1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. R
 18. S
 19. T
 20. U
 21. V
 22. Z
 23. Ø
An error occurred when executing code section
Exception has been thrown by the target of an invocation.

System.Data.SqlClient.SqlException: A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: TCP Provider, error: 0 - The requested name is valid, but no data of the requested type was found.) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.GetConnection(DbConnection owningObject) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.GetConnection(DbConnection owningConnection) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.OpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory) at System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open() at eWaySecurity.Security.get_ActiveConnection() at eWaySecurity.Security.ChkEntitySecMulti(Int32[] EntityIDs, EnumEntityType EntityType, EnumPrivilege AccessMode) at eWaySearch.ComplexSearch.executeSearch() at eWaySearch.ComplexSearch.Execute() at CustomXslNavigator.ProcessLinksForKeyword(eWayKeyword& oKeyword) in C:\IISWebSites\www.fhi.no\app\eway\App_Code\VB\CustomXslNavigator.vb:line 280 at CustomXslNavigator.ProcessKeywordWithChildren(Int32 nKeywordId, String sPrefix, Int32 nLevel, Boolean bAddLinks) in C:\IISWebSites\www.fhi.no\app\eway\App_Code\VB\CustomXslNavigator.vb:line 253 at CustomXslNavigator.ProcessKeywordWithChildren(Int32 nKeywordId, String sPrefix, Int32 nLevel, Boolean bAddLinks) in C:\IISWebSites\www.fhi.no\app\eway\App_Code\VB\CustomXslNavigator.vb:line 246 at CustomXslNavigator.ProcessKeywordWithChildren(Int32 nKeywordId, String sPrefix, Int32 nLevel, Boolean bAddLinks) in C:\IISWebSites\www.fhi.no\app\eway\App_Code\VB\CustomXslNavigator.vb:line 246 at CustomXslNavigator.ExecElement(prtElemNavigator oNav) in C:\IISWebSites\www.fhi.no\app\eway\App_Code\VB\CustomXslNavigator.vb:line 83
An error occurred processing this element:
A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: TCP Provider, error: 0 - The requested name is valid, but no data of the requested type was found.)
at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.GetConnection(DbConnection owningObject) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.GetConnection(DbConnection owningConnection) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.OpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory) at System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open() at eWaySecurity.Security.get_ActiveConnection() at eWaySecurity.Security.ChkEntitySecSingle(Int32 EntityID, EnumEntityType EntityType, EnumPrivilege AccessMode) at eWayPortal.PortalRenderer.Utilities.ReplaceFieldParams(StringBuilder output, prtElem element, eWayObject eo, Boolean editMode) at eWayPortal.prtElem.ReplaceContextParams(String html) at eWayPortal.prtElemItem.Render() at eWayPortal.prtElem.Render()
Du er her: forside > tema > hjerte- og karsykdommer > forskningsfunn
Lenke/referanse til denne artikkelen: http://www.fhi.no/artikler/?id=65925
Tidlig menopause kan knyttes til røykevaner. Kvinner som røyker, har 50 prosent høyere risiko enn ikke-røykere for å få menopause før 45 års alder. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo.

Studien som tar for seg sammenhengen mellom røyking og tidlig menopause før 45 års alder, er gjennomført av forskere ved Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet. Førsteforfatter er Thea F. Mikkelsen, Seksjon for forebyggende medisin og epidemiologi, Universitetet i Oslo. Fra Folkehelseinstituttet har forsker Sidsel Graff-Iversen, Divisjon for epidemiologi, deltatt.

Studien er en såkalt tverrsnittstudie og påviser derfor sammenhenger. Slike sammenhenger kan være årsaker eller markører for underliggende årsaker.

- Hva forklarer sammenhengen mellom røyking og tidligere menopause?

- Hvis det vi har funnet er uttrykk for et årsaksforhold, dvs at røykingen i seg selv er årsak til tidlig menopause, ligger nok forklaringen i at tobakken inneholder stoffer som motvirker østrogen. Andre studier har vist at tobakk har anti-østrogen virkning, sier Graff-Iversen.

Her følger forskernes sammendrag av funnene som er publisert i BMC Public Health:

Oslo-kvinner

Tidlig menopause er en risikofaktor for flere helseproblemer, blant annet hjerte-karsykdommer og osteoporose. Med vår undersøkelse ville vi primært undersøke sammenhengen mellom tidlig menopause, aktiv og passiv røyking. Vi undersøkte også om det var sammenheng mellom kaffe- og alkoholinntak og tidlig menopause.

Analysene baserte seg på data fra helseundersøkelsen i Oslo i 2000-2001 (HUBRO) og omfattet 2123 postmenopausale kvinner født i 1940-41. Tidlig menopause ble definert som menopause før fylte 45 år. Vi brukte den statistiske metoden logistisk regresjon for å undersøke om det var sammenheng mellom tidlig menopause og utvalgte livsstilsfaktorer.

Resultatene viser at røyking hadde sammenheng med tidlig menopause (justert OR, 1.59; 95% CI, 1.11–2.28). Med andre ord hadde røykere vel 50 prosent større risiko enn ikke-røykere for tidlig i menopause. Videre fant vi at eks-røykere som hadde vært røykfrie i mer enn 10 år, hadde betydelig lavere risiko enn røykerne for tidlig menopause.

Total røykeksponering ble beregnet som antall sigaretter daglig x antall år man hadde røykt x 365. Kvinner med høyest røykeeksponering hadde høyest risiko for tidlig menopause. De som røykte mest, hadde nesten dobbel så høy risiko for tidlig menopause som ikke-røykere hadde (justert OR, 1.93; 95% CI, 1.12–3.30).

Ikke holdepunkter for kaffe og alkohol

Mens dataene viser en mulig dose-respons-effekt når det gjaldt total røykeksponering, fant vi ingen sammenheng når det gjaldt kaffe- og alkoholinntak.

Av livsstilsfaktorene beskyttet høyt utdanningsnivå (justert OR, 0.50; 95% CI, 0.34–0.72) og høy sosial deltakelse, definert som deltakelse i tre eller flere klubber/foreninger o.l, mot tidlig menopause (justert OR, 0.60, 95% CI, 0.39–0.98).

Hovedkonklusjon: vi fant en sammenheng mellom aktiv røyking og tidlig menopause. Dataene tyder også at jo tidligere en kvinne slutter å røyke, jo mer beskyttet er hun fra å komme i tidlig menopause. Tidlig menopause hadde derimot ingen klar sammenheng med passiv røyking, alkohol- og kaffeinntak.

Ref: Mikkelsen TF, Graff-Iversen S, Sundby J, Bjertness E. Early menopause: Association with tobacco smoking, coffee consumption and other lifestyle factors: a cross-sectional study. BMC Public Health 2007; 7:149.

26.09.2007