Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Evaluering av pandemiplaner

Publisert Oppdatert


En artikkel i tidsskriftet The Lancet har gått gjennom beredskapsplanene til de fleste landene i Europa om influensapandemi. Den konkluderer med at engasjementet til de europeiske regjeringene er sterk og at beredskapen generelt er god. Artikkelen slår også fast at det er en del hull i beredskapen mange steder og at det er stor variasjon mellom landene. Dessverre gir evalueringen et misvisende bilde av den norske beredskapen fordi den baserer seg på den forrige versjonen av pandemiplanen i Norge.


Har du funnet en feil?

Artikkelen baserer seg på en større analyse utført ved London School of Hygiene & Tropical Medicine. Den norske pandemiberedskapen er vurdert basert på den engelske oversettelsen av vår plan fra 2003 og sett opp mot WHOs sjekkliste for influensapandemiberedskapsplanlegging. Undersøkelsen er utført med økonomisk støtte fra legemiddelprodusenten F. Hoffmann-La Roche som produserer antiinfluensamedikamentet Tamiflu ®.

Den norske beredskapen kommer ut omtrent midt på treet i evalueringen. Folkehelseinstituttet og Sosial- og helsedirektoratet har følgende kommentarer til evalueringen:

  • Evalueringen gir et sterkt misvisende bilde av den norske beredskapen fordi den baserer seg på den forrige pandemiplanen i Norge. Høsten 2005 ble det gjennomført en større revisjon av den norske pandemiplanen. Den reviderte planen ble lansert av statssekretær Rigmor Aasrud 16. februar 2006.
  • I revisjonen av den norske influensapandemiplanen ble blant annet WHOs globale influensapandemiplan og tilhørende sjekkliste var brukt for å finne mangler i planverket. Den nye planen dekker punktene i WHOs sjekkliste i mye høyere grad enn planen fra 2003. Vi har også tatt inn mye ny kunnskap og bruker WHOs nye faseinndeling i utviklingen frem mot en eventuell pandemi.
  • I arbeidet med revisjonen av planen utarbeidet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i 2005 på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet en kunnskapsgjennomgang vedrørende nytten av legemidlet Tamiflu® ved en influensapandemi. Norge høstet også verdifull erfaring fra den store europeiske pandemiøvelsen Common Ground i november 2005. Før, under og etter revisjonen av pandemiplanen har det også vært andre aktiviteter av betydning for den norske pandemiberedskapen.
  • Ekstern gjennomgang av vår pandemiberedskap og sammenlikning med andre land er nyttig. Bare lesing av pandemiplanen er imidlertid ikke nok. Norske myndigheter har derfor invitert EUs smittevernsenter (ECDC) til å gjøre en grundig evaluering av den norske beredskapen.
  • Fagetatene Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og Sosial- og helsedirektoratet vil sammen med Helse- og omsorgsdepartementet i mai delta på en europeisk planleggingskonferanse i Uppsala for ytterligere å trekke veksler på andre lands ekspertise og WHOs ekspertise.
  • Pandemiplanen er et dynamisk dokument og det foregår et kontinuerlig arbeid med å revidere den.