Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Prøvetaking og laboratoriediagnostikk ved mistanke om nytt influensavirus A(H1N1)

Publisert Oppdatert


Folkehelseinstituttet gir råd om prøvetaking og laboratoriediagnostikk ved mistanke om human influensainfeksjon med det nye A(H1N1).


 • Relaterte saker


Målgruppe: Helsepersonell og laboratorier

 • Aktuelle pasienter
 • Aktuelle prøvematerialer
 • Forsendelse
 • Hvilke laboratorier kan påvise og identifisere det nye viruset?
 • Aktuelle metoder

Når skal det tas prøve til diagnostikk av influensa A(H1N1)?

Det er nå ikke lenger nødvendig med laboratoriebekreftelse av alle mistenkte tilfeller av ny influensa A(H1N1). Folkehelseinstituttet har utarbeidet en veiledning til hjelp for leger som skal velge ut hvilke pasienter som bør utredes for smitte av ny influensa A(H1N1):   

For råd om mikrobiologisk utredning bør lege eller sykehus kontakte sitt vanlige laboratorium:

 • Laboratoriet er nærmeste kilde til råd og materiell for prøvetaking. Leger som trenger prøvetakingsutstyr bør kontakte sitt lokale laboratorium for å få riktig utstyr og råd om forsendelse
 • En rekke av landets mikrobiologiske laboratorier (liste nedenfor) tilbyr nå diagnostisk testing som kan identifisere det nye A(H1N1) influensaviruset. Det er nå (fra 15. juni) først og fremst disse laboratoriene som tar imot prøver for primærdiagnostikken.

Aktuelle prøvematerialer

Det bør tas rikelig med prøvemateriale slik at gjentatt testing blir mulig.

1) Luftveisprøve bør helst tas innen 4-5 dager etter symptomdebut, siden det er i denne perioden en har best sjanse til å finne virus i luftveiene. Enkelte personer, særlig barn, kan skille ut virus i 10 dager eller mer.

 • Prøve fra øvre luftveier:
  - Nasopharynx-pensel
  - Halspensel (pensel strøket over tonsiller, ganebuer, bakre svelgvegg)
  - Nasopharynxaspirat
  - Neseskylleprøve

Benytt beskyttelsesutstyr ved prøvetakingen (se under), og merk at det er større fare for aerosoldannelse ved aspiratprøver i motsetning til penselprøver. Ved nasopharynxprøve tatt med pensel er det viktig at penselen føres langs neseseptum så langt som mulig bakover mot nasopharynx og deretter roteres noen ganger. Halspensel bør strykes ganske kraftig og intenst over bakre ganebuer og svelgvegg.

En kombinasjon av nasopharynx- og halspensel i samme prøvebeholder med virustransportmedium kan brukes, men kun dersom det er håndterbart for det aktuelle laboratoriet. Kontakt det lokale laboratoriet for spørsmål om prøvetakingsutstyr.

 • Prøve fra nedre luftveier, ved klinisk indikasjon:
  - Bronchoalveolær skylling
  - Lungebiopsi
  - Post-mortem lunge- eller tracheavev

NB: Penselprøver er forbundet med mindre smitterisiko enn for eksempel nasopharynxaspirat pga aerosoldannelse i prøvetakingssituasjonen.

Helsepersonell som undersøker, behandler eller pleier pasienter med mulig influensa A(H1N1), følger basale smittevernrutiner og bruker personlig beskyttelsesutstyr. Folkehelseinstituttet har utarbeidet råd om beskyttelse av helsepersonell i forbindelse med nytt A(H1N1) - svineinfluensa.

Forsendelse

Spørsmål rundt prøvetaking, utstyr og forsendelse kan avklares med lokalt mikrobiologisk laboratorium.

Luftveisprøve tilblandes virustransportmedium og oppbevares og transporteres kjølig ved 4 °C (våt is eller kjøleblokk som ikke ligger direkte inntil prøve). Prøven merkes og pakkes forskriftsmessig. I praksis kan det være vanskelig for legekontorer og legevakter å få sendt prøver i nedkjølt tilstand. I slike tilfeller må prøven settes kjølig inntil forsendelsen starter. Selve transporten bør foregå så hurtig som mulig med vanlig transportmiddel til det lokale mikrobiologiske laboratoriet.

Dersom prøven ikke kan behandles innen 72 timer, bør den fryses ved -70 °C eller lavere. Unødvendig gjentatt frysing og tining bør unngås. Hvis forsendelse på tørris, ta ekstra forholdsregler så ikke selve prøvematerialet utsettes for CO2 som kan forårsake inaktivering av influensavirus.

Remisse med pasientopplysninger må tydelig påføres at det dreier seg om mistanke om det nye influensaviruset, samt relevante opplysninger om pasient og prøvematerialets natur. Remissen merkes tydelig med ”Nytt influensa A(H1N1)”.

