Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Behandling, vurdering og oppfølging av sars-pasienter »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Behandling, vurdering og oppfølging av sars-pasienter

Artikkel

Behandling, vurdering og oppfølging av sars-pasienter


Kliniske informasjon om sars til helsepersonell

Se klinisk informasjon om sars.

Vurdering av pasienter med mulig eller sannsynlig sars

Oppfølgingen vil kunne variere avhengig av hvordan en pasient klassifiseres i henhold til overvåkingsdefinisjonen.

Pasienter som ikke tilfredsstiller overvåkingsdefinisjonen for sars

Ikke alle pasienter i tidlig fase av sykdommen, eldre pasienter og pasienter med immunsvekkelse får feber over 38 grader C og luftveissymptomer. Dermed oppfyller de ikke overvåkinsdefinisjonen. Pasienter som kan ha vært eksponert for sars-smitte, bør i noen tilfeller undersøkes videre ved sykdomsfølelse selv om de ikke har feber, hoste eller dyspné. Lungerøntgen bør utføres av alle pasienter da dette kan vise forandringer i tidlig fase før sykdomsbildet ellers er fullt utviklet. Slike pasienter må få beskjed om å holde seg hjemme inntil videre dersom de ikke innlegges. I en undersøkelse fra Hongkong fant man en sensitivitet for SARS på kun 26% ved bruk av WHOs overvåkingsdefinisjon ved første gangs henvendelse til helsetjenesten. I Toronto var hele 34 % av pasientene som ble innlagt på sykehus for sars, først blitt sendt hjem av sin lege før reinnleggelse pga forverring av tilstanden.

Mulig sars

Dersom allmenntilstanden er god, kan pasienten etter ansvarlig leges vurdering evt. få reise hjem når aktuelle undersøkelser er gjort.

 • For mikrobiologisk prøvetaking og håndtering i laboratorier, se egne retningslinjer.
 • Gi råd om personlig hygiene til pårørende og pasient.
 • Bruk av kirurgisk munnbind i nærkontakt med pårørende kan være aktuelt.
 • Pasienten skal holde seg hjemme og unngå kontakt med andre enn familiemedlemmer.
 • Pasienten skal måle feber morgen og kveld og dokumentere dette.
 • Avtal kontroll etter senest en uke.
 • Gi råd om å ta kontakt med sykehuset per telefon ved forverring av tilstanden.

Sannsynlig sars

 • Innlegges i sykehus.
 • For mikrobiologisk prøvetaking og håndtering i laboratorier, se egne retningslinjer.
 • Blodprøver inkludert hvite blodlegemer med differensialtelling, blodplater, CK, ALAT, LD kreatinin, karbamid, elektrolytter, cefotest, d-dimer og CRP.
 • Kontroll røntgen thorax.
 • Eventuell obduksjon.

Behandling

Det finnes ingen legemidler med dokumentert effekt på sars-viruset. Derfor kan det ikke gis spesifikke behandlingsanbefalinger. Ribavirin og steroider har vært benyttet med usikker effekt. Initialt vil det ofte være vanskelig å utelukke bakteriell etiologi til det aktuelle sykdomsbildet. Derfor kan empirisk antibakteriell behandling (inkludert dekning av atypiske agens) være aktuelt å gi. Det gis generell behandling inkludert adekvat væsketilførsel og behandling av komplikasjoner. Infeksjonslege bør konsulteres.

Utskriving og kontroll av pasienter med sars

Utskriving kan vurderes når pasienten har vært afebril i 48 timer, hosten avtar, blodprøver viser bedring og de røntgenologske forandringer er i tilbakegang. Pasienten anmodes om å måle feber hjemme og ta kontakt med utskrivende avdeling ved temperatur over 38 grader eller ved forverring av tilstanden. De første 7 dager etter utskriving skal pasienten holde seg hjemme og begrense kontakten med andre. Pasienten bør kontrolleres ved sykehuset etter en uke, og på dette tidspunkt må man ta stilling til indikasjon for videre restriksjoner. Serologisk kontrollprøve tas 3-4 uker etter sykdomsdebut (kfr. prøvetaking).

Overvåking og legers varslingsplikt

Helsemyndighetene ønsker oversikt over både mulige og sannsynlige tilfeller. Derfor har Sosial- og helsedirektoratet gjort vedtak om legers umiddelbare varslingsplikt for både mulig og sannsynlig sars etter Smittevernloven § 2-3 siste ledd. Varsel skal gis muntlig og per telefaks til Smittevernvakta ved Folkehelseinstituttet (telefon 22 04 23 48, telefaks 22 04 25 13) med kopi til kommunelegen i pasientens bostedskommune. Meldingsskjemaet inneholder definisjonene på mulig og sannsynlig sars.

Ytterligere informasjon

Helsepersonell kan eventuelt kontakte Smittevernvakta på 22 04 23 48.