1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø
Du er her: forside > helseregistre > medisinsk fødselsregister

Medisinsk fødselsregister

MFR Bergen

Medisinsk fødselsregister - helseregister over fødsler i Norge

Medisinsk fødselsregister (MFR) er et landsomfattende helseregister over alle fødsler i Norge. Registeret skal bidra til å avklare årsaker til og konsekvenser av helseproblemer i forbindelse med svangerskap og fødsel, samt overvåke forekomst av medfødte misdannelser.

Formålet til Medisinsk fødselsregister er å oppdage nye økninger av medfødte misdannelser så tidlig som mulig, samt forske på helseproblemer i forbindelse med svangerskap og fødsel.

Alle fødeinstitusjoner i Norge skal melde fødsler til MFR. Meldeskjemaet inneholder navn og fødselsnummer til barnet og foreldre, opplysninger om mors helse før og under svangerskapet, samt eventuelle komplikasjoner i svangerskapet eller ved fødselen. Slike opplysninger kan være mors bruk av legemidler i svangerskapet, inngrep/tiltak under fødsel, komplikasjoner under fødsel, komplikasjoner hos mor etter fødsel, om barnet er levendefødt, eventuelle diagnoser hos barnet eller tegn til medfødte misdannelser.

Man ønsker også å registrere fars yrke og røykevaner, samt mors yrke, røyke- og alkoholvaner, men disse opplysningene kan bare innhentes dersom kvinnen ikke motsetter seg det. Det samme gjelder informasjon om assistert befruktning.

Alle svangerskap som avsluttes etter 12. svangerskapsuke er meldepliktige til MFR, inkludert svangerskapsavbrudd etter 12. uke.

Elektronisk melding av fødsel

Landets fødeinstitusjoner har ansvar for å melde fødsler til MFR. Helse- og omsorgsdepartementet har med hjemmel i forskriften til Medisinsk fødselsregister pålagt helseforetakene å melde fødslene elektronisk. Hensikten er å effektivisere og bedre meldekvaliteten. Systemer som skal levere elektronisk melding om fødsel må godkjennes av MFR. 

Det er utformet en ny veileder til utfylling av melding til Medisinsk fødselsregister februar 2014.

eMFR

Som en del av Nasjonalt helseregisterprosjekt satte MFR i gang eMFR-prosjektet i 2010. Prosjektet har to hovedmål. Det ene er å utarbeide og få implementert i fagsystemene nye versjoner av elektroniske fødsels-, barne- og abortmelding der kun ferdigkodede opplysninger kan meldes. Prosjektet skal også bygge om MFRs interne IT-system for mottak og kvalitetssikring med tilhørende arbeidsprosesser.

Assistert befruktning (ART)

Medisinsk fødselsregister har også ansvar for å samle inn, registrere og analysere data om barn født etter assistert befruktning i Norge. Alle offentlige og private institusjoner som har konsesjon til å gjennomføre assistert befrukting skal melde behandlinger som medfører graviditet til MFR. Hensikten er å kartlegge hvorvidt assistert befruktning representerer en økt risiko for helseproblemer i svangerskapet.

Mer informasjon om melding av ART til Medisinsk fødselsregister:

Overvåking og forskning

Opplysningene som meldes til MFR skal gi kunnskap og informasjon om helseproblemer hos mor og barn i forbindelse med svangerskap og fødsel. Informasjonen benyttes til:

 • Overvåking
 • Forskning, med mål å forebygge helseproblemer
 • Gi faglig grunnlag for råd og informasjon til helsepersonell, øvrig forvaltning og befolkningen
 • Styring, planlegging og kvalitetssikring av helsetjenesten og helseforvaltningen
 • Utarbeiding av statistikk

MFRs forskningsoppgaver knytter seg til «årsaksforhold av betydning for sykdom og funksjonshemning hos nyfødte og spedbarn». Feltet er i praksis todelt: dels å avklare årsaker til medfødte misdannelser og andre helseproblemer i forbindelse med svangerskap og fødsel, dels å belyse konsekvensene av slike risikofaktorer for senere helse og funksjonshemning.

Kobling til andre registre

For å sikre datakvaliteten, kobles MFR rutinemessig med Det sentrale folkeregisteret. Ved fremstilling av statistikk og i forbindelse med forskningsprosjekter kan MFR kobles med de andre sentrale helseregistrene (Kreftregisteret, Dødsårsaksregisteret, Reseptregisteret, Meldesystemet for infeksjonssykdommer, Det sentrale tuberkuloseregisteret og System for vaksinasjonskontroll).

Tilgang til forskningsdata og statistikk

MFR vil bidra til å gjøre data lett tilgjengelig, og har en egen oppdragsseksjon som henter ut data fra fødselsregisteret og tilrettelegger for forskere og andre. Hvis du har behov for ytterligere data eller statistikk utover det vi har publisert på våre nettsider, kan du sende en søknad til oppdragsseksjonen. For mer informasjon, se Datautlevering.  

Medisinsk fødselsregisterets fagråd

Fagrådet består av lik fordeling jordmødre og fødselsleger, med en representasjon som dekker alle helseregionene og de ulike fødeinstitusjonskategoriene.  Norsk gynekologisk forening, Den norske jordmorforening og Jordmorforbundet er også representert. Fagrådet skal gi råd og innspill til alle forhold som har betydning både for Medisinsk fødselsregister og meldeinstitusjonene.

Om artikkelen:
Kildehenvisning: Folkehelseinstituttet, http://www.fhi.no/artikler/?id=100990
Publisert 21.11.2012, Oppdatert 25.01.2016, 08:59