Hvilke laboratorier kan identifisere det nye A(H1N1)-influensaviruset?

Luftveisprøve bør analyseres med tanke på influensa A og H1N1-influensa av ny type, men også med tanke på relevante differensialdiagnostiske agens. Såfremt tilstrekkelig prøvemateriale foreligger, bør begge disse spor forfølges. Prøve kan med fordel analyseres samtidig for influensa A og andre respiratoriske agens ved lokalt eller regionalt laboratorium som tilbyr slik diagnostikk.

Flere norske laboratorier har i løpet av sommeren 2009 etablert diagnostikk som kan påvise og identifisere det nye A(H1N1) influensaviruset i pasientprøver.

Prøver kan sendes til:


Sørlandet sykehus HF
Medisinsk serviceklinikk
Avdeling for medisinsk mikrobiologi,
Kristiansand


tlf 38 07 34 90 / 38 07 34 92
Mandag-fredag kl. 08.00-15.30
Lørdag kl. 10.00-14.00
e-post: mikro@sshf.no


St. Olavs Hospital,
Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Laboratoriemedisinsk klinikk,
Erling Skjalgssonsgate 1,
N-7006 Trondheim.


For informasjon om prøvetaking, forsendelse og testing, kontakt overlege Svein Arne Nordbø tlf 72 57 33 10 eller
overlege Andreas Christensen tlf 72 57 30 85 eller
vakthavende mikrobiolog tlf 959 79 497


Akershus Universitetssykehus
Genteknologisk seksjon eller Mikrobiologisk avdeling Laboratoriemedisinsk senter
1478 Lørensskog

 


For informasjon om prøvetakning, forsendelse og analyse kontakt Laboratoriemedisinsk senter (Genteknologisk seksjon eller Mikrobiologisk avdeling) ved
seksjonsleder Christine M Jonassen tlf 67 96 13 59 eller
overlege Martin Steinbakk tlf 67 96 94 13 eller
mikrobiologisk avdeling tlf 67 96 43 27


Oslo universitetssykehus, Ullevål HF
Mikrobiologisk avdeling
0407 Oslo

 


Prøver kan sendes uten forhåndsavtale.
Ved spørsmål knyttet til prøvetakning, forsendelse og analyse kontakt Molekylærdiagnostisk og virologisk seksjon tlf 22 11 88 45 mandag-fredag kl. 08.00-15.30 og lørdag kl. 08.00-14.30.
Bakteriologisk seksjon tlf 22 11 88 30 kan kontaktes søndag kl. 09.00-12.00


Stavanger Universitetssykehus HF
Avdeling For Medisinsk Mikrobiologi
Postboks 8100, 4068 Stavanger


Henvendelse ekspedisjonen:
Mandag-fredag kl. 08.00-15.30
tlf 51 51 88 00 / 01 / 02

 
Sykehuset i Vestfold
Mikrobiologisk laboratorium
Postadresse:
Postboks 2168, 3103 Tønsberg
Besøksadresse:
Halfdan Wilhelmsens allé 17, 3116 Tønsberg


Ved henvendelser/spørsmål kontakt
overlege Andreas Emmert telefon 33 34 27 38 eller
overlege Dagfinn Skaare 33 34 27 39 eller
assistentlege Øystein Haarklau Johansen 33 34 27 45
Ekspedisjon mikrobiologisk avdeling:
Mandag-lørdag: 08.00-15.00 tlf 33 34 27 45


Molde sjukehus
Laboratorium for medisinsk mikrobiologi,
Postadresse: 6407 Molde
Besøksadresse: Parkveien 84, Molde


Ekspedisjon Medisinsk mikrobiologi tlf 71 12 21 10
Mandag-fredag: kl. 08.00-16.30
Lørdag: kl. 07.30-15.00
Lege er på laboratoriet alle dager inkl. søndag og helligdager. Laboratoriets leger kan i øyeblikkelig hjelp-situasjoner kontaktes utenom arbeidstid via sykehusets sentralbord (71 12 20 00)


Rikshospitalet HF
Mikrobiologisk institutt
Sognsvannsvn. 20, 0027 Oslo

 

Kontakt:
Prof. Halvor Rollag
Overlege Ellen Holter 
tlf 23 07 11 00
faks 23 07 11 10


Haukeland universitetssykehus
Avd. for mikrobiologi og immunologi Postboks 1
5021 Bergen


