Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

arkiv - Melding og varsling om tilfeller av ny influensa A(H1N1)

Publisert Oppdatert


Folkehelseinstituttet overvåker utviklingen av pandemien med ny influensa A(H1N1) med flere systemer. Her er en oversikt over hva som skal meldes og varsles. Også større utbrudd av ny influensa skal meldes. Meldings- og varslingskriterier kan endres etter hvert som pandemien utvikler seg. Denne oppdateringen inneholder endring av kriterier for melding og varsling til Folkehelseinstituttet.


 • Relaterte saker


Har du funnet en feil?

Laboratoriebekreftede tilfeller - endrede kriterier for melding og varsling.

På bakgrunn av dagens situasjon med raskt økende spredning av pandemisk ny influensa og stor arbeidsbelastning for legekontorer og andre endres kriteriene for varsling til Folkehelseinstituttet.  Det innføres nå ulike kriterier for varsling for medisinsk -mikrobiologiske laboratorier og leger i og utenfor sykehus. Kriterier for varsling fra laboratoriene er uendret fra tidligere.  

Medisinsk- mikrobiologiske laboratorier

Kriterier for varsling er påvisning av ny influensavirus A(H1N1) med en av følgende laboratorietester: 

 • nukleinsyrepåvisning (PCR) av A (H1N1) eller A+
 • virusdyrkning

Kopi av positive prøvesvar for nytt influensavirus sendes til MSIS, Folkehelseinstituttet.  Det er ikke lenger nødvendig å sende MSIS -skjema til rekvirerende lege 

Leger i og utenfor sykehus

Utfylt MSIS -meldingsskjema sendes per post til MSIS, Folkehelseinstituttet med kopi til kommunelegen ved følgende tilfeller:

 • bekreftede tilfeller som er vaksinert med Pandemrix. Oppgi dato for vaksine
 • bekreftede tilfeller hvor det klinisk eller røntgenologisk foreligger en pneumoni
 • bekreftede tilfeller som innlegges i sykehus*

*gjelder leger utenfor sykehus. Sykehusene skal fortsatt varsle Smittevernvakta ved innleggelser i intensivavdelinger og ved dødsfall.  Øvrige innleggelser meldes summarisk på web. Dødsfall utenfor sykehus skal meldes av lege som konstaterer at en person med bekreftet eller mistenkt ny influensa er død som følge av sykdommen. 

MSIS -meldingsskjema kan fås ved det henvendelse tilmedisinsk mikrobiologiske laboratorier eller lastes ned fra Folkehelseinstituttets nettsider

Hjemmel for varslingen er IHR - forskriften §§ 6 og 12.

Fyll ut skjemaet så godt som mulig, særlig vedrørende antatt smittested og opplysninger om evt. dato for vaksinasjon.

Varsling av innleggelser på intensivavdeling og dødsfall

Innleggelser på intensivavdeling og dødsfall relatert til infeksjon med ny influensa A(H1N1) skal snarest varsles fra sykehuset til Smittevernvakten ved Folkehelseinstituttet på telefon 21 07 63 48 (døgnbemannet telefon). Også mistanke om influensarelaterte dødsfall skal varsles. Hjemmel: IHR-forskriften §§ 4, 6 og 12.

Tilleggsvarsling ved dødsfall

Dødsfall som kan være forårsaket av infeksjon med A(H1N1) kan medføre mye oppmerksomhet. Vær derfor forberedt på henvendelser fra kollegaer, andre institusjoner og fra media. I tillegg til den formelle varslingsplikten bør helseinstitusjonen ha rutiner for annen informasjonsutveksling. Noen momenter er:

 • Bestem hvem som skal ha ansvar for varsling og annen informasjon i institusjonen. Utpek en talsperson.
 • Bli enig om nødvendig informasjon innad i sykehuset til viktige aktører som ledelsen, informasjonsavdeling, smittevernpersonell, klinisk avdeling og evt. andre.
 • Informer pårørende og forbered dem på at det kan bli oppmerksomhet rundt dødsfallet. Bli enige med dem om hvilken informasjon som kan gis.
 • Overhold taushetsplikten.
 • Varsle Folkehelseinstituttet som beskrevet over.
 • Vurder hvilke andre aktører og institusjoner som kan ha nytte av å bli informert. Dette kan for eksempel være: Andre institusjoner hvor pasienten har vært til behandling, regionalt kompetansesenter for smittevern i helseregionen, fastlegen, kommunelegen i avdødes hjemkommune, fylkeslegen og Helsetilsynet.
 • Folkehelseinstituttet vil varsle Helsedirektoratet og evt. også Helsetilsynet og Helse- og omsorgsdepartementet om dødsfallet. Avtal evt. med Folkehelseinstituttet om en fordeling av hvem som kontakter hvem.

Registrering av inneliggende pasienter

Folkehelseinstituttet har etablert et elektronisk system for registrering av sykehusinnleggelser relatert til infeksjon med ny influensa A(H1N1). Det er det samme meldesystemet som brukes for å prevalensundersøkelser av helsetjenesteervervete infeksjoner i sykehus og sykehjem. Registreringen gjøres ukentlig (tirsdag) av smittevernpersonell i sykehuset og baserer seg på aggregerte, anonyme data. Hjemmel: Pålegg fra Helsedirektoratet, anonyme data.

Varsling av større utbrudd av influensa

Varsel til Folkehelseinstituttet kan gjøres ved å ringe Smittevernvakten på 21 07 63 48 eller ved å skrive inn utbruddet i varslingssystemet Vesuv (www.vesuv.no).

 • Utenfor helseinstitusjoner: Større utbrudd av influensa ved institusjoner og andre ”lukkede” sammenhenger (skoler, barnehager, leirskoler, asylmottak og liknende) varsles kommuneoverlegen som varsler Folkehelseinstituttet og Fylkesmannen. Hjemmel: MSIS-forskriften §§ 3-3 og 3-4 og IHR-forskriften §§ 4, 6 og 12.
 • Utbrudd i helseinstitusjoner som omfattes av Lov om Spesialisthelsetjenesten varsles til Fylkesmannen og Folkehelseinstituttet med kopi til det regionale helseforetakets kompetansesenter for sykehushygiene.
 • Utbrudd i kommunal helseinstitusjon skal varsles kommuneoverlegen og fylkesmannen. Kommuneoverlegen skal, dersom mistanken ikke raskt kan avkreftes, varsle Folkehelseinstituttet. Hjemmel: MSIS-forskriften §§ 3-3 og 3-4.

Hva er et større utbrudd?

Her må man utøve skjønn. Kommuneoverlegen bør holdes best mulig orientert om utbruddssituasjoner i kommunale institusjoner i tidlig stadium. En situasjon der det pågår lokal spredning innenfor institusjonen hvor sykdommen har betydning for smittevernet bør vurderes varslet.

Overvåking av influensaliknende sykdom

201 legekontorer og legevakter (”vakttårn”) rapporterer ukentlig inn antall pasienter hvor diagnosen ”influensasliknende sykdom” er satt. Hjemmel: MSIS-forskriften §§ 1-8 og 2-1

Overvåking av virus og testaktivitet

21 laboratorier sender inn aggregerte data for påviste influensavirus, samt virus for nærmere subtyping og resistensbestemmelse. Hjemmel: MSIS-forskriften §§ 1-8 og 2-3 og 2-4.

Lenker til lovtekster