Når behandling iverksettes innen 48 timer etter symptomstart med feber og frysninger kan sykdomsvarighet gjennomsnittlig reduseres med 1-2 dager. Behandling som startes innen 12 timer etter feberstart, forkorter sykdommen med ca. 3 dager.

Erfaring fra andre land viser at pasienter som har utviklet alvorlig sykdomsforløp har effekt av Tamiflu selv når dette gis sent i sykdomsforløpet.

Ifølge en oversiktsartikkel, viser studier over profylaktisk effekt av oseltamivir en gjennomsnittlig beskyttende effekt på 61 % (ved 75 mg/dose) og 73 % (ved 150 mg/dose). Ved forebygging etter smitte er det rapportert en gjennomsnittlig beskyttende effekt på 59 % for husholdskontakter og 68-89 % for andre kontakter av indekskasus. Studier over forebyggende bruk av zanamivir (10 mg/dag) viste en gjennomsnittlig beskyttende effekt på 62 % (4). Ved forebyggende bruk beskytter de antivirale legemidlene bare så lenge medisineringen varer.

Resistens

Alle virus testet for resistens hos norske tilfeller er sensitive for oseltamivir og zanamivir. På verdensbasis er det meldt en håndfull tilfeller av oseltamivirresistent nytt A(H1N1)-virus. I vintersesongen 2007-8 var en stor andel av de vanlige sesonginfluensavirusene av typen A(H1N1) resistente mot oseltamivir. Dette var en uvanlig hendelse. Det er ikke mulig å forutse om svineinfluensaviruset A(H1N1) vil utvikle resistens mot oseltamivir eller zanamivir over tid.

Resept, utlevering og refusjon

Antivirale legemidler etter indikasjonene nedenfor skrives vanligvis ut på vanlig hvit resept, men fra og med 5. november 2009 har helsemyndighetene bestemt at antivirale legemidler mot pandemisk influensa kan kjøpes på landets apotek. Man må fylle ut et skjema og apotekenes farmasøyter fyller ut resepten og ekspederer kunden. Pasienten må betale en egenandel på til sammen 70 kroner for en behandlingskur.

1. Råd om behandling

De fleste som blir syke har milde til moderate symptomer med feber, tørrhoste, muskelsmerter, sår hals og snue. Noen har også hodepine, kvalme og magesmerter/ diare. Andelen syke eldre >65 har vært lav.

Indikasjoner

Det er viktig å tilby behandling til pasienter med alvorlig sykdom og pasienter som tilhører risikogruppene for komplikasjoner. Ved tegn på alvorlig sykdom bør behandling med Tamiflu forsøkes selv om det har gått mer enn 48 timer fra symptomstart.

Dosering av oseltamivir

Fra Felleskatalogen: ”Behandlingen bør initieres så snart som mulig i løpet av de 2 første dagene etter at symptomer på influensa er påvist. Desto tidligere behandlingen igangsettes, jo bedre vil effekten være: Voksne og ungdom (13-17 år): 75 mg 2 ganger daglig i 5 dager. Barn: 1-12 år: Anbefalt dose, tas i 5 dager: Kroppsvekt ≤15 kg: 30 mg 2 ganger daglig. Kroppsvekt >15 kg-23 kg: 45 mg 2 ganger daglig. Kroppsvekt >23 kg-40 kg: 60 mg 2 ganger daglig. Kroppsvekt >40 kg: 75 mg 2 ganger daglig.”

Angående behandling av barn under 1 år, samt oppskrift på mikstur, se lenke under. 

  • Influensapandemi og bruk av antivirale midler - anbefalinger fra Statens legemiddelverk

2. Råd om forebyggende behandling med antivirale midler  

Formålet er å hindre at man blir syk av influensa. Rådene kan endre seg etter hvert som vi får mer kunnskap.

Indikasjon

Per i dag anbefaler vi forebyggende behandling av følgende personer:

Uvaksinerte personer som er hustandsmedlemmer og tilsvarende nærkontakt av en person med ny influensa A(H1N1), og som har økt risiko for komplikasjoner dersom de blir syke. 

Dosering av oseltamivir

Fra Felleskatalogen: ”Behandlingen bør initieres så snart som mulig innen 2 dager etter smitteeksponering. Voksne og ungdom (13-17 år): 75 mg 1 gang daglig i minst 10 dager etter nærkontakt med et smittet individ. Barn: 1-12 år: Anbefalt dose, tas i 10 dager: Kroppsvekt ≤15 kg: 30 mg 1 gang daglig. Kroppsvekt >15 kg-23 kg: 45 mg 1 gang daglig. Kroppsvekt >23 kg-40 kg: 60 mg 1 gang daglig. Kroppsvekt >40 kg: 75 mg 1 gang daglig.”

Behandlingen stoppes dersom det mulige tilfellet man er husstandsmedlem til, blir avsannet.

3. Særlig om behandling og forebyggende behandling med antivirale midler av helsepersonell

Uvaksinert helsepersonell som skal undersøke, pleie, behandle eller på annen måte være i kontakt med pasienter med mistenkt eller påvist ny influensa A (H1N1), beskyttes ved bruk av hansker, beskyttelsesfrakk og ansiktsvern (se egne anbefalinger).

Forebyggende behandling bør vurderes for uvaksinerte helsearbeidere som ikke har benyttet anbefalt beskyttelsesutstyr i kontakt med influensasyk pasient. Grad av eksponering tas med i vurderingen.

Legen må ha lav terskel for å starte behandling av helsepersonell som får symptomer på influensa etter eksponering for pasienter med ny influensa A(H1N1). Dette gjelder uavhengig av vaksinestatus.

4. Ikke anbefalt forskrivning

I dagens situasjon anbefales at man ikke forskriver antivirale legemidler til følgende bruk: 

  • Hjemmelagring, hamstring. 
  • Vente og se-resept.
  • Beredskapspakke under reiser (Bortsett fra til personer som tilhører risikogruppene for komplikasjoner. Vurderingen av den enkeltes risiko bør gjøres av behandlende lege. Det må gis god informasjon om eventuell  bruk). 
  • Profylakse til vedvarende eksponert helsepersonell. 
  • Lager hos bedrifter (bortsett fra skip og oljeinstallasjoner).
  • Forebyggende behandling utover det som er nevnt i punkt 2 og 3 over.