Kontakt:
Gro Njølstad
Randi Monsen Nygaard
tlf 55 97 47 00
faks 55 97 46 89


Sykehuset Buskerud
Vestre Viken HF
Avdeling for mikrobiologi
3004 Drammen

Henvendelse ekspedisjonen
tlf 32 80 36 11
Mandag-fredag kl. 8.00 – 15.30

Sykehuset Asker og Bærum Laboratoriesenteret
Mikrobiologisk seksjon
Postadresse: Pb. 83
1309 Rud       
Fra 01.09.09 tilbys PCR undersøkelse for influensa A (H1N1).
For informasjon om prøvetaking, forsendelse og analyse kontakt overlege Annette Onken
tlf 67 80 98 46 eller mikrobiologisk seksjon
tlf 67 80 97 25, mandag-fredag kl. 07.30-15.30
Sykehuset Østfold , Fredrikstad
Mikrobiologisk avdeling
Boks 20
1603 Fredrikstad
Ved henvendelser/spørsmål kontakt
ekspedisjonen, mikrobiol. avd.
telf. 69 86 15 80
Mandag - Fredag  kl. 07.30 - 15.30
Lørdag                 kl. 07.30 - 13.00
Søn/Helligdag      kl. 10.00 - 12.00
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)
Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Besøksadresse: Plan 9, Fløy A, Breivika, Tromsø
Postadresse: UNN, Avd. for mikrobiologi og smittevern
Postboks 56
9038 Tromsø


Åpningstider
Mandag - Fredag kl. 08.00-16.00
Lørdag kl. 08.00 - 14.40
Telefoner:

 • 77 62 70 10
 • Vaktlege (24 timer): 905 92 896
 • Spørsmål om PCR ved luftveisinfeksjoner:
   77 62 70 23 / 24

Sykehuset Innlandet, Lillehammer
Laboratorium for medisinsk mikrobiologi

Postadresse: Anders Sandviksgate 17,
2609 Lillehammer

 

Henvendelser / spørsmål kontakt vakttelefonen:
91 24 02 94
Åpningstider: Mandag - fredag kl.8.00 - 15.30


Folkehelseinstituttet
Folkehelseinstituttet tar generelt ikke imot prøver for primærdiagnostisk testing, unntatt etter spesiell avtale:
Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Avdeling for virologi - Influensalaboratoriet
Postadresse: PB 4404 Nydalen, 0403 Oslo
Besøksadresse: Lovisenberggt. 8, 0456 Oslo

Innsending av prøver til Avdeling for virologi for primærdiagnostisk analyse må avtales på forhånd:
tlf 90208471. Prøvemottak er bemannet alle hverdager i tiden 08.00-15.00 og inntil videre på lørdager 09.00-12.00

Aktuelle metoder

RT-PCR
Revers transkripsjon-polymerasekjedereaksjon (RT-PCR)-påvisning av virus-RNA er den mest sensitive analyse for influensavirusinfeksjon. Slik RT-PCR som identifiserer det aktuelle nye A(H1N1)-influensaviruset er nå etablert på en rekke av landets mikrobiologiske laboratorier i tillegg til Folkehelseinstituttet.  

I tillegg til disse har enkelte andre laboratorier RT-PCR som kan påvise influensa A-virus generelt, inkludert det nye H1N1-influensaviruset. Men disse vil ikke kunne skille mellom det nye A(H1N1) –viruset og de andre influensa A-virusene som har vært vanlige til nå. Flere av disse laboratoriene tilbyr også PCR-diagnostikk for en rekke andre respiratoriske agens.

Virusdyrking
Dyrking av influensavirus er ikke lenger vanlig som primærdiagnostisk analyse, men det er viktig at prøver blir tatt på en måte som tillater virusdyrking som en referanseundersøkelse for kartlegging av virusets biologiske egenskaper (antiviral resistens, antigenisitet, m.m.) og for å kunne framskaffe virusstammer til vaksine. Enkelte prøvetakingsformater, f.eks. slike som er spesialtilpasset bakteriologisk analyse eller PCR (kullpensel, ESwab, prøvetakingsmedier som lyserer virus m.m.), vil i mange tilfeller være uegnet for virusdyrking.  

Hurtigtester
Hurtigtester skal ikke erstatte testing med mer sensitiv metode, men kan likevel ha en rolle i utredning av mulige tilfeller. Immunofluorescens-test og kommersielle hurtigtester kan brukes lokalt og gi et preliminært resultat meget hurtig. De er også egnet til å påvise influensavirus type A fra dyr, men sensitiviteten er vesentlig lavere enn RT-PCR og virusdyrking.
Slik påvisning av influensa A vil bidra til styrket mistanke, særlig innenfor influensasesongen. Negativt testresultat med slike metoder skal derimot ikke tolkes som en svekkelse av mistanken.

For påvisning av virus med immunfluorescenstest er det vesentlig at prøven inneholder infiserte celler, og for dette formål er nasopharynxaspirat eller neseskylleprøve generelt bedre egnet enn penselprøve.